Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 11/2016 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 lutego 2016 r.

Załącznik nr 11 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 29 lutego 2016 r.

 

UCHWAŁA nr 11/2016

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie udzielenie pełnomocnictw pracownikom biura do reprezentacji związku

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Bartłomiejowi Chełmeckiemu, sekretarzowi generalnemu PZG oraz Agnieszce Truszkowskiej, księgowej PZG, pełnomocnictwa upoważniającego do łącznej reprezentacji PZG i działania w jego imieniu przed Ministerstwem Sportu i Turystyki we wszystkich sprawach dotyczących dotacji publicznych i do wysokości przyznanych kwot.

 § 2.

Udziela się Bartłomiejowi Chełmeckiemu, sekretarzowi generalnemu PZG pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Polskiego Związku Golfa umów cywilnoprawnych, których wartość nie przekracza kwoty 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto oraz do zaciągania w imieniu Polskiego Związku Golfa zobowiązań, których wartość nie przekracza kwoty 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto

 § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny