Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Stroke Play (Reguła 3)

3-1. Postanowienia ogólne; Zwycięzca

Zawody stroke play to turniej, w którym gracze rozgrywają każdy dołek regulaminowej rundy lub rund, i po każdej rundzie oddają karty wyników, na których zapisany jest wynik brutto wszystkich dołków. Każdy z zawodników gra przeciwko każdemu innemu zawodnikowi biorącemu udział w turnieju. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który rozegrał regulaminową rundę lub rundy najmniejszą liczbą uderzeń. W grze z uwzględnieniem handicapu zwycięzcą jest zawodnik, który rozegrał regulaminową rundę lub rundy najmniejszą liczbą uderzeń netto.

3-2. Nieumieszczenie piłki w dołku (niezakończenie dołka)

Jeżeli zawodnik nie umieści piłki w dołku na jakimkolwiek dołku i nie naprawi swego błędu przed wykonaniem uderzenia z następnego obszaru tee, lub w przypadku grania ostatniego dołka rundy przed opuszczeniem ostatniego putting greenu, jest zdyskwalifikowany.

3-3. Niejasności dotyczące procedury

a. Procedura
Wyłącznie w stroke play, jeżeli podczas rozgrywania dołka zawodnik nie jest pewien co do swych praw lub prawidłowej procedury, bez narażenia się na karę może zagrać drugą piłkę i dalej rozegrać dołek dwiema piłkami. W przypadku powstania wątpliwości i przed podjęciem dalszego działania, zawodnik powinien ogłosić swemu markerowi lub współzawodnikowi swoją decyzję gry dwiema piłkami oraz ogłosić piłkę, którą on deklaruje jako liczącą się do wyniku, jeżeli Reguły to dopuszczą. Jeżeli zawodnik nie dopełni tego wymogu, stosuje się postanowienia Reguły 3-3b (ii). Zawodnik musi zgłosić te fakty do Komitetu przed oddaniem swej karty wyników; jeżeli tego nie uczyni, jest zdyskwalifikowany.

Uwaga: Jeżeli gracz podejmie dalsze działanie zanim zacznie rozpatrywać wątpliwości, Reguła 3-3 nie ma zastosowania. Wynik oryginalną piłką się liczy lub w przypadku gdy oryginalna piłka nie jest zagrywaną piłką, liczy się wynik piłką, która została wprowadzona do gry jako pierwsza, nawet w przypadku, kiedy reguły nie zezwalają na procedurę zaadoptowaną dla tej piłki. Gracz nie otrzymuje kary za granie drugiej piłki i wszelkie kary uzyskane tą drugą piłką, nie zalicza ją się do wyniku.

b. Określenie wyniku na dołku
(i) Jeżeli Reguły dopuszczają procedury wcześniej przez zawodnika podjęte, wynik uzyskany deklarowaną piłką zostanie zaliczony jako wynik na dołku. W przeciwnym wypadku wynik uzyskany drugą piłką, będzie się liczył, jeżeli Reguły dopuszczą procedury obrane dla drugiej piłki. (ii) Jeżeli zawodnik nie ogłosi wcześniej swej decyzji rozgrywania dołka dwiema piłkami lub którą piłkę deklaruje, jako liczącą się do wyniku, wynik oryginalną piłką będzie się liczył, o ile była rozgrywana zgodnie z Regułami. Jeżeli oryginalna piłka nie jest żadną z dwóch granych piłek, to wynik uzyskany pierwszą piłką wprowadzoną do gry, będzie się liczył pod warunkiem, że była rozgrywana zgodnie z Regułami. W przeciwnym razie wynik uzyskany drugą piłką będzie się liczył, jeżeli Reguły dopuszczą procedurę obraną dla tej piłki.

Uwaga 1: Jeżeli zawodnik gra drugą piłką zgodnie z Regułą 3-3, to uderzenia wykonane po przywołaniu tej Reguły, piłką wykluczoną z gry przez Reguły, nie liczą się do wyniku. Także zostają pominięte uderzenia karne otrzymane wyłącznie podczas gry tą piłką.

Uwaga 2: Druga piłka grana wg Reguły 3-3 nie jest piłką tymczasową w rozumieniu Reguły 27-2.

3-4. Odmowa zastosowania się do Reguł

Jeżeli zawodnik odmawia zastosowania się do reguły, ograniczając w ten sposób prawa współzawodnika, to zawodnik jest zdyskwalifikowany.

3-5. Kara ogólna

Karą ogólną za złamanie Reguły w stroke play są dwa uderzenia karne, chyba że są inne postanowienia.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG