Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 68/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania pełnomocnictw Zarządu PZG

UCHWAŁA NR 68/2022
z dnia 16 grudnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania pełnomocnictw Zarządu PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
Zarząd PZG niniejszym upoważnia:

§ 1.

Bartłomieja Chełmeckiego – Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Golfa
Legitymującego się nr PESEL 82080400255.
Agnieszkę Truszkowską – Księgową Polskiego Związku Golfa
Legitymującej się nr PESEL 63121200300.
Do łącznej reprezentacji Polskiego Związku Golfa i działania jego imieniu przed Ministrem właściwym ds. kultury fizycznej we wszystkich sprawach dotyczących dotacji publicznych i do wysokości przyznanych kwot.
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pana Bartłomieja Chełmeckiego lub Pani Agnieszki Truszkowskiej w Polskim Związku Golfa.

§ 2.

Bartłomieja Chełmeckiego – Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Golfa
Legitymującego się nr PESEL 82080400255.
Do zawierania w imieniu Polskiego Związku Golfa umów cywilnoprawnych, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto oraz do zaciągania w imieniu Polskiego Związku Golfa zobowiązań, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. Pan Bartłomiej Chełmecki upoważniony jest do składania w imieniu Polskiego Związku Golfa oświadczeń woli w wyżej wymienionym zakresie.
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pana Bartłomieja Chełmeckiego
w Polskim Związku Golfa.

§ 3.

Bartłomieja Chełmeckiego – Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Golfa
Legitymującego się nr PESEL 82080400255.
Do reprezentacji Polskiego Związku Golfa i działania w jego imieniu w zakresie zawierania umów dotyczących dostępu do systemu informatycznego „EAGLE 2.0” na 2023 r., w tym:
• Ogólne Warunki Współpracy (OWW) wraz z załącznikami.
• Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
• Szczegółowe warunki współpracy w zakresie wydawania Zielonych Kart
• Szczegółowe warunki współpracy w zakresie wydawania kart HCP oraz ubezpieczeń graczy zrzeszonych
• Szczegółowe warunki współpracy w zakresie obiektów golfowych
• Szczegółowe warunki współpracy w zakresie organizacji turniejów golfowych
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pana Bartłomieja Chełmeckiego w Polskim Związku Golfa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG