Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej PZG w sprawie orzeczenia z dnia 30 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej PZG uprzejmie informuję, że Komisja działając w składzie:

  • Pan dr Eligiusz Krześniak – Przewodniczący
  • Pan Henryk Przybylski – Członek
  • Pan Janusz Antoni Kazberuk – Członek

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Warszawie w dniu 30 listopada 2016 roku sprawy z wniosku trenerów kadry narodowej dot. zdarzenia ze spożyciem alkoholu przez członków kadry narodowej juniorów podczas jednego z turniejów juniorskich rozgrywanych w sezonie 2016, wydała orzeczenie, w którym uznała wszystkie obwinione osoby za winne dopuszczenia się niesportowego zachowania podczas w/w turnieju, łamiącego etykietę, nielicującego z postawą etyczną i moralną reprezentanta Polski oraz członka kadry narodowej reprezentującego barwy narodowe, co jest naruszeniem § 1 pkt. 3 i 4 regulaminu dyscyplinarnego PZG,  §7 pkt. 3 regulaminu powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych, a także § 2 pkt. 2 umowy o członkostwo w kadrze narodowej i w konsekwencji wymierzyła następujące kary dyscyplinarne, na podstawie § 27 pkt. 4 Statutu PZG oraz § 4 pkt. 1 regulaminu dyscyplinarnego PZG:

  • w stosunku do dwójki obwinionych orzekła karę utraty prawa udziału w turniejach organizowanych przez Polski Związek Golfa na okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia, tj. od 1 grudnia 2016 roku do 31 maja 2017 roku
  • w stosunku do jednego z obwinionych orzekła karę zawieszenia licencji sportowej Polskiego Związku Golfa na okres 6 miesięcy od dnia wydania orzeczenia, tj. od 1 grudnia 2016 roku do 31 maja 2017 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Powołanie do kadry narodowej jest dla młodego sportowca szczególnym wyróżnieniem i świadectwem nobilitacji w danym środowisku sportowym, a także wyrazem obdarzenia kredytem zaufania. Z przynależnością do kadry narodowej wiążą się też uprawnienia do reprezentowania Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej, związane z możliwością otrzymywania wsparcia finansowego na szkolenie i rozwój sportowy z pieniędzy publicznych oraz składek członkowskich polskich golfistów. Od członków kadry narodowej oczekuje się w związku z tym nienagannej postawy etycznej i moralnej, a także przykładnego zachowania będącego wzorem dla innych zawodników.

Nawet niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych, mogą uszkadzać procesy rozwojowe dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale również procesów związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem oraz z rozwojem uczuciowym. Gdy człowiek ma kilkanaście lat, budują się fundamenty jego umysłu i osobowości. Picie alkoholu przed okresem dojrzewania i w czasie dojrzewania może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny, utrudnić uczenie się, zaburzyć wiele czynności rozwojowych młodego organizmu. Nadmierne spożywanie alkoholu może prowadzić z kolei do nieodwracalnego uzależnienia organizmu.

Z tego też względu spożywanie alkoholu przez nieletnich sportowców jest nie tylko niewskazane i surowo zabronione, ale również stanowi poważne wykroczenie wobec fundamentalnych reguł wyczynowego uprawiania sportu. Co więcej, za częstowanie nieletnich alkoholem sankcje przewiduje polskie prawo karne.

Mając powyższe na uwadze, a także bardzo młody wiek obwinionych, szerokie perspektywy dalszego rozwoju kariery sportowej, wyrażoną skruchę i obietnicę rychłej poprawy zachowania oraz deklaracje i poręczenia rodziców obwinionych, którzy wzięli udział w rozprawie, Komisja postanowiła ukarać dwoje obwinionych karą utraty prawa udziału w turniejach organizowanych przez PZG na okres 6 miesięcy. Ponieważ przewinienie jednego z kadrowiczów miało większy ciężar gatunkowy Komisja zaostrzyła wobec niego wymiar kary względem pozostałych obwinionych wymierzając karę zawieszenia licencji sportowej PZG na okres 6 miesięcy.

Wydając orzeczenie Komisja kierowała się przekonaniem, że kara powinna mieć w pierwszym rzędzie wychowawczy i prewencyjny charakter – dyscyplinować obwinionych, a innym członkom kadry narodowej dać wyraźny sygnał, że tego typu zachowania nie są i nie będą w Polskim Związku Golfa tolerowane, a kolejne przewinienia na tym tle będą znacznie surowiej karane w przyszłości.

 

W imieniu Komisji,
dr mec Eligiusz Krześniak

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG