Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Część A; reguły lokalne

CZĘŚĆ A

Zgodnie z Regułą 33-8a Komitet może utworzyć i wydać Reguły lokalne dotyczące lokalnych, nienormalnych warunków, jeżeli odzwierciedlają one ogólną politykę wytyczoną w niniejszym Załączniku. Dodatkowe, szczegółowe informacje odnośnie dozwolonych i zabronionych Reguł lokalnych zawarte są w publikacji „Decisions on the Rules of Golf ” w ramach Reguły 33-8 oraz w „Guidance on Running a Competition”. Jeśli lokalne, nienormalne warunki przeszkadzają we właściwej grze i Komitet uzna za konieczne zmodyfikowanie „Reguł Gry w Golfa”, wówczas musi być otrzymane zezwolenie R&A.

1. Określanie granic pola golfowego i innych granic

Określenie sposobu oznaczenia granic pola golfowego, przeszkód wodnych, bocznych przeszkód wodnych, terenu w naprawie, sztucznych utrudnień i integralnych części pola golfowego (Reguła 33-2a).

2. Przeszkody wodne

a. Boczne przeszkody wodne
Wyjaśnienie statusu odcinków przeszkód wodnych, które mogą być bocznymi przeszkodami wodnymi (Reguła 26).

b. Piłka tymczasowa zgodnie z Regułą 26-1
Zezwolenie na grę piłką tymczasową zgodnie z Regułą 26-1 za piłkę, która może znajdować się w przeszkodzie wodnej (łącznie z boczną przeszkodą wodną) w takich okolicznościach, że jeżeli oryginalna piłka nie jest znaleziona, a jest ogólnie wiadomym lub w zasadzie pewnym, że znajduje się w przeszkodzie wodnej i byłoby to niepraktyczne, aby sprawdzać czy piłka jest w hazardzie lub sprawdzenie to nadmiernie opóźniłoby grę.

3. Tereny pola golfowego wymagające ochrony; tereny zagrożone ekologicznie

Pomoc w ochronie pola golfowego poprzez określenie miejsc, łącznie ze szkółkami murawy i młodych roślin oraz innych rekultywowanych rejonów, jako teren w naprawie, z którego gra jest zabroniona. Jeśli Komitet zabroni gry z terenów zagrożonych ekologicznie, znajdujących się na polu golfowym lub przy jego granicach, to powinien stworzyć Regułę lokalną wyjaśniającą procedurę zastosowania uwolnienia.

4. Warunki na polu golfowym – błoto, nadmierna wilgoć, słaby stan i ochrona pola

a. Podnoszenie wbitej piłki, czyszczenie
Tymczasowe warunki, które mogą przeszkadzać we właściwym prowadzeniu gry, także błoto i nadmierna wilgoć, gwarantują uwolnienie od wbitej piłki wszędzie na terenie zielonym lub pozwalają na jej podniesienie, oczyszczenie i odłożenie wszędzie na terenie zielonym lub na krótko przystrzyżonym obszarze na terenie zielonym.

b. „Preferred lies” i Reguły zimowe
Niesprzyjające warunki, w tym także słaby stan pola golfowego i nagromadzenie błota, są czasami tak powszechne, zwłaszcza w miesiącach zimowych, że Komitet może zadecydować o przyznaniu uwolnienia, wydając tymczasowe Reguły lokalne w celu ochrony pola golfowego oraz zapewnienia przyjaznych i sprawiedliwych warunków gry. Takie Reguły lokalne powinny zostać wycofane, gdy tylko warunki pozwolą na normalną grę.

5. Sztuczne utrudnienia

a. Postanowienia ogólne
Określenie cech obiektów, które mogą być sztucznymi utrudnieniami (Reguła 24). Wyszczególnienie wszystkich konstrukcji, które są integralną części ą pola golfowego oraz z tego tytułu nie są sztucznymi utrudnieniami, np.: podbudowane brzegi obszaru tee, putting greenów oraz bunkrów (Reguły 24 i 33-2a).

b. Kamienie w bunkrach
Pozwolenie na usuwanie kamieni z bunkrów przez określenie ich jako sztuczne utrudnienia ruchome (Reguła 24-1).

c. Drogi i ścieżki
(i) określenie sztucznych nawierzchni dróg i ścieżek jako integralnych części pola golfowego,
(ii) przyznanie uwolnienia w rodzaju oferowanego w Regule 24 – 2b związanego z drogami i ścieżkami bez sztucznych nawierzchni ani brzegów w przypadku, gdy mogą negatywnie wpływać na grę.

d. Sztuczne utrudnienia nieruchome blisko putting greenu
Przyznanie uwolnienia z powodu położenia sztucznego utrudnienia nieruchomego na/lub w obrębie dwóch długości kija golfowego od putting greenu w przypadku, kiedy piłka leży w obrębie dwóch długości kija golfowego od sztucznego utrudnienia nieruchomego.

e. Ochrona młodych drzew
Przyznanie uwolnienia w celu ochrony młodych drzew.

f. Tymczasowe sztuczne utrudnienia
Przyznanie uwolnienia od sztucznych utrudnień tymczasowych (np.: trybuny, kable i sprzęt telewizyjny itp.).

6. Strefy upuszczenia piłki

Ustanowienie specjalnych stref (dropping zone), gdzie piłki mogą lub muszą być upuszczane, gdy nie jest możliwe lub praktyczne dokładne postępowanie zgodnie z Regułą 24-2b lub 24-3 (sztuczne utrudnienie nieruchome), Regułą 25-1b lub 25-1c (nienormalne warunki ziemne), Regułą 25-3 (niewłaściwy green), Regułą 26-1 (przeszkody wodne i boczne przeszkody wodne) lub Regułą 28 (piłka nie do zagrania).

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG