Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 4/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 4/2020

z dnia 2 marca 2020

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego biura PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany w regulaminie organizacyjnym biura PZG. Tekst ujednolicony stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny