Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 20/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG

UCHWAŁA NR 20/2021
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.


Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG) na dzień 31 maja 2021 r., w pierwszym terminie na godz. 10.00, a w drugim terminie na 10.30.
Ze względu na stan epidemii na terytorium RP i obowiązujący zakaz zgromadzeń zebranie zostanie przeprowadzone zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji ZOOM.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie przez Komisję Walnego Zgromadzenia ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2020
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020, ocenionego przez biegłego rewidenta
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2020
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2020
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2020
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2020
b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2020
d) Przeznaczenia zysku za 2020 r. na zwiększenie kapitału zapasowego
e) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2020
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2021
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2021
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2021
16. Przedstawienie projektu zmian w Statucie PZG
17. Dyskusja nad projektem zmian w Statucie PZG
18. Głosowanie nad projektem zmian w Statucie PZG
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny