Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 15/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG

UCHWAŁA NR 15/2022
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG na dzień 30 maja 2022 r., w pierwszym terminie na godz. 11.30, a w drugim terminie na 12.00 w Sali Balowej Hotelu Marriott w Warszawie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie przez Komisję Walnego Zgromadzenia ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2021
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021, ocenionego przez biegłego rewidenta
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2021
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2021
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2021
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
f) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2021
g) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021
h) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2021
i) Przeznaczenia zysku za 2021 r. na zwiększenie kapitału zapasowego
j) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2021
13. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2022
14. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2022
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2022
16. Przedstawienie projektu zmian w Statucie PZG oraz projektu nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZG
17. Dyskusja nad projektem zmian w Statucie PZG oraz projektem nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZG
18. Głosowanie nad projektem nad projektem zmian w Statucie PZG oraz projektem nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZG
19. Wystąpienie ustępującego Zarządu
20. Wybór Komisji Wyborczej
21. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu
22. Wystąpienia kandydatów na prezesa zarządu i pytania do kandydatów
23. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu
24. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu – wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji.
25. Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu.
26. Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu.
27. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej
28. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
30. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
31. Głosowanie nad wyborem członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny