Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

PZG i PGA Polska wdrażają nową strukturę szkolenia instruktorów i trenerów

Polski Związek Golfa podpisał porozumienie z PGA Polska, mające na celu wdrożenie opracowanej wspólnie przez obie organizacje, nowej struktury szkolenia instruktorów i trenerów golfa w Polsce, zgodnej z aktualnymi wymogami prawnymi i gwarantującej m.in. międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji.

Dotychczasowy system edukacji trenersko-instruktorskiej, składający się z dwóch odrębnych kursów (profesjonalne szkolenie trenerskie PGA Polska oraz kursy podstawowe dla instruktorów rekreacji ruchowej prowadzone według wytycznych PZG przez Akademie Wychowania Fizycznego) zostanie zastąpiony nowym, elastycznym i bardziej dostępnym modułowym systemem szkolenia. Co ważne, zgodnym z rekomendacjami organów państwowych (dopasowanym do Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz wytycznych Ministerstwa Sportu) oraz obowiązujących w Unii Europejskiej Europejskich Ram Kwalifikacji.

Nowa struktura ma zapewnić:

 • międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji;
 • uregulowanie krajowego rynku szkoleniowego w obszarze golfa;
 • ustanowienie obiektywnych wymogów dot. wiedzy, umiejętności i kompetencji osób z różnymi kwalifikacjami;
 • większą dostępność i elastyczność propozycji edukacyjnych dla kadry szkoleniowej;
 • utrzymywanie wysokiej jakości szkolenia kadry instruktorsko-trenerskiej;
 • stworzenie ścieżek rozwoju i możliwości nauki dla różnych pracowników sektora golfowego.

Nowe poziomy kwalifikacji instruktorów – od asystenta do trenera I klasy

Wdrażana stopniowo struktura zakłada wprowadzenie nowych stopni instruktorskich, nazywanych formalnie kwalifikacjami. I tak, idąc od dołu struktury, mowa o asystencie instruktora, instruktorze, trenerze II, a następnie I klasy.

Poziomy kwalifikacji są zgodne z Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie, kompatybilną z Europejską Ramą Kwalifikacji. Wprowadzana struktura zbliża nas do rozwiązań stosowanych w innych dyscyplinach w naszym kraju, jak i również do struktur w obszarze szkolenia golfowego w innych krajach europejskich. Nowy system nie oznacza jednak, że osoby już wykwalifikowane, np. legitymujące się stopniami PGA Polska, stracą jakieś uprawnienia. Wszyscy mają w nowym systemie swoje miejsce oraz dodatkowe możliwości rozwoju” – mówi Dyrektor Edukacji PGA Polska Wojciech Waśniewski.

PZG i PGA Polska opracowały podstawową ścieżkę rozwoju zawodowego dla golfowej kadry szkoleniowej, a następnie zgłosiły projekt wymienionych wyżej czterech (z planowanych pięciu) kwalifikacji do Polskiego Rejestru Kwalifikacji.

Na etapie formalnej weryfikacji są aktualnie poniższe kwalifikacje:

 1. Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich (Asystent Instruktora Golfa)
 2. Nauczanie i doskonalenie technik golfowych (Instruktor Golfa)
 3. Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego (Trener Golfa Klasy II)
 4. Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego (Trener Golfa Klasy I)

 width=

 1.  

 

 

 

 

(Schemat do pobrania: TUTAJ)

1. Asystent Instruktora Golfa

To pierwszy stopień kwalifikacji, od którego wszyscy nowi kandydaci będą rozpoczynać szkolenie. Kurs przygotowujący do egzaminu (docelowo walidacji) składać się będzie z trzech modułów: Animator Golfa (Promocja i rozwój golfa), Asystent instruktora juniorów (Podstawy nauczania dzieci i młodzieży) oraz Asystent instruktora golfa (Grupowe zajęcia dla początkujących).

System zakłada, że osoba, która zdobędzie tę kwalifikację może współprowadzić zajęcia o charakterze sportowym, rekreacyjnym lub zabawowym dla różnych grup wiekowych na obiektach golfowych. Może również prowadzić aktywności promujące golf w czasie wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, a także doradzać w zakresie podstawowego sprzętu i wyposażenia golfowego. Może również prowadzić zajęcia przygotowujące do uzyskania Zielonej Karty PZG. Egzaminować na Zieloną Kartę, tak jak do tej pory, będą mogli wyłącznie członkowie zwyczajni PGA Polska.

Zdobycie kwalifikacji Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich (Asystent Instruktora Golfa) lub do czasu opublikowania kwalifikacji w Rejestrze – ukończenie modułów oraz zdanie egzaminu końcowego uprawnia kandydatów do ubiegania się o licencję Asystenta Instruktora Golfa Amatora, oraz kontynuację szkolenia na kolejne kwalifikacje.

O tę licencję (oraz kwalifikację) ubiegać się będą mogli również dotychczasowi Instruktorzy rekreacji ruchowej AWF, Instruktorzy Golfa PZG oraz Aplikanci PGA Polska, którzy zdali wszystkie moduły szkoleniowe na 1 roku dotychczasowego szkolenia PGA.

Do modułów będących częściami kursu dla asystentów może przystąpić osoba, która:

 • posiada wykształcenie średnie, średnie branżowe lub kwalifikację pełną z 3 poziomem PRK;
 • ukończyła 18 lat;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) poświadczone oświadczeniem własnym;
 • przedstawi opinię lekarską o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa.

Certyfikat ukończenia kursu, i tym samym możliwość ubiegania się o licencję, może uzyskać osoba, która dodatkowo:

 • przedstawi zaświadczenie o ukończeniu minimum 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy uzyskane maksymalnie dwa lata przed rozpoczęciem kursu. 
 • przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED).

Więcej informacji o kursach na Asystenta Instruktora Golfa, wraz z zapisami – wkrótce.

 width=

(Schemat do pobrania: TUTAJ)

2. Instruktor Golfa

Licencjonowani Asystenci Instruktorów mogą kontynuować swój rozwój biorąc udział w modułach szkoleniowych przygotowujących do uzyskania kwalifikacji Nauczanie i doskonalenie technik golfowych (Instruktor Golfa).

Osoba posiadająca kwalifikację może przygotowywać uczniów do współzawodnictwa sportowego, prowadzić zajęcia doskonalące wśród osób uprawiających golfa oraz doradzać w zakresie sprzętu i wyposażenia golfowego. Może również zdobywać kolejne kwalifikacje w ramach prowadzenia szkolenia golfowego.

Edukacja instruktorska odbywać się będzie poprzez uczestnictwo modułach szkoleniowych, takich jak (wersja robocza): Proces Coachingu, Dydaktyka i nauczanie, Analiza lotu piłki, Analiza i nauka techniki golfa, Gra w golfa – strategia i praktyka, Nauka o sporcie w golfie, Reguły gry w golfa, Nauczanie różnych grup społecznych.

Szczegóły modułów oraz zapisy – wkrótce.

Certyfikowani Instruktorzy Golfa będą mogli ubiegać się o licencję Instruktora Golfa Amatora.

O tę licencję będą się mogły ubiegać również osoby, które zaliczyły wszystkie moduły szkoleniowe na 2. roku dotychczasowego szkolenia PGA Polska.

 width=

(Schemat do pobrania: TUTAJ)

3. Trener Golfa Klasy II

Licencjonowani Instruktorzy Golfa, którzy chcą kontynuować edukację w zakresie szkolenia wyczynowego, mogą wziąć udział w modułach przygotowujących do uzyskania kwalifikacji Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego (Trener Golfa Klasy II).

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu treningowego z golfa. Może znaleźć zatrudnienie na obiektach golfowych, w klubach lub w PZG. Po spełnieniu odpowiednich warunków może również prowadzić działalność szkoleniową w ramach własnej działalności gospodarczej. 

Edukacja trenerska odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w modułach szkoleniowych. Szczegóły podziału i logistyki modułów wkrótce.

Certyfikowani Trenerzy Golfa Klasy II będą mogli ubiegać się o licencję Trenera Golfa Klasy II Amatora, oraz o członkostwo w PGA Polska (po spełnieniu wszystkich dodatkowych wymogów i modułów) i tym samym uzyskanie licencji Profesjonalnego Trenera Golfa Klasy II.

O tę licencję będą się mogły ubiegać również osoby, które ukończyły w całości szkolenie PGA i są członkami zwyczajnymi PGA Polska, po zaliczeniu unifikacji.

_______________________________________________________________________________

Docelowo, wszyscy kandydaci będą mogli zdobywać różnego rodzaju kwalifikacje poprzez zaliczanie poszczególnych modułów, zbieranie punktów ECTS, wykorzystywanie innych zdobytych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, czy zdanie egzaminu.

Wprowadzenie w Polsce pilotażowej struktury edukacji odbywa się we współpracy z Confederation of Professional Golf (dawniej: PGAs of Europe).

_______________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi odnośnie nowego systemu szkolenia instruktorów: TUTAJ

Pozostałe pytania dot. nowego systemu uprzejmie prosimy przesyłać na biuro@pzgolf.pl.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG