Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 3/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie udzielenia pełnomocnictw Zarządu

UCHWAŁA NR 3/2024
z dnia 11 stycznia 2024 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Zarządu

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG udziela pełnomocnictwa Bartłomiejowi Chełmeckiemu do reprezentacji Polskiego Związku Golfa i działania w jego imieniu w zakresie zawierania umów dotyczących dostępu do systemu informatycznego „EAGLE 2.0” na 2024 r., w tym:
1) Ogólne Warunki Współpracy (OWW)
2) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
3) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie wydawania Zielonych Kart
4) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie wydawania kart HCP oraz ubezpieczeń graczy zrzeszonych
5) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie obiektów golfowych
6) Szczegółowe warunki współpracy w zakresie organizacji turniejów golfowych
§ 2.
Zarząd PZG udziela pełnomocnictwa Bartłomiejowi Chełmeckiemu oraz Urszuli Mościckiej do łącznej reprezentacji Polskiego Związku Golfa i działania jego imieniu przed Ministrem właściwym ds. kultury fizycznej we wszystkich sprawach dotyczących dotacji publicznych i do wysokości przyznanych kwot dotacji publicznych.
§ 3.
Pełnomocnictwa będące przedmiotem niniejszej uchwały wygasają z chwilą ustania zatrudnienia w/w osób w Polskim Związku Golfa.
§ 4.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG