Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 57/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 57/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia polityki dot. zwrotu kosztów udziału członków zarządu w delegacjach związanych z wykonywaną funkcją

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

  1. Oddelegowanemu członkowi zarządu PZG, poza miejsce zamieszkania, do pełnienia obowiązków związanych z wykonywaną funkcją przysługuje zwrot kosztów na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
  2. Zwrot kosztów udziału członka zarządu PZG w posiedzeniu zarządu PZG, przysługuje na analogicznych zasadach jak w pkt. 1.
  3. W przypadku gdy oddelegowany członek zarządu PZG, do pełnienia obowiązków związanych z wykonywaną funkcją, jednocześnie łączy te obowiązki z udziałem w turnieju organizowanym przez PZG w charakterze zawodnika, zwrot kosztów na powyższych zasadach mu nie przysługuje. W uzasadnionych przypadkach zgoda na zwrot kosztów może zostać udzielona przez Prezesa Zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG