Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 11/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 11/14
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 6 maja 2014 r.

Na podstawie § 21 oraz §18 ust. 1 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Po rozpatrzeniu wniosków członków PZG dotyczących wprowadzenia poprawek do statutu PZG przyjmuję się następujący porządek obrad Statutowego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa w 6 maja 2014 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a) Mandatowej
b) Skrutacyjnej
c) Uchwał i Wniosków
5. Sporządzenie listy obecności
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2013
8. Przedstawienie oceny Komisji Kobiet przez Prezesa Zarządu PZG w kadencji 2010-2014, w zakresie jej działalności w świetle regulaminu Komisji Kobiet – na wniosek Stowarzyszenia Klub Golfowy First Warsaw G&CC
9. Dyskusja nad oceną działalności wraz z przedstawieniem propozycji trybu powoływania Komisji Kobiet – na wniosek Stowarzyszenia Klub Golfowy First Warsaw G&CC.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013, ocenionego przez biegłego rewidenta
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2013
12. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2013
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2013
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2013
b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2013
d) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2013
15. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2014
16. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2014
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2014
18. Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2014 r.
19. Przedstawienie propozycji poprawek do statutu PZG:
20. Dyskusja nad propozycjami poprawek do statutu PZG
21. Podjęcie uchwał w sprawie poprawek statutu PZG:
22. Głosowanie nad poprawkami do statutu PZG:
a) Zmiana treści § 20 pkt. 1 statutu PZG
b) Zmiana treści § 14 ust. 3 statutu PZG
c) Zmiana treści § 14 ust. 5 statutu PZG
d) Zmiana treści § 14 ust. 6 statutu PZG
e) Zmiana treści § 15 ust. 8 oraz skreślenie § 18 ust. 4
f) Zmiana treści § 16 ust. 5 statutu PZG
g) Zmiana treści § 23 ust. 6 statutu PZG
23. Wybór Komisji Wyborczej PZG.
24. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu.
25. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu.
26. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu – wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji.
27. Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu.
28. Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu.
29. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
30. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej.
31. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarno – regulaminowej.
32. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarno – regulaminowej.
33. Głosowanie nad wyborem członków dyscyplinarno – regulaminowej.
34. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG