Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 7/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 30 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 7/2020

z dnia 30 marca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zwołania Sprawozdawczego WZD w 2020 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 28 maja 2020 r. w Warszawie budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej) albo
w przypadku utrzymania się stanu epidemicznego na terytorium RP i zakazu zgromadzeń – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pierwszy termin zebrania wyznacza się na godz. 12.00, a drugi na godzinę 12.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia
 5. Sporządzenie listy obecności
 6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
 7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2019
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019, ocenionego przez biegłego rewidenta
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2019
 10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2019
  b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019
  c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2019
  d) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019
 13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2020
 14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2020
 16. Aktualny stan finansów Związku. Przedstawienie prognozy i symulacji ekonomiczno-finansowej działalności PZG w kolejnych latach. Dyskusja i ew. podjęcie decyzji dot. zmiany wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych.
 17. Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny