Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Gracz (Reguła 6)

6-1. Reguły

Gracz i jego caddie są odpowiedzialni za znajomość Reguł. Podczas regulaminowej rundy za wszystkie przypadki złamania Reguł przez caddiego gracza stosowną karę wynikającą ze złamania Reguły ponosi gracz.

6-2 Handicap

a. Match play
Przed rozpoczęciem meczu w rozgrywkach handicapowych gracze powinni powiadomić się nawzajem o swych handicapach. Jeżeli gracz rozpocznie mecz po podaniu handicapu wyższego niż posiadanego w rzeczywistości, co może wpłynąć na liczbę otrzymanych lub dawanych uderzeń, zostanie zdyskwalifikowany, natomiast w przeciwnym wypadku będzie grał z uwzględnieniem podanego handicapu.

b. Stroke play
Podczas każdej rundy zawodów handicapowych zawodnik musi się upewnić, że jego handicap został zapisany na karcie wyników przed oddaniem jej Komitetowi. Jeżeli na karcie przed jej oddaniem nie został zapisany żaden handicap (Reguła 6-6b) lub jeżeli handicap zapisany jest wyższy niż w rzeczywistości i wpływa na liczbę otrzymanych uderzeń, zawodnik jest zdyskwalifikowany z klasyfikacji handicapowej, natomiast w przeciwnym razie wynik liczy się tak, jak został zgłoszony.

Uwaga: Gracz ma obowiązek wiedzieć, na których dołkach otrzymuje lub oddaje uderzenia wynikające z handicapu.

6-3 Czas rozpoczęcia oraz grupy

a. Czas rozpoczęcia
Gracz musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet.

b. Grupy
W stroke play zawodnik pozostaje przez całą rundę w grupie wyznaczonej przez Komitet, chyba że Komitet zarządzi lub zatwierdzi zmianę.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 6-3: Dyskwalifikacja.
(Mecze best-ball i four-ball patrz Reguły 30-3a i 31-2)

Uwaga: Komitet może ustalić w Regulaminie turnieju (Reguła 33-1), że „Jeżeli gracz pojawi się gotowy w punkcie rozpoczęcia gry w ciągu pięciu minut po wyznaczonym dla niego czasie rozpoczęcia gry, gdy nie istnieją okoliczności uzasadniające odstąpienie od kary dyskwalifikacji według Reguły 33-7, karą za spóźnienie na start jest przegranie pierwszego dołka w match play lub dwa uderzenia karne w stroke play zamiast dyskwalifikacji”.

6-4. Caddie

Gracz może korzystać z pomocy caddiego, ale jest to limitowane tylko do jednego caddiego w danym czasie.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 6-4: Match play – przed zakończeniem gry na dołku, w trakcie której złamanie Reguły zostało odkryte, stan rozgrywki jest modyfikowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, w trakcie rozgrywania którego miało miejsce złamanie Reguły, przy czym maksymalna liczba dołków odjętych w jednej rundzie to dwa. Stroke play – dwa uderzenia karne na wszystkich dołkach, przy których rozgrywaniu wystąpiło złamanie niniejszej Reguły; maksymalna kara w jednej rundzie to cztery uderzenia karne. Match play lub stroke play – w przypadku złamania Reguły w czasie pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków kara dotyczy następnego dołka. Gracz, który korzysta z więcej niż jednego caddiego, łamiąc tym samym Regułę 6-4, musi natychmiast po wykryciu złamania Reguły zadbać, aby podczas pozostałej części regulaminowej rundy nie korzystać z pomocy więcej niż jednego caddiego w tym samym czasie. W przeciwnym razie gracz zostaje zdyskwalifikowany.
Rozgrywki bogey i par – patrz: Uwaga 1 do Reguły 32-1a.
Rozgrywki stableford – patrz: Uwaga 1 do Reguły 32-1b.

Uwaga: Komitet może w Regulaminie turnieju (Reguła 33-1) zabronić korzystania z caddich lub ograniczyć graczowi wybór caddiego.

6-5. Piłka

Gracz ponosi odpowiedzialność za używanie właściwej piłki. Każdy gracz powinien odpowiednio oznaczyć swoją piłkę.

6-6. Wyniki w stroke play

a. Zapisywanie wyników
Po ukończeniu każdego dołka marker powinien sprawdzić z zawodnikiem jego wynik i zapisać go. Po zakończeniu rundy marker musi podpisać kartę wyników i wręczyć ją zawodnikowi. Jeżeli wynik jest zapisywany przez więcej niż jednego markera, każdy z nich musi podpisać tę część, za którą był odpowiedzialny.

b. Podpisywanie i oddawanie karty wyników
Po ukończeniu rundy zawodnik powinien sprawdzić swój wynik na każdym dołku i wyjaśnić z Komitetem wszelkie sporne sprawy. Musi także zadbać, aby marker lub markerzy podpisali jego kartę wyników, sam ją podpisać i oddać Komitetowi, w jak najkrótszym czasie od zakończenia gry.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 6-6b: Dyskwalifikacja.

c. Zmiany wyniku na karcie
Po oddaniu przez zawodnika karty wyników Komitetowi nie można wprowadzać na niej żadnych zmian.

d. Błędny wynik na dołku
Zawodnik jest odpowiedzialny za poprawność wyników notowanych na karcie dla każdego dołka. Jeżeli odda kartę wyników z niższym wynikiem na dowolnym dołku niż w rzeczywistości uzyskanym, jest zdyskwalifikowany. Jeżeli odda kartę wyników z wynikiem wyższym na dołku niż w rzeczywistości uzyskany, oddany wynik będzie się liczył.

Uwaga 1: Komitet jest odpowiedzialny za podsumowanie wyników i zastosowanie handicapu zapisanego na karcie – patrz Reguła 33-5.

Uwaga 2: W meczach four-ball stroke play – patrz również Reguły 31-3 i 31-7a.

6-7. Nadmierne opóźnianie gry; wolne tempo gry

Gracz musi grać bez nadmiernego opóźniania gry oraz zgodnie ze wszelkimi wskazówkami dotyczącymi tempa gry ustalonymi przez Komitet. Między zakończeniem jednego dołka a rozpoczęciem gry na następnym obszarze tee, gracz również nie może bez powodu nadmiernie opóźniać gry.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 6-7: Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
Rozgrywki bogey i par – patrz Uwaga 2 do Reguły 32-1a.
Rozgrywki stableford – patrz Uwaga 2 do Reguły 32-1b.
Za następne wykroczenia dyskwalifikacja.

Uwaga 1: Jeżeli gracz nadmiernie opóźnia grę między dołkami, opóźnia on grę następnego dołka i z wyłączeniem zawodów bogey i stableford (patrz Reguła 32) kara będzie dotyczyć tego następnego dołka.

Uwaga 2: Aby zapobiec zbyt wolnej grze, Komitet może w ramach Regulaminu turnieju (Reguła 33-1), ustalić wskazówki dotyczące tempa gry, łącznie z określeniem maksymalnego dozwolonego czasu na rozegranie regulaminowej rundy, dołka lub uderzenia. Wyłącznie w stroke play Komitet może w Regulaminie turnieju w następujący sposób zmodyfikować karę za złamanie niniejszej Reguły:
Pierwsze wykroczenie – jedno uderzenie karne.
Drugie wykroczenie – dwa uderzenia karne.
Za następne wykroczenie – dyskwalifikacja.

6-8 Przerwanie gry; wznowienie gry

a. Kiedy jest dozwolone
Gracz nie może przerywać gry, chyba że:
(i) Komitet zawiesił grę,
(ii) gracz jest przekonany, że istnieje zagrożenie piorunami,
(iii) gracz czeka na decyzję Komitetu dotyczącą wątpliwego lub spornego punktu gry (patrz Reguły 2-5 oraz 34-3),
(iv) istnieje ku temu rzeczywisty powód, np. nagłe zachorowanie.

Zła pogoda nie jest sama w sobie wystarczającym powodem do przerwania gry. Jeżeli gracz przerwie grę bez specjalnego polecenia Komitetu, powinien zgłosić to do Komitetu tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli to uczyni, a Komitet uzna, że jego wyjaśnienia są satysfakcjonujące, gracz nie poniesie żadnej kary. W przeciwnym razie gracz jest zdyskwalifikowany.

Wyjątek w match play: gracze przerywający mecz za obopólną zgodą nie podlegają dyskwalifikacji, chyba że robiąc to, opóźniają całe rozgrywki.

Uwaga: opuszczenie pola golfowego nie jest równoznaczne z przerwaniem gry.

b. Procedura postępowania po zawieszeniu gry przez Komitet Jeżeli gra zostaje zawieszona przez Komitet, kiedy gracze w meczu lub grupie znajdują się między rozgrywanymi dołkami, nie wolno im ponownie rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet ogłosi jej wznowienie. Jeżeli gracze są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją pod warunkiem, że zrobią to bez opóźnienia. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą zakończyć grę w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka. W każdym przypadku, gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka. Gracze muszą wznowić grę, gdy Komitet ogłosi jej wznowienie.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 6-8b: Dyskwalifikacja.

Uwaga: Komitet może określić w Regulaminie turnieju (Reguła 33-1), iż w potencjalnie niebezpiecznych warunkach, gra musi zostać przerwana natychmiast po ogłoszeniu przez Komitet zawieszenia gry.
Jeżeli gracz nie przerwie gry natychmiast, jest zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności usprawiedliwiają rezygnację z zastosowania tej kary, zgodnie z Regułą 33-7.

c. Podnoszenie piłki po zawieszeniu gry
Jeśli gracz przerywa grę na dołku zgodnie z Regułą 6-8a, może on bez kary podnieść swoją piłkę tylko wówczas, gdy Komitet zawiesił grę lub istnieje uzasadniony powód do jej podniesienia. Przed podniesieniem piłki gracz musi oznaczyć jej pozycję. Jeśli przerywa grę i podnosi swoją piłkę bez wyraźnego zezwolenia Komitetu, w momencie zgłoszenia się do Komitetu (Reguła 6-8a) musi bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie. Jeśli gracz podniesie piłkę bez uzasadnionego powodu, nie oznaczy jej miejsca położenia przed
podniesieniem lub nie zgłosi faktu podniesienia piłki, poniesie karę jednego uderzenia karnego.

d. Procedura postępowania, kiedy gra została wznowiona Gra musi być wznowiona z miejsca, gdzie została przerwana, nawet Jeśli wznowienie gry następuje innego dnia. Gracz musi przed lub po wznowieniu gry postąpić w następujący sposób:
(i) Jeśli gracz podniósł oryginalną piłkę, wtedy musi (pod warunkiem, że miał do tego prawo zgodnie z Regułą 6-8c) położyć oryginalną lub podmienioną piłkę w punkcie, z którego oryginalna piłka została podniesiona. W innym przypadku, oryginalna piłka musi zostać odłożona na miejsce;
(ii) Jeśli gracz mający prawo podnieść swoją oryginalną piłkę zgodnie z Regułą 6-8c, nie zrobił tego, może ją podnieść , wyczyścić i położyć ją w to samo miejsce lub zastąpić ją inną piłką w miejscu, z którego oryginalna została podniesiona. Przed podniesieniem oryginalnej piłki gracz musi oznaczyć jej pozycję;
(iii) Jeśli piłka lub znacznik jej pozycji zostały przemieszczone (w tym także przez wiatr lub wodę) w czasie zawieszenia gry, to piłka lub jej znacznik muszą być położone w swoje uprzednie miejsce.

Uwaga: Jeżeli nie jest możliwe do ustalenia miejsce, gdzie należy umieścić piłkę, należy określić to miejsce w przybliżeniu i w takim miejscu położyć piłkę. Nie stosuje się wtedy postanowień Reguły 20-3c.

*KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 6-8d: Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
* Jeśli gracz otrzymuje ogólną karę za złamanie Reguły 6-8d, żadna dodatkowa kara wynikająca ze złamania Reguły 6-8c nie będzie stosowana.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG