Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 25

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

25-1. Nienormalne warunki ziemne

a. Zakłócenie
Zakłócenie przez nienormalne warunki ziemne występuje wtedy, gdy piłka leży w obrębie lub dotyka tego warunku ziemnego, lub kiedy ten warunek zakłóca ustawienie się gracza, lub obszar jego zamierzonego swingu. Jeżeli piłka gracza leży na putting greenie, zakłócenie występuje również wtedy, gdy nienormalne warunki ziemne na putting greenie znajdują się na linii puttowania gracza. W innych przypadkach, zakłócenie na linii gry nie jest, samo w sobie, zakłóceniem w rozumieniu niniejszej reguły.

Uwaga: Komitet może wprowadzić regułę lokalną, która mówi, że zakłócenie przez nienormalne warunki ziemne ustawienia gracza, nie jest zakłóceniem w rozumieniu niniejszej reguły.

b. Uwolnienie
Poza sytuacją, gdy piłka leży w hazardzie wodnym lub w bocznym hazardzie wodnym, gracz może wziąć uwolnienie od zakłócenia spowodowanego przez nienormalne warunki ziemne i postąpić w następujący sposób:

 1. Na terenie zielonym: Jeżeli piłka leży na terenie zielonym gracz musi podnieść piłkę i dropować ją bez kary w obrębie jednej długości kija od i nie bliżej dołka niż najbliższy punkt uwolnienia. Najbliższy punkt uwolnienia nie może znajdować się w hazardzie lub na putting greenie. Podczas dropowania piłki, musi ona najpierw dotknąć części pola w miejscu, w którym nie występuje zakłócenie powodowane przez nienormalne warunki ziemne i które nie leży w hazardzie lub na putting greenie.
 2. W bunkrze: Jeżeli piłka leży w bunkrze, gracz musi ją podnieść i dropować, lub:
  1. Bez kary, zgodnie z punktem (i) powyżej, z zastrzeżeniem, że najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w bunkrze i piłka musi być dropowana w bunkrze lub, jeżeli całkowite uwolnienie nie jest możliwe, piłka musi być dropowana jak najbliżej miejsca spoczynku, lecz nie bliżej dołka, na część pola w bunkrze, które daje maksymalnie możliwe uwolnienie od nienormalnych warunków ziemnych; lub
  2. Z karą jednego uderzenia, poza obrębem bunkra, utrzymując miejsce, w którym piłka leżała, w linii prostej pomiędzy dołkiem a miejscem, na które piłka jest dropowana, bez ograniczenia odległości od bunkra;
 3. Na putting greenie: Jeżeli piłka leży na putting greenie, gracz musi piłkę podnieść i położyć ją, bez kary, w najbliższym punkcie uwolnienia, który nie znajduje się w hazardzie lub jeżeli całkowite uwolnienie nie jest możliwe, w jak najbliższym miejscu od tego, gdzie piłka leżała, które daje maksymalnie możliwe uwolnienie od nienormalnych warunków ziemnych, lecz nie bliżej dołka i nie w hazardzie. Najbliższy punkt uwolnienia może znajdować się poza putting greenem.
 4. Na obszarze tee: Jeżeli piłka leży w obszarze tee, gracz musi podnieść piłkę i dropować ją bez kary zgodnie z punktem (i) powyżej.

Piłka podniesiona zgodnie z Regułą 25-1 b może być oczyszczona.

(Piłka, która spoczęła w miejscu gdzie występuje zakłócenie powodowane przez warunki, od których było brane uwolnienie – patrz Reguła 20-2c (v))

Wyjątek: Gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z tą regułą, jeżeli:

 1. zakłócenie spowodowane przez cokolwiek innego niż nienormalne warunki ziemne sprawia, że wykonanie uderzenia jest praktycznie niemożliwe lub
 2. zakłócenie spowodowane przez nienormalne warunki ziemne miałoby miejsce tylko w przypadku wyraźnie nieuzasadnionego uderzenia lub niepotrzebnie nienormalnego ustawienia, zamachu lub kierunku gry.

Uwaga 1: Jeżeli piłka znajduje się w hazardzie wodnym (lub w bocznym hazardzie wodnym), gracz nie może bez kary skorzystać z uwolnienia od zakłócenia powodowanego przez nienormalne warunki ziemne. Gracz musi grać piłkę tak jak leży (pod warunkiem, że nie jest to zabronione przez regułę lokalną) lub postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

Uwaga 2: Jeżeli nie można szybko odzyskać piłki, która ma być dropowana lub położona zgodnie z niniejszą regułą, można ją zastąpić inną piłką.

c. Piłka w nienormalnych warunkach ziemnych nieznaleziona
Należy stwierdzić na podstawie faktów, czy piłka uderzona w kierunku nienormalnych warunków ziemnych, która nie została znaleziona, znajduje się w tych warunkach. Aby można było zastosować tę regułę, musi być wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w nienormalnych warunkach ziemnych. W razie braku takiej wiedzy lub pewności, gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 27-1.

Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona, znajduje się w nienormalnych warunkach ziemnych, gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z tą regułą. Jeżeli gracz zamierza tak postąpić, należy ustalić punkt, w którym piłka ostatni raz przecięła zewnętrzny obrys nienormalnych warunków ziemnych i dla potrzeb niniejszej reguły, piłkę uważa się za leżącą w tym punkcie, a gracz musi postąpić w następujący sposób:

 1. Na terenie zielonym: Jeżeli piłka po raz ostatni przecięła zewnętrzny obrys nienormalnych warunków ziemnych w punkcie znajdującym się na terenie zielonym, gracz może zastąpić piłkę oryginalną inną piłką bez kary i skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1 b (i).
 2. W bunkrze: Jeżeli piłka po raz ostatni przecięła zewnętrzny obrys nienormalnych warunków ziemnych w punkcie znajdującym się w bunkrze, gracz może zastąpić piłkę oryginalną inną piłką bez kary i skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1 b (ii).
 3. W hazardzie wodnym (lub w bocznym hazardzie wodnym): Jeżeli piłka po raz ostatni przecięła zewnętrzny obrys nienormalnych warunków ziemnych w punkcie znajdującym się w hazardzie wodnym, gracz nie może skorzystać z uwolnienia bez kary. Gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 26-1.
 4. Na putting greenie: Jeżeli piłka po raz ostatni przecięła zewnętrzny obrys nienormalnych warunków ziemnych w punkcie znajdującym się na putting greenie, gracz może zastąpić piłkę oryginalną inną piłką bez kary i skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1 b (iii).

25-2. Piłka wbita
Jeżeli na krótko przystrzyżonej części terenu zielonego piłka gracza jest wbita, to może być podniesiona, oczyszczona i dropowana bez kary, jak najbliżej miejsca spoczynku, lecz nie bliżej dołka. Podczas dropowania, piłka musi najpierw dotknąć części pola na terenie zielonym.

Uwaga 1: Piłka jest „wbita”, gdy znajduje się w swoim pitch-marku i część piłki leży poniżej poziomu ziemi. Jednakże, piłka niekoniecznie musi dotykać ziemi, aby stwierdzić, że jest wbita, (tj. pomiędzy piłką a ziemią może znajdować się trawa lub naturalne utrudnienia ruchome).

Uwaga 2: Teren „krótko przystrzyżony” oznacza każdy fragment pola (także ścieżki przez rough), koszony na wysokość fairwayu lub niższą.

Uwaga 3: Komitet może wprowadzić regułę lokalną, przewidzianą w załączniku I, pozwalającą graczom na uwolnienie, bez kary, na obszarze całego terenu zielonego.

25-3. Niewłaściwy putting green
a. Zakłócenie
Zakłócenie przez niewłaściwy putting green występuje wtedy, gdy piłka leży na niewłaściwym putting greenie. Zakłócenie ustawienia gracza lub obszaru jego zamierzonego swingu nie jest, samo w sobie, zakłóceniem w rozumieniu tej reguły.

b. Uwolnienie
Jeżeli piłka gracza leży na niewłaściwym putting greenie, to gracz nie może grać piłki tak jak leży. Gracz musi skorzystać z uwolnienia bez kary w następujący sposób:

Gracz musi podnieść piłkę i dropować ją w obrębie jednej długości kija lecz nie bliżej dołka niż najbliższy punkt uwolnienia. Najbliższy punkt uwolnienia nie może znajdować się w hazardzie lub na putting greenie. Podczas dropowania, piłka musi najpierw dotknąć części pola w miejscu, które daje uwolnienie od zakłócenia spowodowanego niewłaściwym putting greenem i które nie leży w hazardzie lub na putting greenie. Piłka podniesiona według tej reguły może być oczyszczona.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia .

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG