Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 37/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR  37/14
z dnia 22 grudnia 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zasad aktualizacji handicapów zawodników z I grupy handicapowej
Na podstawie § 21 Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Licencjonowani zawodnicy PZG z I grupy handicapowej (przedział „plus” do 4,4) zobowiązani są do dostarczenia wyników uzyskiwanych w turniejach rozgrywanych zagranicą do Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG, w terminie 14 dni od zakończenia zawodów,
§ 2.
Wyniki powinny zostać przesłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres Biura PZG.
§ 3.
W przypadku nie zastosowania do obowiązku wskazanego w § 1 Komisja Kalibracyjno – Handicapowa PZG podejmie decyzję o dokonaniu aktualizacji handicapu zawodnika na postawie własnego rozeznania i w oparciu o dostępną wiedzę.
§ 4.
Od decyzji Komisji Kalibracyjno- Handicapowej PZG, o której mowa w § 3 przysługuje odwołanie do Zarządu PZG, rozpatrywane w terminie 30 dni.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG