Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 16/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA nr 16/2015
 z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa w dniu 20 maja 2015 r.

Na podstawie § 18 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 20 maja 2015 r. w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w pierwszym terminie na godzinę 12.30 oraz w drugim terminie na godzinę 13.00, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4.    Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a)    Mandatowej
b)    Skrutacyjnej
c)    Uchwał i Wniosków
5.    Sporządzenie listy obecności
6.    Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
7.    Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2014
8.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014, ocenionego przez biegłego rewidenta
9.    Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2014
10.    Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2014
11.    Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2014
12.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2014
b)    Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014
c)    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2014
d)    Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2014
13.    Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2015
14.    Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2015
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2015
16.    Podjęcie uchwały w wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2015 r.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Komisji Rewizyjnej PZG w trakcie kadencji.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingowych z dnia 23 października 2014 r. opracowanych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie, na podstawie znowelizowanego Światowego Kodeku Antydopingowego w wersji 2015.
19.    Sprawozdanie Zarządu PZG z realizacji uchwał programowych Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG z dnia 6 maja 2014 r. i ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
20.    Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG