Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 7/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 7/14
z dnia 10 marca 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenie Delegatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 6 maja 2014 r. w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w pierwszym terminie na godzinę 11.30 oraz w drugim terminie na godzinę 12.00, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a) Mandatowej
a) Skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków
5. Sporządzenie listy obecności
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2014
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013, ocenionego przez biegłego rewidenta
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2013
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2013
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2013
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2013
b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2013
d) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2013
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2014
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2014
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2014
16. Podjęcie uchwały w wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2014 r.
17. Wybór Komisji Wyborczej PZG.
18. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu.
19. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu.
20. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu – wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji.
21. Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu.
22. Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu.
23. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
24. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej.
25. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarno – regulaminowej.
26. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarno – regulaminowej.
27. Głosowanie nad wyborem członków dyscyplinarno – regulaminowej.
28. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG