Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 11/2020 z dnia 4 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 4 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 11/2020

z dnia 4 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu PZG na 2020 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany w prowizorium budżetu PZG na 2020 r. Prowizorium stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny