Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 12/2020 z dnia 4 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 4 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 12/2020

z dnia 4 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zwołania Sprawozdawczego Zwyczajnego WZD w 2020 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG) na dzień 28 maja 2020 r., w pierwszym terminie na godz. 12.00, a w drugim terminie na 12.30.

Ze względu na stan epidemii na terytorium RP i obowiązujący zakaz zgromadzeń zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia
 4. Stwierdzenie przez Komisję Walnego Zgromadzenia ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2019
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019, ocenionego przez biegłego rewidenta
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2019
 10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2019
  b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019
  c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2019
  d) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019
 13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2020
 14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2020
 16. Aktualny stan finansów Związku. Przedstawienie prognozy i symulacji ekonomiczno-finansowej działalności PZG w kolejnych latach. Dyskusja i ew. podjęcie decyzji dot. zmiany wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych.
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG