Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 12/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 12/2019

z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 27 maja 2019 r. 

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 27 maja 2019 r. w Warszawie budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej), w pierwszym terminie na godzinę 11.00 oraz w drugim terminie na godzinę 11.30, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  a. Mandatowej
  b. Skrutacyjnej
  c. Uchwał i Wniosków
 5. Sporządzenie listy obecności
 6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
 7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2018
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018, ocenionego przez biegłego rewidenta
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2018
 10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2018
  b. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018
  c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2018
  d. Pokrycia straty za rok 2018 z zysku z lat poprzednich
  e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2018
 13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2019
 14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2019
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2019
 16. Przedstawienie projektu zmian w Statucie PZG
 17. Dyskusja nad projektem zmian w Statucie PZG
 18. Głosowanie nad projektem zmian w Statucie PZG
 19. Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG