Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 26/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 sierpnia 2014 r

UCHWAŁA NR 26/14
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom biura do reprezentacji związku przez Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie obsługi dotacji publicznych
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Bartłomiejowi Chełmeckiemu, sekretarzowi generalnemu PZG oraz Agnieszce Truszkowskiej, księgowej PZG, pełnomocnictwa upoważniającego do dwuosobowej łącznej reprezentacji PZG i działania w jego imieniu przed Ministerstwem Sportu i Turystyki we wszystkich sprawach dotyczących dotacji publicznych i do wysokości przyznanych kwot dotacji.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG