Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 3

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

3-1. Postanowienia ogólne; zwycięzca
W rozgrywkach stroke play zawodnicy rozgrywają każdy dołek regulaminowej rundy lub rund i po każdej rundzie oddają kartę wyników, na której jest zapisany wynik brutto dla każdego dołka. Każdy zawodnik gra przeciwko wszystkim innym zawodnikom biorącym udział w turnieju.

Zwycięzcą jest zawodnik, który rozegrał regulaminową rundę lub rundy najmniejszą liczbą uderzeń.
Zwycięzcą turnieju handicapowego jest zawodnik, który ukończył regulaminową rundę lub rundy z najniższym wynikiem netto.

3-2. Nieumieszczenie piłki w dołku
Jeżeli zawodnik nie zakończy gry na dołku wbiciem piłki do dołka i nie skoryguje tego błędu przed wykonaniem uderzenia z następnego tee, lub w przypadku rozgrywania ostatniego dołka rundy, przed opuszczeniem puttingu greenu, wówczas zostaje zdyskwalifikowany.

3-3. Wątpliwości proceduralne

a. Procedura dla zawodnika
Tylko w stroke play, jeżeli w czasie rozgrywania dołka zawodnik nie jest pewny przysługujących mu praw lub prawidłowości procedury, wówczas może bez kary dokończyć grę na dołku dwiema piłkami. Aby postępować zgodnie z tą Regułą, decyzja o graniu dwoma piłkami musi być podjęta po pojawieniu się wątpliwości i przed dalszym działaniem (tj. wykonaniem uderzenia oryginalną piłką).

Zawodnik powinien poinformować swojego markera lub współzawodnika:
–  o zamiarze gry dwiema piłkami; i
–  wskazać piłkę, którą chciałby mieć liczoną do wyniku, jeżeli Reguły  na to pozwolą.

Przed oddaniem swojej karty wyników, zawodnik musi zgłosić opis tej sytuacji Komitetowi. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie zdyskwalifikowany.

Jeżeli zawodnik podejmie dalsze działania przed podjęciem decyzji o grze dwoma piłkami, to nie może postępować zgodnie z Regułą 3-3 i liczony jest wynik uzyskany oryginalną piłką. Zawodnik nie otrzymuje żadnej kary za grę dwoma piłkami.

b. Określenie wyniku na dołku przez Komitet
Gdy zawodnik postąpi zgodnie z tą Regułą, to Komitet ustali wynik w następujący sposób:

    1. jeżeli, przed podjęciem dalszych działań, zawodnik wskaże, którą piłkę życzy sobie zaliczyć i przewidziane Reguły mogły zostać zastosowane dla wybranej piłki, to liczy się wynik uzyskany tą piłką. Jeżeli Reguły nie pozwalały na działanie dla wybranej piłki, to liczy się wynik uzyskany drugą piłką, jeżeli Reguły zezwalają na procedurę przyjętą dla tej piłki.
    2. jeżeli, przed podjęciem dalszych działań, zawodnik nie poinformuje, która piłka ma być zaliczona, wówczas liczy się wynik uzyskany oryginalną piłką, pod warunkiem, że została ona zagrana zgodnie z Regułami. W innym przypadku, obowiązuje wynik uzyskany drugą piłką, jeżeli Reguły zezwalają na procedurę przyjętą dla tej piłki.
    3. jeżeli Reguły nie pozwalały na postępowanie zastosowane dla obu piłek, liczy się wynik uzyskany oryginalną piłką chyba, że zawodnik poważnie naruszył Reguły grając tą piłką z niewłaściwego miejsca. Jeżeli zawodnik poważnie naruszył Reguły podczas gry jedną z piłek, liczy się wynik uzyskany drugą piłką pomimo faktu, że Reguły nie pozwalały zastosować ich do tej piłki. Jeżeli zawodnik poważnie naruszy Reguły podczas gry obiema piłkami, to podlega karze dyskwalifikacji.

Uwaga 1: „Reguły pozwalają na postępowanie zastosowane dla piłki” oznacza, że po przywołaniu Reguły 3-3, zarówno:

  1. oryginalna piłka została zagrana z miejsca, w którym pozostawała w spoczynku i gra z tego miejsca była dopuszczalna, lub
  2. Reguły dopuszczały zastosowanie procedury do tej piłki i piłkę wprowadzono do gry w sposób prawidłowy i poprawiono miejsce tak jak przewidują Reguły.

Uwaga 2: Jeżeli liczy się wynik piłki oryginalnej, ale ta oryginalna piłka nie jest jedną z rozgrywanych, to pierwsza piłka wprowadzona do gry zostaje uznana za piłkę oryginalną.

Uwaga 3: Po przywołaniu tej Reguły, uderzenia wykonane piłką zgodnie z Regułą nie są liczone, a uderzenia karne naliczone za zagranie tą piłką, zostają anulowane. Druga piłka zagrana zgodnie z Regułą 3-3 nie jest piłką prowizoryczną w rozumieniu Reguły 27-2.

(Piłka zagrana z niewłaściwego miejsca – patrz Reguła 20-7c).

3-4. Odmowa zastosowania się do Reguły
Jeżeli zawodnik odmawia zastosowania się do jakiejś reguły, ograniczając w ten sposób prawa innego zawodnika, to zostaje zdyskwalifikowany.

3-5. Kara główna
Karą za naruszenie jakiejś reguły w stroke play są dwa uderzenia poza sytuacjami, gdy reguły stanowią inaczej.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG