Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Część B; przykłady reguł lokalnych

Według polityki ustalonej w części A niniejszego Załącznika Komitet może zaadoptować przykładową Regułę lokalną z powołaniem się na przykłady podane niżej i podać ją na karcie wyników lub na tablicy ogłoszeń. Jednak Reguły lokalne o charakterze tymczasowym nie powinny być drukowane na karcie wyników.

1. Przeszkody wodne; Piłka tymczasowa grana zgodnie z Regułą 26-1

W przypadku gdy przeszkoda wodna (łącznie z boczną przeszkodą wodną) jest o znacznym rozmiarze, takiego kształtu i tak umiejscowiona, że:
(i) byłoby niepraktycznym, aby sprawdzać czy piłka jest w hazardzie lub sprawdzenie to nadmiernie opóźniłoby grę;
(ii) jeżeli oryginalna piłka nie zostanie odnaleziona, ale jest ogólnie wiadomym lub w zasadzie pewnym, że znajduje się w przeszkodzie wodnej. Komitet może wprowadzić Regułę Lokalną zezwalającą na zagranie piłki granej tymczasowo zgodnie z Regułą 26-1. Piłka jest grana tymczasowo zgodnie z którąkolwiek mających zastosowanie opcji zamieszczonych w Regule 26-1, lub jakąkolwiek odpowiednią Regułą Lokalną.
W takim przypadku, jeżeli piłka jest grana tymczasowo, a oryginalna piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej, gracz może grać oryginalną piłką tak jak leży lub kontynuować grę piłką graną tymczasowo. Nie może on jednak postąpić zgodnie z Regułą 26-1 w stosunku do piłki oryginalnej. Do powyższego przypadku proponowana jest następująca Reguła Lokalna: „Jeżeli są wątpliwości czy piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej, czy została w niej zgubiona (wskazać która przeszkoda wodna), gracz może zagrać następną piłkę tymczasowo zgodnie z odpowiednią opcją zamieszczoną w Regule 26-1. Jeżeli oryginalna piłka zostanie znaleziona poza przeszkodą wodną gracz musi nią grać. Jeżeli oryginalna piłka zostanie znaleziona w przeszkodzie wodnej, gracz może grać oryginalną piłką tak jak leży lub kontynuować grę piłką graną tymczasowo zgodnie z Regułą 26-1. Jeżeli oryginalna piłka nie zostanie znaleziona lub zidentyfikowana w czasie pięciu minut poszukiwania, gracz musi kontynuować grę piłką graną tymczasowo.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY LOKALNEJ: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

2. Tereny na polu golfowym wymagające ochrony; tereny zagrożone ekologicznie

a. Teren w naprawie; gra zabroniona Jeśli Komitet pragnie chronić jakiś obszar na polu golfowym, to powinien określić go jako teren w naprawie i gra z tego terenu powinna zostać zabroniona. Rekomendowana jest następująca Reguła lokalna:
„(zdefiniuj co) …………………………… jest terenem w naprawie, z którego gra jest zabroniona. Jeśli piłka gracza leży w tym obszarze, albo zakłócone jest jego ustawienie lub obszar zamierzonego swingu, gracz musi skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY LOKALNEJ: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

b. Tereny zagrożone ekologicznie
Jeśli stosowne władze (np. organizacja rządowa i itp.) zabronią wchodzenia i/lub gry z miejsc zagrożonych ekologicznie znajdujących się na polu golfowym lub przy jego granicach, Komitet powinien wydać Regułę lokalną wyjaśniającą procedury uwolnienia. Komitet może w pewnym zakresie zadecydować, jak taki rejon
określić; czy jako teren w naprawie, przeszkoda wodna lub teren poza granicami pola. Jednak nie powinien on określić takiego rejonu jako przeszkoda wodna, Jeśli nie odpowiada on definicji „przeszkody wodnej” i powinien zadbać o zachowanie charakteru dołka. Rekomendowana jest następująca Reguła lokalna:

I. Definicja Rejon zagrożony ekologicznie (ESA) to miejsce uznane za takowe przez odpowiednie władze, gdzie wstęp i/lub gra są zabronione ze względów ekologicznych. Rejony takie mogą być oznaczone wedle uznania Komitetu jako teren w naprawie przeszkoda wodna, boczna przeszkoda wodna lub teren poza granicami pola pod warunkiem, że jeżeli ESA zostanie oznaczony jako przeszkoda wodna lub boczna przeszkoda wodna, musi on być, zgodnie z definicją, przeszkodą wodną.

Uwaga: Komitet nie może sam określić rejonu jako zagrożonego ekologicznie.

II. Piłka w rejonie zagrożonym ekologicznie

a. Teren w naprawie Jeśli piłka jest w rejonie zagrożonym ekologicznie (ESA), który jest określony jako teren w naprawie, piłka musi być upuszczona zgodnie z Regułą 25-1b. Jeżeli jest ogólnie wiadomym lub w zasadzie pewnym, że piłka, która nie została znaleziona, znajduje się w rejonie zagrożonym ekologicznie (ESA), który jest określony jako teren w naprawie, gracz może bez kary skorzystać z uwolnienia opisanego w Regule 25-1c.

b. Przeszkoda wodna i boczna przeszkoda wodna Jeżeli jest ogólnie wiadomym lub w zasadzie pewnym, że piłka, która nie została znaleziona, znajduje się w rejonie zagrożonym ekologicznie (ESA), który jest określony jako przeszkoda wodna lub boczna przeszkoda wodna, gracz musi, z karą jednego uderzenia, postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

Uwaga: Jeśli piłka upuszczona zgodnie z Regułą 26 wtoczy się na pozycję, gdzie rejon zagrożony ekologicznie (ESA) zakłóca ustawie nie gracza lub obszar jego zamierzonego swingu, gracz musi skorzystać z ulgi opisanej w klauzuli III niniejszej Reguły lokalnej.

c. Poza granicami pola
Jeżeli piłka jest w obszarze zagrożonym ekologicznie (ESA), który jest określony jako teren poza granicami pola, gracz musi grać piłkę, z karą jednego uderzenia, z miejsca najbliższego temu, z którego ostatnio była zagrana oryginalna piłka (patrz Reguła 20-5).

III. Zakłócenia w ustawieniu lub obszarze zamierzonego swingu

Zakłócanie przez teren zagrożony ekologicznie (ESA) ma miejsce wtedy, kiedy (ESA) zakłóca ustawienie gracza lub obszar jego zamierzonego swingu. Jeśli zakłócanie takie ma miejsce, gracz musi skorzystać z uwolnienia w sposób następujący:
a) Na terenie zielonym – jeżeli piłka leży na terenie zielonym, musi zostać określone miejsce na polu golfowym najbliższe miejsca spoczynku piłki, które: (a) nie jest bliżej dołka, (b) w którym nie występuje zakłócanie przez (ESA), (c) nie leży w hazardzie ani na putting greenie. Gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją bez kary w obrębie jednej długości kija od tak określonego miejsca na terenie pola golfowego, spełniającego wymagania punktów (a), (b) i (c) wymienionych wyżej.
b) W hazardzie – Jeśli piłka znajduje się w hazardzie, gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją na jeden ze sposobów:
(i) bez kary w hazardzie, jak najbliżej punktu, w którym piłka leży, lecz nie bliżej dołka na tej części pola golfowego, która daje pełne uwolnienie od (ESA),
(ii) doliczając jedno uderzenie karne, poza obrębem hazardu, utrzymując punkt, w którym leży piłka, dokładnie pomiędzy dołkiem i miejscem, gdzie będzie upuszczona piłka bez ograniczenia odległości od hazardu tego miejsca, w którym piłka będzie upuszczona. Dodatkowo gracz może postępować zgodnie z Regułą 26 lub 28, jeżeli będzie możliwe ich zastosowanie.

c. Na putting greenie
Jeżeli piłka leży na putting greenie, gracz musi podnieść piłkę i położyć ją bez kary jak najbliżej punktu, w którym piłka leży, co zapew nie pełne uwolnienie od ESA, lecz nie bliżej dołka i nie w hazardzie. Tak podniesiona piłka może być oczyszczona zgodnie z klauzulą III niniejszej Reguły lokalnej.

Wyjątek: Gracz nie może uzyskać uwolnienia według klauzuli III niniejszej Reguły lokalnej, jeżeli:
a) jest jawnie nieuzasadnione wykonanie uderzenia ze względu na zakłócenie przez inne warunki niż ESA określonego przez niniejsze Reguły lokalne,
b) zakłócenie przez ESA występuje jedynie po przyjęciu nienormalnego ustawienia, zamachu lub kierunku gry.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

Uwaga: W przypadku poważnego złamania niniejszej Reguły Komitet może nałożyć karę dyskwalifikacji.

3. Ochrona młodych drzew

Kiedy pożądana jest ochrona młodych drzew przed niszczeniem, rekomendowana jest następująca Reguła lokalna: „Ochrona młodych drzew oznaczonych przez ……………………….. Jeżeli tak oznaczone drzewo przeszkadza w ustawieniu gracza lubznajduje się w obszarze zamierzonego swingu, piłka musi zostać podniesiona bez kary i upuszczona, zgodnie z procedurą opisaną w Regule 24-2b (sztuczne utrudnienie nieruchome). Jeśli piłka leży w przeszkodzie wodnej, gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją zgodnie z Regułą 24-2b (i), jednakże najbliższy punkt zastosowania uwolnienia musi znajdować się w tej przeszkodzie wodnej i piłka również musi zostać upuszczona w tej przeszkodzie wodnej lub też gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26. Podniesiona piłka zgodnie z tą Regułą lokalną może zostać oczyszczona.

Wyjątek: Gracz nie może otrzymać uwolnienia według niniejszej Reguły lokalnej, jeżeli: (a) jest całkowicie nieuzasadnione wykonanie uderzenia ze względu na zakłócenie przez inne, poza drzewami, warunki otoczenia, (b) zakłócenie przez drzewo ma miejsce jedynie po przyjęciu nienormalnego ustawienia, zamachu lub kierunku gry.

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY LOKALNEJ
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

4. Warunki na polu golfowym – błoto, nadmierna wilgoć, słaby stan i ochrona pola

a. Uwolnienie od wbitej piłki; czyszczenie piłki Reguła 25-2 oferuje uwolnienie bez kary od piłki wbitej w ziemię w miejscu jej lądowania na każdym krótko przystrzyżonym obszarze na terenie zielonym. Na putting greenie piłka może być podniesiona, a miejsce wbicia piłki może być naprawione (Reguła 16- 1b i c). Jeśli pozwolenie na skorzystanie z uwolnienia dla wbitej piłki zostanie przyznane wszędzie na terenie zielonym, rekomendowana jest następująca Reguła lokalna: „Na terenie zielonym piłka wbita w ziemię, w miejscu jej lądowania innym niż piasek, może być podniesiona bez kary, oczyszczona i upuszczona jak najbliżej miejsca jej spoczynku, lecz nie bliżej dołka. Piłka tak upuszczona musi najpierw dotknąć części pola golfowego na terenie zielonym.

Wyjątek:
1. Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z tą Regułą lokalną, Jeśli piłka jest wbita w piasek na terenie, który nie jest krótko przystrzyżony.
2. Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z tą Regułą, jeżeli jest wyraźnie nieuzasadnione wykonanie przez niego uderzenia z powodu zakłócenia przez inne warunki otoczenia niż objęte tą Regułą lokalną.

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY LOKALNEJ: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

b. Czyszczenie piłki
Warunki takie jak, przemoczony grunt, które powodują przyklejanie się dużej ilości błota do piłki mogą uzasadnić zezwolenie na podniesienie i oczyszczenie piłki. W takich okolicznościach rekomendowana jest następująca Reguła lokalna: „(Określ rejon) ……………………….. piłka może być podniesiona, oczyszczona i odłożona bez kary.

Uwaga: Przed podniesieniem, zgodnie z niniejszą Regułą lokalną, pozycja piłki musi być zaznaczona – patrz Reguła 20-1.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

c. „Preferred lies” i „Reguły zimowe”
Teren w naprawie jest omówiony w Regule 25 i sporadycznie występujące lokalne, nienormalne warunki, które mogą zakłócać sprawiedliwą grę, a nie występują powszechnie, powinny być oznaczone jako teren w naprawie. Jednakże niesprzyjające warunki są czasami tak wszechobecne na całym polu, że Komitet może uznać, że „preferred lies” lub „Reguły zimowe” przyczynią się do sprawiedliwej gry lub pomogą chronić pole. Duże opady śniegu, wiosenna odwilż, długotrwałe deszcze lub ekstremalne upały mogą znacznie pogorszyć stan fairway’ów i uniemożliwiać użycie ciężkiego sprzętu koszącego. W sytuacji, kiedy powyższe warunki stają się tak powszechne na polu golfowym, a Komitet jest przekonany, że wprowadzenie „preferred lies” lub „Reguł zimowych” powinno przyczynić się do sprawiedliwej gry lub pomóc w ochronie pola, rekomendowana jest następująca Reguła lokalna: „Piłka leżąca na krótko przystrzyżonym obszarze (lub w miejscu bardziej precyzyjnie określonym, np. na 6. dołku) na terenie zielonym może być bez kary podniesiona i oczyszczona. Przed podniesieniem piłki gracz musi zaznaczyć jej pozycję. Po podniesieniu piłki, gracz musi położyć ją na miejscu znajdującym w obrębie (sprecyzuj obszar, np. 15 cm, długość kija itp.) od miejsca spoczynku, lecz nie bliżej dołka i nie w hazardzie ani na putting greenie. Gracz może położyć swoją piłkę tylko raz i po jej położeniu jest ona piłką w grze (Reguła 20-4). Jeżeli piłka nie pozostanie w spoczynku w miejscu, na którym została położona, zastosowanie ma Reguła 20-3d. Jeżeli po położeniu piłka pozostaje w spoczynku w miejscu, na którym została położona a następnie przesunie się, nie ma kary, a piłka musi być grana z miejsca tak jak leży, chyba że postanowienia innej Reguły stanowią inaczej. Jeżeli gracz nie dopełni obowiązku zaznaczenia pozycji piłki przed jej podniesieniem lub przesunie piłkę w inny sposób, na przykład poprzez przetoczenie piłki za pomocą kija golfowego, otrzymuje karę jednego uderzenia.

Uwaga: Krótko przystrzyżony obszar oznacza jakikolwiek obszar pola, włącznie z ścieżkami przez wysoką trawę skoszony do wysokości trawy na fairway lub niższej.

*KARA ZA ZłAMANIE REGUłY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.
*Jeżeli gracz otrzymuje karę główną za złamanie niniejszej Reguły lokalnej, żadna dodatkowa kara w ramach niniejszej Reguły lokalnej nie ma zastosowania.

d. Dziury po aeracji
Jeśli pole było aerowane, może być stworzona Reguła lokalna pozwalająca na uwolnienie bez kary od dziur po aeracji. Rekomendowana jest następująca Reguła lokalna:
„Jeżeli na terenie zielonym piłka spocznie na lub w dziurze po aeracji, może bez kary być podniesiona, oczyszczona i upuszczona jak najbliżej miejsca spoczynku, lecz nie bliżej dołka. Piłka tak upuszczona musi najpierw dotknąć części pola golfowego na terenie zielonym”. Na putting greenie piłka, która pozostaje w spoczynku na/lub w dziurze po aeracji, może być położona jak najbliżej miejsca spoczynku tak, by uzyskać uwolnienie, lecz nie bliżej dołka.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

e. łączenia ciętej darni
Jeżeli Komitet postanowi zezwolić na uwolnienie dla łączeń ciętej darni, ale nie od ciętej darni, rekomendowana jest następująca Reguła lokalna: „Na terenie zielonym, łączenia ciętej darni (niecięta darń) to teren w naprawie. Zakłócenie przez łączenia ciętej darni w stosunku do ustawienia gracza nie jest zakłóceniem w rozumieniu Reguły 25-1. Jeżeli piłka leży w łączeniu, dotyka łączenia lub łączenie zakłóca obszar zamierzonego zamachu, gracz może uzyskać uwolnienie zgodnie z Regułą 25-1. Wszystkie łączenia w obszarze ciętej darniuważane są za to samo łączenie.

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

5. Kamienie w bunkrach

Kamienie, zgodnie z definicją, są naturalnym utrudnieniem ruchomym i kiedy piłka gracza znajduje się w hazardzie, kamień leżący w obrębie lub dotykający hazardu nie może być dotknięty ani poruszony (Reguła 13-4). Jednakże kamienie w bunkrach mogą być niebezpieczne dla gracza (gracz może zostać zraniony przez kamień uderzony w czasie zagrania) i mogą zakłócać prawidłową grę. Jeśli zezwolenie na podniesienie kamienia z bunkra byłoby przyznane, rekomendowana jest następująca Reguła lokalna:
„Kamienie w bunkrach są sztucznymi utrudnieniami ruchomymi (zastosowanie ma Reguła 24-1).

6. Sztuczne utrudnienia nieruchome

blisko putting greenu Reguła 24-2 zapewnia uwolnienie bez kary od zakłócenia przez sztuczne utrudnienie nieruchome, ale mówi również, że wyłączając sytuacje na putting greenie, zakłócenie linii gry nie jest samo w sobie zakłóceniem według niniejszej Reguły. Jednakże na niektórych polach golfowych najbliższe otoczenie putting greenów jest tak krótko przycięte, że gracze mogą chcieć puttować spoza putting greenu. W takich warunkach sztuczne utrudnienia nieruchome w otoczeniu samego putting greenu mogą zakłócać właściwą grę i wówczas zalecane jest wprowadzenie następującej Reguły lokalnej, zapewniającej dodatkowe uwolnienie bez kary od ingerencji przez sztuczne utrudnienie nieruchome: „Uwolnienie dla sztucznego utrudnienia nieruchomego może być otrzymane na podstawie Reguły 24-2. Dodatkowo, Jeśli piłka leży poza putting greenem, ale nie w hazardzie, a wymienione sztuczne utrudnienie znajduje się na putting greenie lub w obrębie dwóch długości kija golfowego od tego putting greenu oraz w obrębie dwóch długości kija od piłki i koliduje z linią gry pomiędzy piłką i dołkiem, gracz może skorzystać z uwolnienia w następujący sposób: Gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją w punkcie najbliżej miejsca, gdzie leżała, który: (a) nie jest bliżej dołka, (b) omija opisane zakłócenie i (c) nie leży w hazardzie ani na putting greenie. Piłka podniesiona może zostać oczyszczona. Uwolnienie zgodnie z tą Regułą może być również otrzymane, gdy piłka gracza leży na putting greenie i sztuczne utrudnienie nieruchome leżące w odległości dwóch długości kija od putting greenu koliduje z linią gry pomiędzy piłką i dołkiem, gracz może skorzystać z uwolnienia w następujący sposób: Gracz musi podnieść piłkę i położyć ją w punkcie najbliżej miejsca, gdzie leżała, które: (a) nie jest bliżej dołka, (b) omija opisane zakłócenie i (c) nie leży w hazardzie ani na putting greenie. Piłka podniesiona może zostać oczyszczona.

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

7. Tymczasowe sztuczne utrudnienia

Jeśli sztuczne utrudnienia tymczasowe są zainstalowane na polu lub terenie przyległym, Komitet powinien zdefiniować ich status jako ruchome, nieruchome lub tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome.

a. Tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome
Jeśli Komitet zdefiniuje sztuczne utrudnienie jako tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome, rekomendowana jest następująca Reguła lokalna:

I. Definicja

Tymczasowym utrudnieniem nieruchomym (Temporary Immovable Obstructions TIO) jest niestały, sztuczny obiekt, który jest często wznoszony przy okazji zawodów i który jest trwale zamocowany lub trudno go poruszyć. Przykładami takich tymczasowych sztucznych utrudnień nieruchomych (TIO) są: namioty, tablice wyników, trybuny, wieże telewizyjne, toalety, itp. Przewody obsługi technicznej są częścią tymczasowego sztucznego utrudnienia nieruchomego (TIO), chyba że Komitet uzna, że będą one traktowane jako nadziemne linie elektryczne.

II. Zakłócenie

Zakłócenie spowodowane przez tymczasowe sztuczne utrudnienie nieruchome (TIO) ma miejsce wówczas gdy: (a) piłka leży przed albo tak blisko TIO, że zakłóca ono ustawienie gracza lub obszar jego zamierzonego zamachu lub (b) piłka leży w, na lub za TIO a także wtedy, gdy jakakolwiek część TIO znajduje się dokładnie pomiędzy piłką gracza a dołkiem na linii gry; zakłócenie występuje również wówczas, Jeśli piłka leży w obrębie jednej długości kija od punktu leżącego w identycznej odległości od dołka, gdzie takie zakłócenie by występowało.

Uwaga: Piłka jest pod tymczasowym sztucznym utrudnieniem nieruchomym, Jeśli jest pod zewnętrzną krawędzią tego sztucznego utrudnienia, nawet gdy te krawędzie nie dochodzą do ziemi.

III. Uwolnienie

Gracz może uzyskać uwolnienie dla zakłócenia przez TIO, włączając TIO, które znajduje się poza granicami pola, w następujący sposób:

a. Na terenie zielonym: jeżeli piłka leży na terenie zielonym, musi zostać określony punkt na polu golfowym najbliższy miejscu spoczynku piłki, który:
a) nie znajduje się bliżej dołka,
b) omija dane zakłócenie zdefiniowane w klauzuli II,
c) nie leży w hazardzie ani na putting greenie. Gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją bez kary w obrębie długości kija od tak określonego miejsca na teren pola golfowego spełniającego wymagania punktów (a), (b) i (c) wymienionych powyżej.

b. W hazardzie – jeżeli piłka znajduje się w hazardzie, gracz musi podnieść ją i upuścić na jeden ze sposobów:
(i) bez kary, zgodnie z klauzulą III a wymienioną powyżej pod warunkiem, że najbliższe miejsce na polu golfowym całkowicie uwalniające od zakłócenia musi znajdować się w hazardzie i piłka musi być upuszczona w hazardzie lub – Jeśli całkowite uwolnienie nie jest możliwe, na tej części pola golfowego w obrębie hazardu, która pozwala na maksymalnie możliwe uwolnienie,
(ii) doliczając jedno uderzenie karne, poza hazardem w następujący sposób: należy wyznaczyć punkt najbliższy miejscu gdzie leżała piłka, który: (a) nie znajduje się bliżej dołka, (b) omija dane zakłócenie zdefiniowane w klauzuli II oraz (c) nie leży w hazardzie. Gracz musi upuścić piłkę w obrębie długości kija od tak określonego miejsca na część pola golfowego spełniającego wymagania punktów (a), (b) i (c) wymienionych powyżej. Piłka podniesiona zgodnie z klauzulą III niniejszej Reguły może być oczyszczona.

Uwaga 1: Jeśli piłka leży w hazardzie, nic co jest zawarte w tej Regule lokalnej, nie ogranicza gracza, by postępował zgodnie z Regułą 26 lub Regułą 28, jeżeli są możliwe do zastosowania.

Uwaga 2: Jeśli piłka, która ma być upuszczona według niniejszej
Reguły lokalnej, nie może być łatwo odzyskana, można ją podmienić na inną.

Uwaga 3: Komitet może stworzyć Regułę lokalną: (a) pozwalającą lub wymagającą od gracza korzystania ze strefy upuszczania (dropping zone) piłki, kiedy korzysta z uwolnienia od TIO, lub (b) pozwala graczowi, dając dodatkową możliwość uwolnienia, na upuszczenie piłki po przeciwnej stronie tego TIO od punktu ustalonego w klauzuli III lub zgodnie z klauzulą III.

Wyjątki: Jeśli piłka gracza leży przed lub za TIO (nie: w, na czy pod TIO), gracz nie może otrzymać uwolnienia według klauzuli III, jeśli :

1. Jest wyraźnie nieuzasadnione wykonanie przez niego uderzenia ze względu na zakłócenie przez coś innego niż TIO.

2. Ingerencja TIO wystepuje jedynie po przyjęciu nienormalnego ustawienia, zamachu lub kierunku gry.

3. W przypadku zakłócania byłoby nieuzasadnione oczekiwać, że gracz będzie w stanie uderzyć piłkę wystarczająco daleko w kierunku dołka, żeby osiągnąć TIO.
Gracz, który nie jest uprawniony do uwolnienia z powodu przytoczonych wyjątków, może postępować zgodnie z Regułą 24-2, Jeśli może być ona zastosowana.
IV. Piłka w TIO nieznaleziona
Jeśli jest ogólnie wiadomym lub w zasadzie pewnym, że piłka jest zgubiona w, na/lub pod TIO, to piłka może być upuszczona według warunków klauzuli III lub klauzuli V, jeżeli są możliwe do zastosowania.
W celu zastosowania klauzuli III i V piłka będzie uważana za leżącą w miejscu, gdzie ostatnio przecięła najbardziej wysuniętą zewnętrzną krawędź TIO (Reguła 24-3).
V. Strefy upuszczania piłki
Jeśli gracz natrafi na zakłócenie spowodowane przez TIO, Komitet może pozwolić lub wymagać skorzystania ze strefy upuszczania piłki (dropping zone). Jeśli gracz, biorąc uwolnienie, korzysta ze strefy upuszczania piłki, to musi upuścić piłkę w najbliżej strefie upuszczenia piłki w stosunku do miejsca, gdzie piłka oryginalnie leży lub tam, gdzie uznano, że leży zgodnie z klauzulą IV (nawet Jeśli najbliższa strefa upuszczania piłki znajduje się bliżej dołka).

Uwaga: Komitet może stworzyć Regułę lokalną zabraniającą korzystania ze stref upuszczania piłki znajdujących się bliżej dołka.

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

b. Tymczasowe linie elektryczne i kable
Kiedy na polu golfowym zainstalowane są tymczasowe linie elektryczne, kable lub linie telefoniczne, rekomendowana jest następująca Reguła lokalna:
„Tymczasowe linie elektryczne, kable, linie telefoniczne i maty ochraniające lub podtrzymujące je słupy są sztucznymi utrudnieniami:

1. Jeśli są one łatwe do natychmiastowego przemieszczenia, obowiązuje Reguła 24-1.

2. Jeśli są przytwierdzone lub nie są łatwe do natychmiastowego przemieszczenia, gracz może, o ile piłka leży na terenie zielonym lub w bunkrze, uzyskać uwolnienie zgodnie z Regułą 24-2b. Jeśli piłka leży w przeszkodzie wodnej, gracz może podnieść i upuścić piłkę zgodnie z Regułą 24-2b (i), z tym, że najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w przeszkodzie wodnej i piłka musi zostać upuszczona w przeszkodzie wodnej lub gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26.

3. Jeśli piłka trafi w nadziemną linię elektryczną lub kable, uderzenie musi być unieważnione i wykonane ponownie bez kary (patrz Reguła 20-5). Jeśli piłka nie jest łatwa do odzyskania, może być podmieniona na inną. Uwaga: Liny mocujące i podtrzymujące tymczasowe sztuczne utrudnienie nieruchome są części ą tego tymczasowego sztucznego utrudnienia nieruchomego, chyba że Komitet ustali w Regułach lokalnych, że są one traktowane jak naziemnie linie elektryczne lub kable.

Wyjątek: Uderzenie, po którym piłka trafiła w naziemną wyniesioną sekcję łączy kablowych wychodzącą z podłoża, nie może być powtórzone.

4. Pokryte trawą rowy kablowe są terenem w naprawie, nawet Jeśli nie są tak oznaczone i stosuje się tu Regułę 25-1b.”

8. Strefy upuszczania piłki

Jeżeli Komitet uzna, że nie jest wskazane lub praktyczne postępowanie zgodnie z Regułą, może ustanowić strefy upuszczania piłki (dropping zones), w których piłka może lub musi zostać upuszczona, gdy gracz chce skorzystać z uwolnienia. Generalnie takie strefy upuszczania piłki powinny być ustanawiane jako dodatkowa opcja uwolnienia, a nie jako opcja obowiązkowa. Używając przykładu strefy upuszczania piłki, dotyczącej przeszkody wodnej gdy taka strefa jest ustanowiona, zalecana jest następująca formuła Reguły Lokalnej:
„Jeżeli piłka znajduje się lub jest ogólnie wiadomym lub w zasadzie pewnym, że piłka która nie została odnaleziona, znajduje się w przeszkodzie wodnej (określ miejsce), gracz może:
(i) postąpić zgodnie z Regułą 26;
(ii) jako dodatkowa opcja, upuścić piłkę z karą jednego uderzenia w strefie upuszczania piłki (dropping zone).

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY LOKALNEJ:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

Uwaga: W przypadku korzystania ze strefy upuszczania piłki, w stosunku do upuszczania i ponownego upuszczania mają zastosowanie następujące warunki:
a) Gracz nie musi stać w strefie upuszczania podczas upuszczania piłki.
b) Piłka musi najpierw dotknąć części pola w obszarze strefy upuszczania.
c) Jeżeli strefa upuszczania jest oznakowana linią, to linia znajduje się w strefie upuszczania.
d) Piłka nie musi pozostać w spoczynku w obszarze strefy upuszczania.
e) Upuszczona piłka musi zostać upuszczona ponownie, jeżeli potoczy się i pozostanie w spoczynku w miejscach określonych w Regule 20-2c (i-vi)
f) Upuszczona piłka może potoczyć się bliżej dołka niż znajduje się punkt, w którym dotknęła ona części pola po raz pierwszy, pod warunkiem, że pozostanie w spoczynku nie dalej, niż dwie długości kija od tego punktu i nie w miejscach określonych w warunku (e).
g) Z zastrzeżeniem warunków (e) i (f), upuszczona piłka może potoczyć się i pozostać w spoczynku bliżej dołka od:
• oryginalnej lub przybliżonej pozycji piłki (patrz Reguła 20-2b);
• najbliższego punktu uwolnienia lub punktu maksymalnie możliwego uwolnienia (Reguła 24-2, 24-3, 25-1 lub 25-3);
• punktu, w którym oryginalna piłka po raz ostatni przecięła granicę przeszkody wodnej lub bocznej przeszkody wodnej (Reguła 26-1).

9. Przyrządy do pomiaru odległości

Jeżeli Komitet chce wprowadzić Regułę Lokalną zgodnie z uwagą w Regule 14-3, zalecana jest poniższa forma: „(Określ wg potrzeb, np. w tym turnieju, na tym polu itp.) gracz może uzyskać informacje na temat odległości przez używanie przyrządu, który mierzy tylko odległość . Jeżeli podczas regulaminowej rundy
gracz użyje przyrządu, który posiada dodatkowe funkcje pomiaru innych parametrów, które mogą wpłynąć na jego grę (np. kąt nachylenia, prędkość wiatru, temperatura itp.) łamie on Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to czy ta dodatkowa funkcja byłastosowana, czy nie.”

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG