Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 38/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 38/14
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingowych.

Na podstawie § 21 Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się, że wprowadzenie Polskich Przepisów Antydopingowych z dnia 23 października 2014 r. opracowanych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie, w szczególności ich Artykułu 1., do Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Golfa nastąpi podczas najbliższego Zjazdu Delegatów Związku od dnia podjęcia uchwały.

§ 2.
Polskie Przepisy Antydopingowe, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 – Polskie Przepisy Antydopingowe wersja z dnia 23.10.2014 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG