Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 24

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

24-1. Sztuczne utrudnienie ruchome
Gracz może wziąć uwolnienie bez kary od sztucznego utrudnienia ruchomego w następujący sposób:

 1. Jeżeli piłka nie leży w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym, to sztuczne utrudnienie może być usunięte. Jeżeli piłka się przemieści, to musi być odłożona na poprzednie miejsce i nie ma kary pod warunkiem, że przemieszczenie piłki było bezpośrednio związane z usuwaniem sztucznego utrudnienia. W innym przypadku, zastosowanie ma Reguła 18-2.
 2. Jeżeli piłka leży w lub na sztucznym utrudnieniu ruchomym, to piłka może być podniesiona a sztuczne utrudnienie usunięte. Na terenie zielonym lub w hazardzie piłka musi być następnie dropowana a na putting greenie położona, jak najbliżej punktu znajdującego się bezpośrednio pod miejscem, w którym piłka leżała w lub na sztucznym utrudnieniu, lecz nie bliżej dołka.

Piłka podniesiona zgodnie z tą regułą może być oczyszczona.

Kiedy piłka jest w ruchu, sztuczne utrudnienie ruchome, które mogłoby wpłynąć na ruch piłki, inne niż sprzęt któregoś z graczy lub przytrzymywana, wyjęta lub wznoszona flaga, nie może być usunięte.

(Wywieranie wpływu na piłkę – patrz Reguła 1-2)

Uwaga: Jeżeli nie można szybko odzyskać piłki, która ma być dropowana lub położona zgodnie z niniejszą regułą, można ją zastąpić inną piłką.

24-2. Sztuczne utrudnienie nieruchome

a. Zakłócenie
Zakłócenie przez sztuczne utrudnienie nieruchome występuje wtedy, gdy piłka leży w lub na sztucznym utrudnieniu lub sztuczne utrudnienie zakłóca ustawienie się gracza lub obszar jego zamierzonego swingu. Jeżeli piłka gracza leży na putting greenie, zakłócenie występuje również wtedy, gdy sztuczne utrudnienie nieruchome na putting greenie znajduje się na linii puttowania gracza. W innych przypadkach, zakłócenie na linii gry nie jest, samo w sobie, zakłóceniem w rozumieniu niniejszej reguły.

b. Uwolnienie
Poza przypadkiem, kiedy piłka leży w hazardzie wodnym lub w bocznym hazardzie wodnym, gracz może wziąć uwolnienie od zakłócenia powodowanego przez sztuczne utrudnienie nieruchome w następujący sposób:

 1. Na terenie zielonym: Jeżeli piłka leży na terenie zielonym gracz musi podnieść piłkę i dropować ją bez kary, w obrębie jednej długości kija od i nie bliżej dołka niż najbliższy punkt uwolnienia. Najbliższy punkt uwolnienia nie może znajdować się w hazardzie lub na putting greenie. Podczas dropowania piłki, musi ona najpierw dotknąć części pola w miejscu, w którym nie występuje zakłócenie powodowane przez sztuczne utrudnienie nieruchome, i które nie leży w hazardzie lub na putting greenie.
 2. W bunkrze: Jeżeli piłka leży w bunkrze, gracz musi ją podnieść i dropować, bądź
  1. Bez kary, zgodnie z punktem (i) powyżej, z zastrzeżeniem, że najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w bunkrze i piłka musi być dropowana w bunkrze; lub
  2. Z karą jednego uderzenia, poza obrębem bunkra, utrzymując miejsce, w którym piłka leżała, w linii prostej pomiędzy dołkiem a miejscem, na które piłka jest dropowana, bez ograniczenia odległości od bunkra;
 3. Na putting greenie: Jeżeli piłka leży na putting greenie, gracz musi piłkę podnieść i położyć ją bez kary, w najbliższym punkcie uwolnienia, który nie znajduje się w hazardzie. Najbliższy punkt uwolnienia może znajdować się poza putting greenem.
 4. Na obszarze tee: Jeżeli piłka leży na obszarze tee, gracz musi podnieść piłkę i dropować ją bez kary, zgodnie z punktem (i) powyżej.

Piłka podniesiona zgodnie z tą regułą może być oczyszczona.

(Piłka, która potoczyła się na miejsce, gdzie występuje zakłócenie powodowane przez warunki, od których było brane uwolnienie – patrz Reguła 20-2c (v))

Wyjątek: Gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z tą regułą, jeżeli (a) zakłócenie powodowane przez cokolwiek innego niż sztuczne utrudnienie nieruchome sprawia, że wykonanie uderzenia jest praktycznie niemożliwe lub (b) zakłócenie powodowane przez sztuczne utrudnienie nieruchome wystąpiłoby tylko podczas nieracjonalnego uderzenia lub nienormalnego ustawienia, swingu lub kierunku gry.

Uwaga 1: Jeżeli piłka znajduje się w hazardzie wodnym (lub w bocznym hazardzie wodnym), gracz nie może skorzystać z uwolnienia od zakłócenia spowodowanego przez sztuczne utrudnienie nieruchome. Gracz musi grać piłkę tak jak leży lub postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

Uwaga 2: Jeżeli nie można szybko odzyskać piłki, która ma być dropowana lub położona zgodnie z niniejszą regułą, można ją zastąpić inną piłką.

Uwaga 3: Komitet może ustanowić regułę lokalną stwierdzającą, że gracz musi wyznaczyć najbliższy punkt uwolnienia bez odmierzania ponad, poprzez lub pod sztucznym utrudnieniem.

24-3. Piłka w sztucznym utrudnieniu nieznaleziona
Należy stwierdzić na podstawie faktów, czy uderzona w kierunku sztucznego utrudnienia piłka, która nie została znaleziona, rzeczywiście znajduje się w tym sztucznym utrudnieniu. Aby można było zastosować tę regułę, musi być wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w sztucznym utrudnieniu. W razie braku takiej wiedzy lub pewności, gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 27-1.

a. Piłka w sztucznym utrudnieniu ruchomym nieznaleziona
Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona, znajduje się w sztucznym utrudnieniu ruchomym, gracz może zastąpić piłkę oryginalną inną piłką i zgodnie z niniejszą regułą, skorzystać z uwolnienia bez kary. Jeżeli wybierze taką możliwość, to musi usunąć sztuczne utrudnienie i na terenie zielonym lub w hazardzie dropować piłkę a na putting greenie położyć, jak najbliżej punktu znajdującego się bezpośrednio pod miejscem, w którym piłka ostatni raz przecięła zewnętrzny obrys sztucznego utrudnienia ruchomego, lecz nie bliżej dołka.

b. Piłka w sztucznym utrudnieniu nieruchomym nieznaleziona
Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka. która nie została znaleziona, znajduje się w sztucznym utrudnieniu nieruchomym, to zgodnie z niniejszą regułą gracz może skorzystać z uwolnienia. Jeżeli wybierze taką możliwość, to musi zostać ustalony punkt, w którym piłka ostatni raz przecięła zewnętrzny obrys sztucznego utrudnienia nieruchomego i dla potrzeb niniejszej reguły, piłkę uważa się za leżącą w tym punkcie, a gracz musi postąpić w następujący sposób:

 1. Na terenie zielonym: Jeżeli piłka ostatni raz przecięła zewnętrzny obrys sztucznego utrudnienia nieruchomego w punkcie znajdującym się na terenie zielonym, gracz może zastąpić piłkę oryginalną inną piłką, bez kary, i wziąć uwolnienie zgodnie z opisem w Regule 24-2b (i).
 2. W bunkrze: Jeżeli piłka ostatni raz przecięła zewnętrzny obrys sztucznego utrudnienia nieruchomego w punkcie znajdującym się w bunkrze, gracz może zastąpić piłkę oryginalną inną piłką, bez kary, i skorzystać z uwolnienia zgodnie z opisem w Regule 24-2b (ii).
 3. W hazardzie wodnym (lub w bocznym hazardzie wodnym): Jeżeli piłka ostatni raz przecięła zewnętrzny obrys sztucznego utrudnienia nieruchomego w punkcie znajdującym się w hazardzie wodnym, gracz nie jest uprawniony do uwolnienia bez kary. Gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 26-1.
 4. Na putting greenie: Jeżeli piłka ostatni raz przecięła zewnętrzny obrys sztucznego utrudnienia nieruchomego w punkcie znajdującym się na putting greenie, gracz może zastąpić piłkę oryginalną inną piłką bez kary i skorzystać z uwolnienia zgodnie z opisem w Regule 24-2b (iii).

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia .

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG