Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wzorów umów i dokumentów RODO oraz udzielenie pełnomocnictwa

UCHWAŁA NR 1/2022
z dnia 19 stycznia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia wzorów umów i dokumentów RODO oraz udzielenie pełnomocnictwa
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG zatwierdza wzory umów oraz dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie z wykazem poniżej:
1) Regulamin Systemu PZG EAGLE 2.0
2) Polityka ochrony danych osobowych
3) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
4) Ogólne Warunki Współpracy (OWW)
5) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie wydawania kart HCP oraz ubezpieczeń graczy zrzeszonych
6) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie wydawania Zielonych Kart
7) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie rezerwacji obiektów golfowych
8) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie organizacji turniejów golfowych.
§ 2.
Zarząd PZG udziela B. Chełmeckiemu, sekretarzowi generalnemu PZG pełnomocnictwa do reprezentacji Polskiego Związku Golfa i działania w jego imieniu w zakresie zawierania umów dotyczących dostępu do systemu informatycznego „EAGLE 2.0” na 2022 r., w tym:
1) Ogólne Warunki Współpracy (OWW)
2) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
3) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie wydawania kart HCP oraz ubezpieczeń graczy zrzeszonych
4) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie wydawania Zielonych Kart
5) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie rezerwacji obiektów golfowych
6) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie organizacji turniejów golfowych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny