Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 14/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 8 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/13
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 21 ust. 4 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa w dniu 27 maja 2012 r. w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w pierwszym terminie na godzinę 11.30 oraz w drugim terminie na godzinę 12.00.

§ 2.
Zgodnie z § 18 ust. 1 statutu ustala się następujący projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a) Mandatowej
a) Skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków
5. Sporządzenie listy obecności
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012, ocenionego przez biegłego rewidenta
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2012
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2012
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2012
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2012
b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2012
d) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2012
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2013
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2013
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2013
16. Podjęcie uchwały w wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2013 r.
17. Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG