Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 32/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 32/14
z dnia 22 września 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się regulamin w Komisji Golfa Kobiecego PZG którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchyla się regulamin Komisji Golfa Kobiecego PZG z dnia 15 lipca 2009 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 Załącznik nr 1 – Regulamin Komisji Golfa Kobiecego PZG

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG