Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 41/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 czerwca 2017 r.

 

UCHWAŁA nr 41/2017

 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie rozpatrzenia wniosku PSGK o przyjęcie w poczet członków wspierających PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa (PZG) uwzględniając opinię Komisji Golfa Kobiecego PZG
o konieczności doprecyzowania przepisów statutu PZG regulujących prawa i obowiązki członków wspierających w celu:

1)    uniknięcia konfliktów kompetencyjnych w ramach struktur organizacyjnych PZG,

2)    podziału kompetencji pomiędzy komisjami problemowymi i członkami wspierającymi PZG, których cele i zakresy działalności pokrywają się,

3)    określenia zasad sprawozdawczości członków wspierających względem PZG

postanawia wystąpić ze stosowną propozycją zmian statutu do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG. Do tego czasu, w celu uniknięcia konfliktów kompetencyjnych pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Golfa Kobiet (PSGK), a Polskim Stowarzyszeniem Golfa Seniorów i Komisją Golfa Kobiecego PZG, Zarząd PZG wydaje decyzję odmowną w zakresie przyjęcia PSGK w poczet członków wspierających PZG.

PSGK będzie mogło wystąpić z ponownym wnioskiem o przyjęcie w poczet członków wspierających PZG w nowym stanie prawnym precyzyjnie regulującym prawa i obowiązki członków wspierających PZG.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny