Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Polski Związek Golfa organizacją pożytku publicznego

27 lipca Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji Polskiego Związku Golfa jako organizacji pożytku publicznego  (OPP) w zakresie nieodpłatnej działalności statutowej: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – promowanie, popularyzowanie i rozwój golfa dzieci, i młodzieży do lat 18.

Tym samym PZG stał się drugim w kraju, po Polskim Związku Brydża Sportowego, związkiem sportowym o takim statusie.

Status OPP daje następujące przywileje:
– możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT;
– otrzymywanie zleceń realizacji zadań publicznych od organów administracji publicznej,
– prawo do nieodpłatnego informowania o działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Fundusze otrzymane z 1% odpisów podatkowych będę przekazywane na  specjalnie utworzone na ten cel konto bankowe. Zgromadzone w ten sposób środki będą mogły zostać tylko wydatkowane na działania związane ściśle z promowaniem, popularyzowaniem i rozwojem  golfa dzieci i młodzieży do lat 18.
Rejestracja PZG jako OPP jest konsekwencją realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG, które 30 września 2011 r. przyjęło statut PZG opracowany przez Komisję Statutowo–Programową PZG. Jednym z priorytetów założonych w trakcie prac legislacyjnych było dostosowanie przepisów wewnętrznych obowiązujących w PZG do wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zgodnie brzmieniem § 6 ust. 12 nowego statutu, PZG realizuje cele statutowe m.in. poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Z tego względu, w świetle nowego prawa związkowego, konieczne stało się uzyskanie przez PZG statusu OPP.

Ze statusem OPP dla PZG wiążą się nie tylko w/w uprawnienia, ale również szereg obowiązków i restrykcji związanych z wprowadzeniem do statutu PZG przepisów antykorupcyjnych, do których zaliczyć należy przede wszystkim:
1. Ograniczenia i transparentność w zakresie składania oświadczeń woli (zasady reprezentacji) przez zarząd.
2. Ograniczenia w zakresie rozporządzania majątkiem związku (ochrona majątku związku).
3. Rozdzielność organu reprezentacji (zarządu) od organu kontroli (komisji rewizyjnej).
4. Niezależność organu reprezentacji (zarządu) od  organu kontroli (komisji rewizyjnej).
5. Rozdzielność organów władzy związku (zarząd i komisja rewizyjna) od organu władzy dyscyplinarnej (komisja dyscyplinarno – regulaminowa).
6. Obowiązek niekaralności członków władz związku (zarządu i komisji rewizyjnej).
7. Zakaz łączenia funkcji członka zarządu lub członka komisji rewizyjnej z innym funkcjami we władzach związku, w tym zakaz pozostawania z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Zakaz otrzymywania wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji we władzach związku.
9. Kadencyjność władz (zarządu i komisji rewizyjnej) – czas trwania kadencji 4 lata.
10. Zakaz zasiadania we władzach związku osób prowadzących działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z golfem lub będących udziałowcami  lub członkiem kadry kierowniczej lub władz podmiotu prowadzącego taką działalność lub odpłatnie świadczących prace lub inne usługi na rzecz podmiotu prowadzącego pole golfowe.
11. Ograniczenie czasowe w zakresie pełnienia funkcji prezesa zarządu – nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
12. Ograniczenie w zakresie liczebności  członków zarządu – od 3 do 5 osób.
13. Obowiązek corocznego  rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZG sporządzonego przez zarząd sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowego, ocenionego przez biegłego rewidenta.
14. Rozdzielność struktury administracyjnej i aparatu wykonawczego (sekretarz generalny i biuro związku) od organów władzy związku.

Dodatkowo, posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, która umożliwia wszystkim zainteresowanym uzyskiwanie informacji  odnośnie  wydatkowania  pieniędzy przekazywanych przez darczyńców. Do tych obowiązków zaliczyć należy m.in. obowiązek publikacji i składania w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego. Oznacza to, że działalność PZG będzie kontrolowana i nadzorowana już nie tylko przez ministra sportu i turystyki, ale również przez ministra pracy i polityki społecznej.

– Na początku 2010 roku Komisja Statutowo- Programowa pod  moim przewodnictwem  prowadziła prace na nowym Statutem PZG. Prowadzony był  szeroki dialog ze społecznością golfową nad nowym kształtem związku. Bardzo wyraźnie wyłoniło się kilka zasadniczych oczekiwań środowiska.  Jednym z nich był postulat jakości sprawowania władzy  przez organy związku. Golfiści chcą, aby PZG było kryształowo uczciwe,  transparentne i  spełniające najwyższe standardy  demokracji organizacyjnej.  Padały głosy, by nowy statut PZG stał się przykładem dla innych związków sportowych – tłumaczy wiceprezes Janusz Sikora.

Innym oczekiwaniem  było zwiększenie możliwości finansowych  i organizacyjnych, tak aby realna siła wykonawcza PZG wzrosła. Pogodzeniem tych, na pozór sprzecznych ze sobą , postulatów okazała się idea organizacji pożytku publicznego.

– W skrócie polega ona tym , że jeżeli organizacja podda się wysokim rygorom  ładu korporacyjnego i osiągnie pełną przejrzystość to uzyska dostęp do nowego źródła pieniędzy publicznych w formie 1% od PIT. Dodatkowo organizacja taka staję się atrakcyjnym partnerem dla sponsorów zainteresowanych finansowaniem misji rozwoju sportu.  Komisja Statutowo-Programowa postanowiła przedłożyć  Walnemu Zgromadzeniu PZG do akceptacji pomysł takiego zbudowania statutu PZG, aby spełniał on wymogi ustawy o organizacjach pożytku publicznego – informuje Sikora.

Jak dodaje wiceprezes Sikora w maju 2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie PZG, które przyjęło propozycję komisji. Na tym samym posiedzeniu wybrano nowy zarząd związku z Markiem Michałowskim na czele, który skutecznie zrealizował wolę Walnego Zgromadzenia PZG.  Realizacji sprzyjało to, że prezes Michałowski znał już pozytywne doświadczenia Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz to, że dwóch członków nowego Zarządu – Grzegorz Puszkarski  i  Janusz Sikora – są współautorami nowego statutu PZG.

– Mamy nadzieję, że w 2013 roku środowisko golfowe znacznie zasili budżet PZG, przeznaczony na rozwój golfa juniorskiego poprzez odpisy 1% z PIT.  Rygory prawne OPP gwarantują, że sto procent wpłat zostanie przeznaczonych na promocję i popularyzację aktywności sportowej młodzieży – podsumowuje Sikora.

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG