Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 32

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

32-1. Regulamin
Rozgrywki bogey, par i stableford stanowią formę gry w systemie stroke play, w których gra się przeciwko ustalonemu wynikowi na każdym dołku. W tych rozgrywkach zastosowanie mają reguły dla gry w stroke play, chyba że szczegółowe poniższe reguły wykluczają ich obowiązywanie.

W rozgrywkach handicapowych bogey, par i Stableford zawodnik z najniższym wynikiem netto na dołku posiada przywilej na następnym tee.

a. Rozgrywki bogey i par
Wyniki w rozgrywkach bogey i par liczone są tak, jak w match play, tzn. dołek może być przegrany, wygrany lub zremisowany.

Dołek, na którym zawodnik nie zapisze wyniku, liczy się jako przegrany.

Zwycięzcą jest zawodnik, który uzyska najlepszy wynik po zsumowaniu rezultatów dołków.

Marker odpowiedzialny jest tylko za wpisywanie wyników brutto dla każdego dołka, na którym zawodnik zdobywa wynik netto równy lub niższy od ustalonego wyniku na tym dołku.

Uwaga 1: Wynik zawodnika jest korygowany poprzez odjęcie dołka lub dołków zgodnie ze stosowną regułą w przypadku, gdy gracz otrzymuje karę inną niż kara dyskwalifikacji za naruszenie poniższych reguł

  • Reguła 4 – Kije
  • Reguła 6-4 – Caddie
  • Każda reguła lokalna lub Regulaminu Turnieju, za której naruszenie ustalona jest maksymalna kara na rundę.

Przed oddaniem karty wyników, zawodnik odpowiada za zgłoszenie Komitetowi faktów dotyczących naruszenia reguły, po to, aby Komitet mógł zastosować odpowiednią karę. Jeżeli zawodnik nie zgłosi Komitetowi naruszenia reguły, wówczas zostaje zdyskwalifikowany.

Uwaga 2: Jeżeli zawodnik naruszy Regułę 6-3a (Czas startu), lecz przybędzie na start, gotowy do gry, w ciągu do pięciu minut po swoim czasie startu lub naruszy Regułę 6-7 (Nadmierne opóźnianie; wolna gra), Komitet odejmie jeden dołek od jego wyniku ogólnego. Za powtórne naruszenie Reguły 6-7, patrz Reguła 32-2a.

Uwaga 3: Jeżeli zawodnik otrzymuje dodatkowo dwa uderzenia karne przewidziane w wyjątku od Reguły 6-6d, to dodatkowa kara zastosowana zostanie przez odliczenie jednego dołka od sumy dołków punktujących podczas rundy. Kara, którą zawodnik zaniedbał dopisać do swojego wyniku ma zastosowanie do tego dołka, na którym nastąpiło złamanie reguły. Jednakże, żadna kara nie ma zastosowania, gdy złamanie Reguły 6-6d nie wpływa na wynik na dołku.

b. Rozgrywki Stableford
Wyniki w turniejach Stableford są liczone przy pomocy punktów przyznawanych za uzyskany wynik w stosunku do ustalonego wyniku na każdym dołku w następujący sposób:

Liczba uderzeń na dołku……….Liczba przyznanych punktów

Dwa lub więcej niż ustalony wynik……….0
Jedno więcej niż ustalony wynik……….1
Równa ustalonemu wynikowi……….2
jedno mniej niż ustalony wynik……….3
Dwa mniej niż ustalony wynik……….4
Trzy mniej niż ustalony wynik……….5
Cztery mniej niż ustalony wynik……….6

Zwycięzcą jest zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów.

Marker odpowiedzialny jest za zapisywanie wyniku brutto dla każdego dołka, na którym zawodnik swoim wynikiem netto uzyska co najmniej jeden punkt.

Uwaga 1: Przed oddaniem swojej karty wyników zawodnik ma obowiązek zgłosić Komitetowi fakty naruszenia reguły skutkujące karą maksymalną na rundę; jeżeli tego nie zrobi, wówczas zostaje zdyskwalifikowany. Od ogólnej liczby punktów uzyskanych podczas rundy, Komitet odejmie dwa punkty za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce, maksymalnie cztery punkty na rundę za każdą naruszoną regułę.

Uwaga 2: Jeżeli zawodnik naruszy Regułę 6-3a (Czas startu), lecz przybędzie na start, gotowy do gry, w ciągu pięciu minut po swoim czasie startu lub naruszy Regułę 6-7 (Nadmierne opóźnianie; wolna gra), Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy. Za powtórne wykroczenie przeciw Regule 6-7, patrz Reguła 32-2a.

Uwaga 3: Jeżeli zawodnik otrzymuje dodatkowo dwa uderzenia karne przewidziane w wyjątku od Reguły 6-6d, to dodatkowa kara zastosowana zostanie przez odliczenie jednego dołka od sumy dołków punktujących podczas rundy. Kara, którą zawodnik zaniedbał dopisać do swojego wyniku ma zastosowanie do tego dołka, na którym nastąpiło złamanie reguły. Jednakże, żadna kara nie ma zastosowania, gdy złamanie Reguły 6-6d nie wpływa na wynik na dołku.

Uwaga 4: W celu zapobiegania wolnej grze, Komitet może w Regulaminie Turnieju (Reguła 33-1), ustalić wskazówki dotyczące tempa gry, łącznie z określeniem maksymalnego dozwolonego czasu na rozegranie regulaminowej rundy, dołka lub uderzenia.

Komitet może w regulaminie zmodyfikować karę za naruszenie reguły w następujący sposób:
Pierwsze wykroczenie – odjęcie jednego punktu od wyniku ogólnego z rundy;
Drugie wykroczenie – odjęcie dwóch następnych punktów od wyniku ogólnego z rundy;
Za następne wykroczenie – dyskwalifikacja.

32-2. Kary dyskwalifikacji
a. Z turnieju
Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeżeli otrzymuje karę dyskwalifikacji za naruszenie którejkolwiek z poniższych reguł:

b. Dyskwalifikacja tylko na dołku
We wszystkich innych przypadkach, gdy naruszenie jakiejś reguły skutkuje dyskwalifikacją, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany tylko na tym dołku, na którym nastąpiło naruszenie.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG