Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 31/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 31/14
z dnia 22 września 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania szkolenia sportowego zawodników amatorów
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się regulamin w sprawie zasad wspierania szkolenia sportowego zawodników amatorów, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 – Regulamin w sprawie zasad wspierania szkolenia sportowego zawodników amatorów

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG