Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Definicje

Adresowanie piłki (addressing the ball)

Gracz „zaadresował piłkę”, gdy ustawił się do uderzenia i oparł kij o podłoże, za wyjątkiem sytuacji w hazardzie, gdzie za zaadresowanie piłki uważa się moment ustawienia się do uderzenia.

Aut

patrz: Poza granicami pola (out of bounds)

Boczna przeszkoda wodna (lateral water hazard)

„Boczną przeszkodą wodną” jest przeszkoda wodna lub jej część umieszczona w takim miejscu, gdzie upuszczenie piłki za przeszkodą (zgodnie z Regułą 26-1b) jest niemożliwe lub uznane przez Komitet za nieracjonalne. Cały grunt i woda w granicach bocznej przeszkody wodnej jest częścią tej przeszkody. Gdy granica bocznej przeszkody wodnej jest oznakowana palikami, paliki te znajdują się w tej przeszkodzie wodnej, a jej granicą są zewnętrzne krawędzie palików na poziomie gruntu. Gdy równocześnie do oznaczenia bocznej przeszkody wodnej użyte są paliki i linie, to paliki określają tę przeszkodę wodną, a linie wyznaczają jej granice. Gdy granicę bocznej przeszkody wodnej określa linia na ziemi, to ta linia znajduje się w przeszkodzie. Granica bocznej przeszkody wodnej rozciąga się pionowo w górę i w dół. Piłka znajduje się w bocznej przeszkodzie wodnej, gdy w niej leży lub jakaś jej część dotyka tej przeszkody. Paliki określające granicę przeszkody są sztucznymi utrudnieniami (obstructions).

Uwaga 1: Część przeszkody wodnej uznana za boczną przeszkodę wodną musi być widocznie oznaczona. Paliki i linie użyte do oznaczenia bocznej przeszkody wodnej muszą być koloru czerwonego.

Uwaga 2: Komitet może ustanowić Regułę lokalną zabraniającą gry
z obszaru chronionego ekologicznie i oznaczonego, jako boczna przeszkoda wodna.

Uwaga 3: Komitet może określić boczną przeszkodę wodną jako przeszkodę wodną.

Bunkier (bunker)

„Bunkier” jest hazardem składającym się z przygotowanego obszaru, często wgłębienia, z którego ziemia lub trawa zostały usunięte i zastąpione piaskiem lub podobnym materiałem. Obszar pokryty trawą, graniczący z bunkrem lub leżący wewnątrz bunkra (łącznie ze skarpą ułożoną z „cegiełek” darni, porośniętą trawą lub nie) nie jest częścią bunkra. Ściana lub krawędź bunkra niepokryta trawą stanowi część bunkra. Granica bunkra rozciąga się pionowo w dół, nie w górę. Piłka znajduje się w bunkrze, gdy cała w nim leży lub jakaś jej część dotyka bunkra.

Caddie

„Caddie” to osoba, która pomaga graczowi zgodnie z Regułami, co może obejmować noszenie kijów gracza lub zajmowanie się nimi podczas gry. Gdy jeden caddie zatrudniony jest przez więcej niż jednego gracza, uważa się, że jest caddim tego gracza, którego piłka (lub piłka jego partnera) jest w danej chwili w grze, a sprzęt przez niego niesiony uważa się za sprzęt tego właśnie gracza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy caddie działa na bezpośrednie polecenie drugiego gracza, przez którego został zatrudniony (lub partnera tego gracza) i w takich okolicznościach uważany jest za caddiego tamtego gracza.

Flaga (flagstick)

„Flaga” jest przenośnym, prostym znacznikiem zakończonym proporczykiem (lub w inny sposób) umieszczonym w środku dołka w celu oznaczenia jego pozycji. Przekrój flagi musi być okrągły. Zabronione jest używanie materiałów amortyzujących uderzenie oraz innych, mogących mieć wpływ na zachowanie piłki.

Czynnik zewnętrzny (outside agency)

W match play, czynnikiem zewnętrznym jest jakikolwiek czynnik nie będący: częścią strony zawodnika lub jego przeciwnika, żadnym caddie którejkolwiek ze stron, żadną piłką graną na danym dołku przez którąkolwiek ze stron. W stroke play, czynnikiem zewnętrznym jest jakikolwiek czynnik nie będący: częścią strony gracza lub żadnym caddie strony gracza, żadną piłką graną na danym dołku przez stronę. Czynnik zewnętrzny to także: sędzia, marker, obserwator i forecaddie. Ani wiatr, ani woda nie są czynnikami zewnętrznymi.

Dołek (hole)

„Dołek” musi mieć średnicę 4,25 cala (108 mm) i głębokość co najmniej 4 cale (101,6 mm). Jeżeli dołek posiada wkład usztywniający, jego górna krawędź musi znajdować się co najmniej 1 cal (25,4 mm) poniżej nawierzchni putting greenu, chyba że charakterystyka gleby na to nie pozwala; zewnętrzna średnica wkładu nie może przekraczać 4,25 cala (108 mm).

Forecaddie

„Forecaddie” jest osobą zatrudnioną przez Komitet w celu pokazywania graczom pozycji ich piłek podczas gry. Forecaddie jest czynnikiem zewnętrznym.

Formy Match Play

Pojedynczy: mecz, w którym jeden gracz gra przeciw drugiemu graczowi.
Threesome: mecz, w którym jeden gracz gra przeciw dwóm i każda ze stron gra jedną piłką.
Foursome: mecz, w którym dwóch graczy gra przeciw dwóm i każda ze stron gra jedną piłką.
Three-ball: mecz w systemie match play, w której trzech graczy gra przeciwko sobie nawzajem, każdy z nich gra swoją piłką. Każdy z graczy gra dwa osobne mecze.
Best-ball: mecz, w którym jeden gracz gra przeciwko najlepszemu wynikowi dwóch lub trzech graczy.
Four-ball: mecz, w którym lepszy wynik jednego z dwóch graczy gra przeciwko lepszemu wynikowi jednego z dwóch innych graczy.

Formy Stroke Play

Indywidualny: turniej, w którym każdy z graczy gra indywidualnie.
Foursome: turniej, w którym dwóch graczy gra jako partnerzy i grają jedną piłką.

Four-Ball:Turniej, w którym dwóch graczy gra jako partnerzy, każdy z nich gra swoją piłką. Lepszy wynik jednego z dwóch graczy jest wynikiem na dołku. Nie ma kary, jeżeli któryś z partnerów nie ukończy dołka.

Uwaga: Dla turniejów Bogey, Par i Stableford, patrz Reguła 32-1.

Green (putting green)

Patrz: Putting green

Hazard (hazard)

„Hazardem” jest każdy bunkier lub przeszkoda wodna.

Kołeczek tee (tee)

„Kołeczek tee” to podstawka pod piłkę zaprojektowana tak, aby ją podnieść ponad nawierzchnię terenu. Nie może on być dłuższy niż 4 cale (101,6 mm). Powinien być tak zaprojektowany lub wyprodukowany, aby nie wskazywał linii gry lub nie wywierał wpływu na ruch piłki.

Komitet (Committee)

„Komitet” jest organizacją odpowiedzialną za rozgrywki lub – jeżeli sprawa nie dotyczy rozgrywki – odpowiedzialną za pole golfowe.

Linia gry (line of play)

„Linia gry” jest kierunkiem, w którym gracz ma zamiar posłać piłkę, wraz z rozsądnie uzasadnioną odległością z każdej strony obranej linii gry. Linia gry rozciąga się pionowo w górę od powierzchni gruntu, lecz nie przechodzi poza dołek.

Linia puttowania (line of putt)

„Linią puttowania” jest linia, którą obiera gracz w celu uderzenia swojej piłki na putting greenie. Poza założeniem Reguły 16-1e, linia puttowania rozciąga się na rozsądnie uzasadnioną odległość z każdej strony zamierzonej linii gry. Linia puttowania nie przechodzi poza dołek. Match Play – zobacz Formy Match Play

Marker (marker)

„Markerem” jest wyznaczona przez Komitet osoba do zapisywania wyników zawodnika w stroke play. Markerem może być współzawodnik. Marker nie jest sędzią.

Najbliższy punkt uwolnienia

(nearest point of relief)
„Najbliższym punktem uwolnienia” jest punkt odniesienia decydujący o miejscu, w którym można bez kary skorzystać z uwolnienia od zakłócenia spowodowanego sztucznym utrudnieniem nieruchomym
(Reguła 24-2), nienormalnymi warunkami ziemnymi (Reguła 25-1) lub niewłaściwym putting greenem (Reguła 25-3). Jest to punkt na polu golfowym znajdujący się najbliżej miejsca, gdzie leży piłka:
(i) jednak nie leżący bliżej dołka
(ii) oraz taki, że gdyby położyć na nim piłkę, nie występowałyby zakłócenia w uderzeniu, które gracz mógłby wykonać z oryginalnego położenia piłki, gdyby nie było tych zakłóceń, od których
brana jest ulga.

Uwaga: Aby dokładnie i prawidłowo określić najbliższy punkt uwolnienia, gracz powinien użyć kija golfowego, którego by użył do następnego uderzenia, gdyby nie było tych zakłóceń, przeprowadzając symulację uderzenia piłki, tj. symulując adresowanie piłki, kierunek gry i zamach.

Naturalne utrudnienia ruchome (loose impediments)

„Naturalnymi utrudnieniami ruchomymi” są takie rzeczy, jak:
• kamienie, liście , patyki, gałęzie itp.,
• odchody, a także
• dżdżownice i owady oraz struktury przez nie stworzone, pod warunkiem, że nie są one:
a. przytwierdzone do nawierzchni lub rosnące,
b. mocno osadzone lub
c. przylegające do piłki.

Piasek i luźna gleba są naturalnymi utrudnieniami ruchomymi jedynie na putting greenie, lecz nie poza nim. Śnieg i naturalny lód, oprócz szronu, mogą być traktowane jako przypadkowa woda lub
naturalne utrudnienie ruchome, według uznania gracza. Rosa i szron nie są naturalnym utrudnieniem ruchomym.

Nienormalne warunki ziemne (abnormal ground conditions)

„Nienormalne warunki ziemne” to każda przypadkowa woda, teren w naprawie, nora, kopiec lub korytarz zrobiony przez zwierzę ryjące, gada lub ptaka.

Niewłaściwa piłka (wrong ball)

„Niewłaściwą piłką” jest każda inna piłka poza należącą do gracza:
• piłką w grze;
• piłką tymczasową;
• drugą piłką, graną według Reguły 3-3 lub Reguły 20-7c w stroke play;
i obejmuje:
• piłkę innego gracza;
• piłkę porzuconą;
• oryginalną piłkę gracza, kiedy już nie jest piłką w grze.
Uwaga: Piłka w grze to także piłka podmieniona za piłkę w grze, bez względu na to, czy taka zamiana jest dozwolona.

Niewłaściwy putting green (wrong putting green)

„Niewłaściwym putting greenem” jest każdy putting green inny niż ten, którego dołek jest właśnie rozgrywany. Dopóki nie zostanie to inaczej określone przez Komitet, termin ten obejmuje również każdy treningowy „putting green” lub „pitching green” znajdujący się na polu.

Obserwator (observer)

„Obserwatorem” jest osoba wyznaczona przez Komitet do pomagania sędziemu przy określeniu faktów oraz informowania go o łamaniu reguł. Obserwator nie może przytrzymywać flagi, stać przy dołku lub
wskazywać jego lokalizacji, podnosić piłki lub oznaczać jej pozycji.

Obszar tee (teeing ground)

„Obszarem tee” jest miejsce startu do rozgrywania danego dołka. Jest to prostokątny teren ograniczony na głębokość długością dwóch kijów golfowych, którego przód i boki ograniczone są zewnętrznymi granicami znaczników obszaru tee. Piłka znajduje się poza obszarem tee, gdy cały jej obwód znajduje się poza jego granicami.

Partner (partner)

„Partnerem” jest gracz współgrający z innym graczem jako strona. W rozgrywkach threesome, foursome, best-ball lub four-ball, gdy wynika to z kontekstu, określenie „gracz” oznacza również jego partnera lub partnerów.

Piłka podmieniona (substituted ball)

„Piłką podmienioną” jest piłka wprowadzona do gry w miejsce oryginalnej piłki, która była w grze lub została zgubiona, została podniesiona albo znalazła się poza granicami pola.

Piłka tymczasowa (provisional ball)

„Piłką tymczasową” jest piłka grana zgodnie z Regułą 27-2 w miejsce piłki, która może być zgubiona poza przeszkodą wodną lub może znajdować się poza granicami pola.

Piłka przemieszczona (moved ball)

Patrz: przemieścić lub przemieszczona

Piłka w dołku (holed)

Patrz: w dołku

Piłka w grze (ball in play)

Piłka jest „w grze” od momentu, kiedy gracz wykonał uderzenie na obszarze tee. Pozostaje ona w grze, dopóki nie znajdzie się w dołku, chyba że zostanie zgubiona, uderzona poza granice pola, podniesiona lub też podmieniona inną piłką bez względu na to, czy taka podmiana jest dozwolona, czy też nie; piłka tak podmieniona za piłkę w grze staje się piłką w grze. Jeżeli piłka jest grana spoza obszaru tee, kiedy gracz rozpoczyna grę na danym dołku lub gdy podejmuje działania w kierunku naprawy tego błędu, to wówczas taka piłka, nie jest piłką w grze i stosuje się Regułę 11-4 lub 11-5. W innych przypadkach pojęcie piłka w grze obejmuje piłki zagrane spoza obszaru tee, jeżeli gracz wybierze lub jest od niego wymagane wykonanie następnego uderzenia z obszaru tee. Wyjątek w grze match play: pojęcie piłka w grze obejmuje piłkę zagraną przez gracza spoza obszaru tee, kiedy rozpoczyna on rozgrywanie dołka, jeżeli jego przeciwnik nie wymaga od gracza unieważnienia uderzenia zgodnie z Regułą 11-4a.

Piłka zagubiona (lost ball)

Piłkę uważa się za „zgubioną”, jeżeli:
a) nie została ona znaleziona lub rozpoznana przez gracza jako jego, w ciągu pięciu minut od momentu, gdy strona gracza czy też jego lub ich caddie rozpoczęli jej poszukiwanie,
b) gracz wykonał uderzenie piłką tymczasową z miejsca, w którym
mogła znajdować się oryginalna piłka, lub z miejsca położonego bliżej dołka niż to miejsce (Reguła 27-2b);
c) gracz wprowadził inną piłkę do gry z karą uderzenia i odległości (Reguła 27-1a);
d) gracz wprowadził inną piłkę do gry, ponieważ jest wiadomym lub w zasadzie pewnym, że oryginalna piłka, która nie została odnaleziona, została przemieszczona przez czynnik zewnętrzny (Reguła18-1), znajduje się w sztucznym utrudnieniu (Reguła 24-3), znajduje się w nienormalnych warunkach ziemnych (Reguła 25-1c) lub w przeszkodzie wodnej (Reguła 26-1);
e) gracz wykonał uderzenie piłką podmienioną.

Czas poświęcony na grę niewłaściwą piłką nie jest liczony na poczet pięciominutowego okresu dozwolonego na poszukiwanie piłki.

Pole golfowe (course)

„Polem golfowym” jest cały teren, wewnątrz granic ustalonych przez Komitet (patrz Reguła 33-2).

Porada (advice)

„Poradą” jest każda uwaga lub sugestia, która może wpłynąć na wybór sposobu gry przez gracza, na wybór kija lub sposobu wykonania uderzenia. Informacje dotyczące Reguł, odległości lub spraw ogólnie znanych, jak np. pozycja hazardów lub flagi na putting greenie, nie są poradami.

Poza granicami pola (teren) (out of bounds)

„Poza granicami pola” to teren rozciągający się poza granice pola lub każda inna część pola oznaczona tak przez Komitet. Gdy teren poza granicami pola wyznaczony jest przez paliki lub płot, lub określony jako leżący poza palikami lub płotem, linia granic pola, to linia łącząca na poziomie gruntu, wewnętrzne krawędzie palików lub słupków płotu (poza ukośnymi wspornikami). Gdy teren poza granicami pola oznaczony jest palikami i liniami, paliki określają położenie terenu poza granicami pola, a linie wyznaczają jego granicę. Gdy teren poza granicami pola oznaczony jest linią na ziemi, linia ta leży poza granicami pola. Linia granic pola rozciąga się pionowo w górę i w dół. Piłka znajduje się poza granicami pola, gdy całym swym obwodem leży poza granicą pola. Przedmioty wyznaczające teren poza granicami pola, takie jak: ściany, płoty, paliki i ogrodzenie nie są sztucznymi utrudnieniami i należy je uznać jako przytwierdzone na stałe (nie wolno ich przemieszczać).

Uwaga 1: Paliki i linie wyznaczające granice pola powinny być białe.

Uwaga 2: Komitet może określić w Regule lokalnej, że paliki określające (ale nie wyznaczające) granice pola, to sztuczne utrudnienia ruchome.

Przemieścić lub przemieszczona (move or moved)

Piłkę uznaje się za „przemieszczoną”, jeżeli opuści ona swoją oryginalną pozycję i spocznie w innym miejscu.

Przeszkoda wodna (water hazard)

„Przeszkodą wodną” jest każde morze, jezioro, staw, rzeka, rów, powierzchniowy dren lub inny otwarty ciek wodny (z wodą lub bez) oraz wszystko inne o podobnej naturze znajdujące się na polu golfowym. Wszelki teren i woda w obrębie przeszkody wodnej są częścią tej przeszkody wodnej. Gdy granica przeszkody wodnej jest oznakowana palikami, paliki te znajdują się w przeszkodzie wodnej, a jej granicą są zewnętrzne punkty palików na poziomie gruntu. Gdy równocześnie do oznaczenia przeszkody wodnej użyte są paliki i linie, to kołki określają przeszkodę wodną a linie wyznaczają jej granice. Gdy granicę przeszkody wodnej określa linia na ziemi, to ta linia znajduje się w przeszkodzie. Granica przeszkody wodnej rozciąga się pionowo w górę i w dół. Piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej, gdy całkowicie w niej leży lub jakaś jej część dotyka przeszkody wodnej. Paliki określające granicę przeszkody są sztucznymi utrudnieniami (obstructions).

Uwaga 1: Przeszkody wodne (poza bocznymi przeszkodami wodnymi) muszą być oznaczone żółtymi kołkami lub liniami.

Uwaga 2: Komitet może ustanowić Regułę lokalną zabraniającą gry z obszaru zagrożonego ekologicznie, oznaczonego jako przeszkoda wodna.

Przypadkowa woda (casual water)

„Przypadkowa woda” to każde tymczasowe zgromadzenie wody na polu golfowym poza przeszkoda wodną, widoczne przed lub po tym, jak gracz ustawi się do uderzenia. Śnieg i naturalny lód, oprócz szronu, mogą być uważane za przypadkową wodę lub naturalne utrudnienie ruchome, według uznania gracza. Sztuczny lód
jest sztucznym utrudnieniem. Rosa i szron nie są przypadkową wodą. Piłka znajduje się w przypadkowej wodzie, jeżeli cała leży w niej lub jakaś jej część dotyka wody.

Przywilej (honour)

O graczu, który ma uderzać jako pierwszy z obszaru tee mówi się, że posiada „przywilej”.

Putting green (putting green)

„Putting greenem” jest cały teren obecnie rozgrywanego dołka (toru gry), specjalnie przygotowany do puttowania lub określony jako taki przez Komitet. Piłka znajduje się na putting greenie, gdy jakaś jej część dotyka putting greenu.

R&A (R&A)

Skrót R&A oznacza R&A Rules Limited.

Regulaminowa runda (stipulated round)

„Regulaminowa runda” polega na rozgrywaniu dołków pola golfowego w ich odpowiedniej kolejności, chyba że Komitet zdecyduje inaczej. Liczba dołków w Regulaminowej rundzie wynosi 18, chyba że Komitet zadecyduje o ich mniejszej liczbie. W sprawie przedłużenia Regulaminowej rundy w match play – patrz Reguła 2-3.

Reguła lub Reguły (rule or rules)

Określenie „Reguła” obejmuje:
a) „Reguły Gry w Golfa” oraz ich interpretacje opublikowane w „Decisions on the Rules of Golf” ,
b) wszystkie warunki Regulaminu Turnieju ustanowione przez Komitet na podstawie Reguły 33-1 i Załącznika I,
c) wszystkie Reguły lokalne ustanowione przez Komitet na podstawie Reguły 33-8a i Załącznika I,
d) charakterystyki kijów i piłek zawarte w Załącznikach II i III, oraz ich interpretacji zawartych w „Poradniku Reguł dotyczących Kijów i Piłek”.

Rub of the green

„Rub of the green” następuje, gdy piłka w ruchu zostanie przypadkowo odbita lub zatrzymana przez czynnik zewnętrzny (patrz Reguła 19-1).

Sędzia (referee)

„Sędzia” jest osobą powołaną przez Komitet, towarzyszącą graczom w celu podejmowania decyzji, stwierdzania faktów i stosowania Reguł. Sędzia winien reagować na wszelkie zaobserwowane przez niego lub zameldowane mu przypadki złamania Reguł. Sędzia nie może przytrzymywać flagi, stać przy dołku lub wskazywać jego lokalizacji, podnosić piłki lub zaznaczać jej położenia.

Sprzęt (equipment)

„Sprzętem” są wszystkie rzeczy używane, założone albo noszone przez gracza lub wszystkie rzeczy niesione dla niego przez jego partnera lub któregokolwiek z ich caddich, oprócz piłki używanej na obecnie granym dołku (torze gry) oraz małych przedmiotów, takich jak moneta lub kołeczek tee, używanych do oznaczenia pozycji piłki lub granic obszaru, w którym piłka zostanie upuszczona. Sprzętem jest również zwykły lub zmechanizowany wózek golfowy.

Uwaga 1: Piłka używana na obecnie granym dołku (torze gry) jest sprzętem, gdy zostanie podniesiona i nie jest wprowadzona ponownie do gry.

Uwaga 2: Jeżeli wózek golfowy jest używany przez dwóch lub więcej graczy, wówczas wraz z całym przewożonym sprzętem uważany jest za sprzęt jednego z tych graczy. Jeżeli wózek golfowy jest przemieszczany przez jednego z graczy (lub jego partnera) wówczas wózek wraz z całym przewożonym sprzętem uważany jest za sprzęt tego gracza. W innym przypadku, wózek wraz z całym przewożonym sprzętem uważany jest za sprzęt tego gracza, którego piłka (lub piłka jego partnera) jest w danej chwili grana lub rozpatrywana.

Stroke Play patrz: Formy Stroke Play

Strona (side)

„Stroną” jest jeden gracz albo dwóch lub więcej graczy, którzy są partnerami.

Sztuczne utrudnienia (obstructions)

„Sztucznym utrudnieniem” jest każda sztuczna rzecz łącznie ze sztucznymi nawierzchniami i poboczami dróg i ścieżek oraz sztuczny lód oprócz:
a) elementów określających teren poza granicami pola, np. mury,
płoty, kołki i barierki,
b) dowolnych części nieruchomego, sztucznego obiektu znajdującego się poza granicami pola,
c) każdego obiektu określonego przez Komitet jako integralna część
pola golfowego.
Sztuczne utrudnienie jest sztucznym utrudnieniem ruchomym, jeśli może być przesunięte bez zbytniego wysiłku, bez nadmiernego opóźniania gry i bez powodowania szkód. W innym przypadku jest
to sztuczne utrudnienie nieruchome.

Uwaga: Komitet może stworzyć Regułę lokalną, określając sztuczne utrudnienie ruchome, jako sztuczne utrudnienie nieruchome.

Tee (tee)

patrz: Kołeczek tee

Teren w naprawie (ground under repair)

„Terenem w naprawie” jest każda część pola golfowego oznaczona jako taka na polecenie Komitetu lub przez jego uprawnionego przedstawiciela. Całe podłoże oraz trawa, krzew, drzewo lub inna roślina rosnąca w obrębie terenu w naprawie jest częścią tegoż terenu. Za teren w naprawie uznaje się także drewno lub inny materiał zebrany i przygotowany do wywózki lub doły wykopane przez greenkeepera, nawet gdy nie
są oznaczone jako teren w naprawie. Ścięta trawa lub inny materiał pozostawiony na polu golfowym, który nie został złożony do wywózki, nie jest terenem w naprawie, chyba że został jako taki oznaczony.
Gdy granica terenu w naprawie jest oznakowana palikami, paliki znajdują się w terenie w naprawie, a granica terenu jest wyznaczona przez zewnętrzne krawędzie tych palików na poziomie gruntu. Gdy równocześnie do oznaczenia terenu w naprawie użyte są paliki i linie, to paliki określają teren w naprawie a linie wyznaczają jego granice. Gdy granicę terenu w naprawie określa linia na ziemi, to ta linia znajduje się w terenie w naprawie. Granica terenu w napra wie rozciąga się pionowo w dół, lecz nie w górę. Piłka znajduje się w terenie w naprawie, gdy leży w nim lub jakaś jej część dotyka terenu w naprawie. Paliki oznaczające taki teren są sztucznymi utrudnieniami.

Uwaga: Komitet może ustanowić Regułę lokalną zabraniającą gry z terenu w naprawie lub ekologicznie zagrożonego miejsca, które zostało oznaczone jako teren w naprawie.

Teren zielony (through the green)

„Terenem zielonym” jest cały obszar pola golfowego poza:
a) obszarem tee i putting greenem rozgrywanego dołka (toru gry),
b) wszystkimi hazardami na polu golfowym.

Uderzenie (stroke)

„Uderzeniem” jest postępowy ruch kija wykonany z zamiarem trafienia w piłkę i jej przemieszczenia, ale jeżeli gracz świadomie zatrzyma ten ruch kija przed kontaktem główki kija z piłką, uważa się, że nie wykonał uderzenia.

Uderzenie karne (penalty stroke)

„Uderzeniem karnym” jest uderzenie dodane do wyniku gracza lub jego strony według odpowiednich Reguł. W meczach threesome oraz foursome uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry.

Ustawienie (stance)

„Ustawienie” się do uderzenia polega na ustawieniu stóp w pozycji gotowości do wykonania uderzenia.

W dołku (holed)

Piłka znajduje się „w dołku” („do dołka”, etc.), gdy spocznie wewnątrz obwodu dołka i znajdzie się całkowicie poniżej górnej krawędzi dołka. Gdy piłka znajdzie się w dołku, jest to równoznaczne z zakończeniem rozgrywania tego dołka (holed out).

Współzawodnik (fellow-competitor)

Patrz: „zawodnik”

Zawodnik (competitor)

„Zawodnikiem” jest gracz-uczestnik zawodów w systemie stroke play. Współzawodnikiem jest każda osoba grającą w grupie z zawodnikiem. Osoby te nie są dla siebie partnerami. W rozgrywkach stroke play, foursomes lub four-ball, może wynikać z kontekstu, że określenie „zawodnik” lub „współzawodnik”
obejmuje również jego partnera.

Zgubiona piłka (lost ball)

Patrz: Piłka zgubiona.

Zwierzę ryjące (burrowing animal)

„Zwierzęciem ryjącym” jest zwierzę (z wyjątkiem dżdżownic, insektów itp.) robiące norę w celu zamieszkania lub schronienia, takie jak: królik, kret, jaszczurka lub salamandra. Uwaga: Norę zrobioną przez zwierzę nieryjące, np. przez psa, nie zalicza się do nienormalnych warunków ziemnych, chyba że zosta-
ła ona oznaczona lub uznana jako teren w naprawie.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG