Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Część C; regulamin zawodów

Reguła 33-1 ustala:

„Komitet musi ustalić warunki Regulaminu, według którego będą odbywały się rozgrywki”. Regulamin taki powinien uwzględniać wiele kwestii, łącznie z metodą zapisu, warunkami udziału, liczbą rund do rozegrania, itp. które nie zostały wyczerpująco zamieszczone w „Regułach Gry w Golfa” lub niniejszym Załączniku. Szczegółowe informacje dotyczące takich kwestii podano w „Decisions on the Rules of Golf” pod Regułą 33-1 oraz w „Guidance on Running a Competition”. Jednakże istnieje kilka kwestii, które mogłyby być uwzględnione w Regulaminie zawodów, i na które Komitet powinien zwrócić szczególną uwagę. Są to:

1. Określenie rodzaju kijów oraz piłek

Dla zawodów, w których biorą udział zaawansowani gracze rekomendowane są tylko dwa warunki:

a. Lista zatwierdzonych główek driverów.

Na stronie internetowej (www.randa.org) R&A uaktualnia okreswo listę zatwierdzonych główek driverów „Conforming Driver Heads”, które zostały zbadane i uznane za zgodne z „Regułami Gry w Golfa”. Jeżeli Komitet życzy sobie wprowadzić ograniczenia i chce, aby gracze używali driverów, które posiadają główki (rozpoznawalne przez model i kąt nachylenia główki) znajdujące się na w/w liście, lista powinna być udostępniona i w Regulaminie zawodów umieszczony warunek:
„Każdy driver niesiony przez gracza musi posiadać główkę, którą można zidentyfikować poprzez model i kąt nachylenia znajdującą się na liście główek zatwierdzonych (List of Conforming Driver Heads), wydanej przez R&A”.

Wyjątek: Driver zgłówką, która została wyprodukowana przed 1999 r. nie podlega tym warunkom.

*KARA ZA NIESIENIE, ALE NIEWYKONANIE UDERZENIA KIJEM KTÓRY NIE SPEŁNIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW:
Match play – Po zakończonym dołku, na którym odkryto złamanie Reguły, stan meczu zostaje skorygowany przez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce; kara maksymalna na rundę – dwa dołki.
Stroke play – dwa uderzenia karne za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę – cztery uderzenia.
Match lub stroke play – jeżeli Reguła została złamana pomiędzy dwoma dołkami, kara przydzielana jest do następnego dołka.
Zawody Bogey i par – uwaga 1 do Reguły 32-1a.
Zawody Stableford – uwaga 1 do Reguły 32-1b.

*Każdy kij lub kije niesione niezgodnie z Regułą 4-1 lub 4-2 muszą zostać zadeklarowane jako wyłączone z gry swojemu przeciwnikowi w match play lub markerowi, albo współzawodnikowi w stroke play natychmiast po odkryciu, że nastąpiło złamanie Reguły. Jeżeli gracz tego nie zrobi, zostanie zdyskwalifikowany.

KARA ZA WYKONANIE UDERZENIA KIJEM NIEZGODNYM Z REGUŁĄ
4-1 LUB 4-2: dyskwalifikacja.”

b. Lista zatwierdzonych piłek golfowych

R&A okresowo wydaje listę zatwierdzonych piłek golfowych, która wymienia piłki przetestowane i zgodne z „Regułami Gry w Golfa”. Jeśli Komitet życzy sobie wprowadzić ograniczenia i chce, aby gracze grali modelem piłki, która znajduje się na liście piłek zatwierdzonych, taka lista powinna zostać udostępniona i w Regulaminie zawodów umieszczony warunek:
„Piłka używana przez gracza musi być wymieniona na aktualnej liście zatwierdzonych piłek golfowych, wydanej przez R&A.

KARA ZA ZłAMANIE WARUNKU: dyskwalifikacja.”

c. Reguła jednej piłki

Jeżeli wymagany jest zakaz zmian marki i modelu piłki podczas regulaminowej rundy, rekomendowane jest wprowadzenie następującego warunku:
„Ograniczenie dotyczące piłek używanych podczas rundy:
(Uwaga do Reguły 5-1)
(i) Reguła „jednej piłki”
Podczas regulaminowej rundy piłki używane przez jednego gracza muszą być tej samej marki i modelu, co piłka określona w pojedynczym wpisie na aktualnej liście zatwierdzonych piłek golfowych.

Uwaga: Jeżeli piłka innej marki i/lub modelu jest upuszczona lub położona, to może być bez kary podniesiona, a gracz musi następnie kontynuować, upuszczając lub kładąc właściwą piłkę (Reguła 20-6).

KARA ZA ZŁAMANIE WARUNKU:
Match play – po zakończeniu dołka, na którym odkryte zostało wykroczenie, stan meczu zostanie poprawiony poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym nastąpiło wykroczenie; maksymalne odliczenie na rundę: dwa dołki. Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym nastąpiło wykroczenie; maksymalna kara na rundę: cztery uderzenia.
(ii) Procedura po odkryciu wykroczenia

Gdy gracz odkryje, że używał piłki niezgodnej z Regulaminem zawodów, musi zrezygnować z dalszego jej używania przed wykonaniem uderzenia z następnego obszaru tee i dokończyć rundę regulaminową piłką; w przeciwnym razie gracz zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli gracz odkryje błąd podczas rozgrywania dołka i postanowi podmienić piłkę na prawidłową przed ukończeniem dołka, musi położyć ją na miejscu, gdzie leżała piłka niezgodna z Regulaminem.”

2. Czas rozpoczęcia gry (Uwaga do Reguły 6-3a)

Jeżeli Komitet pragnie działać zgodnie z tą uwagą, rekomendowane jest następujące sformułowanie:
„Jeżeli gracz pojawi się na starcie gotowy do gry w czasie pięciu minut od upłynięcia jego czasu startowego, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji zgodnie z Regułą 33-7 – karą zamiast dyskwalifikacji za spóźnienie się na start o wyznaczonej godzinie, jest strata pierwszego dołka w match play lub dwa uderzenia karne na pierwszym dołku w stroke play. Karą za spóźnienie ponad pięć minut jest dyskwalifikacja.”

3. Caddie (Uwaga do Reguły 6-4)

Reguła 6-4 zezwala graczowi na korzystanie z caddiego, pod warunkiem, że ma on tylko jednego caddiego w danym czasie. Mogą jednak zaistnieć sytuacje, w których Komitet zażyczy sobie, aby zabronić korzystania z caddiego lub ograniczyć gracza co do wyboru caddiego, np. gracz zawodowy, rodzeństwo, rodzice, inny gracz biorący udział w turnieju itp. W takich przypadkach rekomendowana jest następująca formuła:

Korzystanie z Caddiego zabronione
„Korzystanie z caddiego przez gracza podczas regulaminowej rundy jest zabronione.”

Ograniczenia dotyczące tego, kto może pomagać jako caddie
„Zabronione jest korzystanie przez gracza z ………………… jako caddiego podczas regulaminowej rundy.

KARA ZA ZŁAMANIE WARUNKU:
Match play – po zakończeniu dołka, na którym odkryte zostało wykroczenie, stan meczu zostanie poprawiony poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym nastąpiło wykroczenie; maksyalne odliczenie na rundę: dwa dołki.
Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym nastąpiło wykroczenie; maksymalna kara na rundę: cztery uderzenia.
Match lub stroke play – w przypadku złamania Reguły pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, kara odnosi się do dołka następnego.

Gracz, który korzysta z caddiego, łamiąc tym samym ten warunek musi natychmiast po wykryciu złamania tego warunku zadbać, aby podczas pozostałej części regulaminowej rundy stosować się do niego. W przeciwnym razie gracz zostaje zdyskwalifikowany.”

4. Tempo gry (Uwaga 2 do Reguły 6-7)

Aby zapobiec zbyt wolnej grze Komitet może ustalić wytyczne dotyczące tempa gry według uwagi 2 do Reguły 6-7.

5. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Uwaga do Reguły 6-8b)

Z powodu wypadków śmiertelnych i wypadków na polu golfowym spowodowanych piorunami, wszystkie kluby i sponsorzy zawodów zalecają przedsiębrać środki ostrożności dla ochrony graczy. Zwraca się na to uwagę w Regułach 6-8 i 33-2d. Jeżeli Komitet pragnie działać zgodnie z uwagą w ramach Reguły 6-8b, rekomendowane jest użycie następującego sformułowania:

„Jeżeli gra jest zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji, kiedy gracze w meczu lub w grupie znajdują się między dołkami nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i nie mogą jej wznowić do czasu jej wznowienia przez Komitet. Jeśli gracz nie przerwie gry natychmiast, zostaje zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Regułą 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry w związku z niebezpieczną sytuacją będzie ciągły sygnał syreny.”
Zwykle używane są następujące rodzaje sygnałów i zalecane jest, aby wszystkie Komitety stosowały właśnie takie:
Natychmiastowe przerwanie gry – jeden długi sygnał syreny.
Przerwanie gry – trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone.
Wznowienie gry – dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone.

6.Trening

a. Postanowienia ogólne

Komitet może ustanowić warunki Regulujące zasady treningu zgodnie z uwagami do Reguły 7-1, wyjątkiem (c) do Reguły 7-2, uwagą do Reguły 7 oraz z Regułą 33-2c.

b.Trening pomiędzy dołkami (Uwaga 2 do Reguły 7)

Jeżeli Komitet chce wprowadzić Regułę Lokalną zgodnie z uwagą 2 w Regule 7-2, zalecana jest poniższa forma:
„Pomiędzy rozgrywaniem kolejnych dołków gracz nie może wykonywać żadnych uderzeń treningowych na lub obok putting greenu ostatnio rozegranego dołka i nie może sprawdzać nawierzchni tego putting greenu poprzez toczenie piłki.

KARA ZA ZłAMANIE WARUNKU:
Match play – utrata następnego dołka;
Stroke play – dwa uderzenia karne na następnym dołku;
Match lub stroke play w przypadku gdy wydarzyło się to na ostatnim
dołku rundy, wówczas gracz otrzymuje karę na tym dołku.”

7. Porady podczas zawodów drużynowych (Uwaga do Reguły 8)

Jeżeli Komitet pragnie działać zgodnie z uwagą do Reguły 8, rekomendowane jest użycie następującego sformułowania:
„Zgodnie z uwagą do Reguły 8 <<Reguł Gry w Golfa>>, każda drużyna może wybrać jedną osobę (poza osobami, od których można otrzymywać porady według niniejszej Reguły), która będzie mogła udzielać porad członkom tej drużyny. Taka osoba (wszelkie ograniczenia, jeżeli jest to wskazane, dotyczące tego, kto może być taką osobą, należy umieścić w tym miejscu) zostanie przedstawiona Komitetowi przed udzieleniem porady.”

8. Nowe dołki (Uwaga do Reguły 33-2b)

Komitet może ustalić, zgodnie z uwagą do Reguły 33-2b, że dołki i obszary tee w czasie pojedynczej rundy zawodów rozgrywanej dłużej niż jeden dzień, mogą każdego dnia być umieszczone w innym miejscu.

9. Transport

Jeśli wymaga się od gracza, aby chodził podczas zawodów, rekomendowane jest następujące sformułowanie warunku:
„Gracz nie może jechać żadnym środkiem transportowym podczas trwania regulaminowej rundy zawodów, chyba że za zezwoleniem Komitetu.

KARA ZA ZłAMANIE WARUNKU:
Match play – na zakończenie dołka, na którym to naruszenie zostało odkryte, stan meczu musi być poprawiony przez odjęcie jednego dołka dla każdego dołka, na którym nastąpiło złamanie warunku.
Maksymalna możliwa kara na rundę: dwa dołki. Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym nastąpiło złamanie warunku; maksymalna kara na rundę: cztery uderzenia. W razie złamania warunku pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, kara dotyczy następnego dołka. Match play lub stroke play – użycie jakiejkolwiek niedozwolonej formy transportu musi być zaprzestane po odkryciu, że miało miejsce naruszenie. W innym przypadku gracz jest zdyskwalifikowany.”

10. Antydoping

Komitet może ustanowić w Regulaminie zawodów warunek, że gracze zastosują się do polityki antydopingowej.

11. Jak rozstrzygać remisy

Obydwie formy zawodów, match play i stroke play, mogą zakończyć się remisem. Jednak w przypadku, gdy wskazane jest, aby zwycięzcą został jeden zawodnik, Reguła 33-6 uprawnia Komitet do określenia, jak i kiedy remis powinien być rozstrzygnięty. Decyzja powinna być ogłoszona z wyprzedzeniem.
R&A rekomenduje:
– Match play
Mecz, który zakończył się wynikiem remisowym, powinien być dalej grany w dogrywce dołek za dołkiem do momentu, kiedy jedna ze stron wygra dołek. Dogrywka powinna zacząć się od dołka, gdzie mecz się rozpoczął. W meczu, w którym brane są pod uwagę handicapy, uderzenia wynikające z handicapu na poszczególnych dołkach powinny być takie same, jak w rundzie regulaminowej.
– Stroke play
a) W razie remisu w zawodach stroke play rozgrywanych w kategorii
brutto zalecana jest dogrywka. Taka dogrywka może się odbyć na 18 dołkach lub na mniejszej ilości dołków, zgodnie z ustaleniami Komitetu. Jeśli jest to niewykonalne lub wynik jest dalej remisowy, zalecana jest dogrywka grana dołek po dołku, aż jedna ze stron wygra.
b) W razie remisu w zawodach stroke play rozgrywanych z uwzględnieniem handicapów zalecana jest dogrywka z uwzględnieniem handicapów. Taka dogrywka może trwać 18 dołków lub krócej, zgodnie z ustaleniami Komitetu. Zalecane jest rozegranie przynajmniej trzech dołków. W zawodach, w których tabela przyznawania uderzeń handicapowych nie jest istotna, jeżeli dogrywka ma się odbyć na mniejszej ilości dołków niż 18, musi zostać określone, jaki procent dołków będzie rozgrywany w stosunku do 18 dołków całej rundy. Ten procent będzie wyznaczał handicap graczy w dogrywce. Ułamki handicapu w postaci połowy uderzenia lub więcej, powinny być liczone jako całe uderzenie, a mniej niż połowa – powinna być pominięta. – W zawodach, w których tabela przyznawania uderzeń handicapowych jest istotna, takich jak four-ball stroke play i bogey, par oraz stableford, uderzenia handicapowe powinny być takie same, jakie były przydzielone w turnieju, korzystając z tabeli.
c) Jeżeli dogrywka jest niewykonalna zalecane jest porównywanie kart wyników. Metoda porównywania kart wyników musi być ogłoszona z wyprzedzeniem i powinna określać postępowanie w razie nie wyłonienia zwycięzcy. Dopuszczalną metodą porównania kart wyników jest wskazywanie zwycięzcy na podstawie lepszego wyniku uzyskanego na ostatnich dziewięciu dołkach. Jeśli to nadal nie przyniesie rezultatu, należy wyłonić gracza z najlepszym wynikiem na ostatnich sześciu, ostatnich trzech lub na ostatnim dołku. Jeśli taka metoda stosowana jest w zawodach z handicapem branym pod uwagę, połowa, jedna trzecia, jedna szósta itd. handicapu powinna zostać odjęta. Ułamki nie powinny być pominięte. Jeśli taka metoda stosowana jest w zawodach z jednoczesnym czasem rozpoczęcia gry z różnych numerów dołków, zaleca się,
aby za ostatnie dziewięć, ostatnie sześć dołków itd. uznane zostały dołki 10-18, 13-18 itd.
W zawodach, w których tabela przyznawania uderzeń handicapowych nie jest istotna, takich jak stroke play indywidualny, jeżeli zastosowana metoda to: ostatnie dziewięć, ostatnie sześć, ostatnie trzy dołki, jedna druga jedna trzecia, jedna szósta itd. handicapu powinna zostać odjęta od wyniku na tych dołkach. W przypadku ułamków przy takim odejmowaniu Komitet powinien postępować zgodnie z rekomendacją odpowiednich władz zajmujących się handicapami.
– W zawodach, w których tabela przyznawania uderzeń handicapowych jest istotna, takich jak four-ball stroke play i bogey, par oraz stableford, uderzenia handicapowe powinny być takie same, jakie były przydzielone w turnieju, korzystając z tabeli.

12. Rozstawienie graczy dla zawodów match play

Chociaż rozstawienie dla zawodów match play może być całkowicie losowe lub pewni gracze mogą być rozstawieni do różnych „ćwiartek” lub „ósemek” drabinki turniejowej, zalecane jest przyjęcie rozstawienia ogólnego, jeżeli rozkład meczów ustalany jest na podstawie rundy kwalifikacyjnej.

Rozstawienie ogólne
W celu określenia miejsc rozstawienia, remisy w rundach kwalifikacyjnych – inne niż te w walce o ostatnie miejsce kwalifikacyjne są rozstrzygane według kolejności oddawania wyników, gdzie pierwszy oddany wynik otrzyma najniższy możliwy numer, itd.; Jeśli niemożliwe jest określenie kolejności oddawanych wyników, remisy muszą być rozstrzygnięte losowaniem.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG