Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 35/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 35/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dn. 26 października 2020 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 26 października 2020 r. w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej) albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. O wyborze formy zgromadzenia Zarząd PZG poinformuje najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

Pierwszy termin zebrania wyznacza się na godz. 11:30, a drugi na godzinę 12:00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia
 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 7. Przedstawienie przez Zarząd PZG propozycji zmiany wysokości składek członkowskich PZG
 8. Dyskusja nad propozycjami zmiany wysokości składek członkowskich PZG
 9. Głosowanie nad propozycjami zmiany składek członkowskich PZG
 10. Przedstawienie przez Zarząd PZG propozycji zmiany wysokości opłat wpisowych do PZG
 11. Dyskusja nad propozycjami zmiany wysokości opłat wpisowych do PZG
 12. Głosowanie nad propozycjami zmiany wysokości opłat wpisowych do PZG
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny