Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 33

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

33-1. Regulamin; uchylanie reguły
Komitet musi ustalić regulamin zgodnie, z którym turniej będzie rozgrywany.

Komitet nie ma prawa uchylać Reguł Gry w Golfa.

Ilość dołków regulaminowej rundy nie może być zmniejszona po rozpoczęciu gry w tej rundzie.

Niektóre reguły dotyczące match play i stroke play tak bardzo różnią się od siebie, że łączenie obu systemów gry nie jest praktycznie możliwe ani dozwolone. Wynik meczu rozegranego w takich okolicznościach jest nieważny a w turnieju stroke play, zawodnicy zostają zdyskwalifikowani.

W stroke play, Komitet może ograniczyć obowiązki sędziego.

33-2. Pole

a. Określanie granic
Komitet musi dokładnie określić:

  1. pole i jego granice,
  2. granice hazardów wodnych i bocznych hazardów wodnych,
  3. teren w naprawie, oraz
  4. sztuczne utrudnienia i integralne części pola.

b. Nowe dołki
Nowe dołki powinny być wycinane w dniu, w którym rozpoczyna się turniej stroke play oraz wtedy, gdy Komitet uzna to za konieczne, pod warunkiem, że położenie wyciętych dołków będzie takie samo dla wszystkich zawodników rozgrywających tę samą rundę,

Wyjątek: Gdy nie jest możliwe naprawienie uszkodzonego dołka tak, by był zgodny z definicją, Komitet może zdecydować o wycięciu nowego dołka w podobnym miejscu obok.

Uwaga: Gdy pojedyncza runda zawodów będzie rozgrywana dłużej niż jeden dzień, Komitet ma prawo ustalić w regulaminie turnieju (Reguła 33-1), że dołki i tee mogą być usytuowane w innych miejscach każdego dnia turnieju, pod warunkiem, że wszyscy zawodnicy grający w tym samym dniu, będą grali na dołkach i tee usytuowanych w tych samych miejscach.

c. Teren treningowy
Tam, gdzie nie ma terenu treningowego poza obszarem pola turniejowego, Komitet powinien (o ile to możliwe) wyznaczyć taki teren w obrębie pola, na którym gracze będą mogli trenować w każdym dniu turnieju. W żadnym dniu turnieju stroke play, Komitet nie powinien normalnie zezwalać na trenowanie na jakimkolwiek putting greenie lub na wykonywanie uderzeń na putting green lub z jakiegokolwiek hazardu pola turniejowego.

d. Pole nienadające się do gry
Jeżeli Komitet lub jego uprawniony przedstawiciel stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole jest w stanie nienadającym się do gry lub że istnieją okoliczności sprawiające, że właściwe prowadzenie gry jest niemożliwe, może w match play lub stroke play zarządzić czasowe zawieszenie gry, lub w stroke play unieważnić grę i wszystkie wyniki z danej rundy. Gdy runda zostaje unieważniona, wszystkie kary otrzymane w tej rundzie zostają anulowane.
(Procedura podczas przerywania i wznawiania gry – patrz Reguła 6-8)

33-3. Czasy startów i grupy
Komitet musi ustalić czasy startów oraz w stroke play, ustalić grupy, w których zawodnicy muszą grać.
Gdy turniej match play trwa przez dłuższy okres, Komitet ustala ramy czasowe, w których każda runda musi być zakończona. Jeżeli graczom wolno samodzielnie uzgodnić datę meczu w obrębie określonego czasu, Komitet powinien ogłosić, że mecz musi być rozegrany w ustalonym czasie ostatniego dnia okresu, chyba że gracze uzgodnią wcześniejszą datę.

33-4. Tabela uderzeń handicapowych
Komitet musi opublikować tabelę wskazującą kolejność dołków, na których otrzymywane lub udzielane są uderzenia handicapowe.

33-5. Karta wyników
W stroke play, Komitet musi wydać każdemu zawodnikowi kartę wyników zawierającą datę oraz imię i nazwisko zawodnika lub w foursome, lub w four-ball stroke play, imiona i nazwiska zawodników.

W stroke play, Komitet jest odpowiedzialny za zsumowanie wyników i zastosowanie handicapu zapisanego na karcie wyników.

W four-ball stroke play, Komitet jest odpowiedzialny za rejestrację wyniku uzyskanego „lepszą piłką” dla każdego dołka, za zastosowanie handicapów zapisanych na karcie wyników oraz za zsumowanie wyników uzyskanych „lepszą piłką”.

W rozgrywkach bogey, par i Stableford, Komitet jest odpowiedzialny za zastosowanie handicapu zapisanego na karcie wyników i określenie wyniku na każdym dołku oraz wyniku końcowego lub całkowitej liczby punktów.

Uwaga: Komitet może wymagać, aby każdy zawodnik wpisał na karcie wyników datę oraz swoje imię i nazwisko.

33-6. Rozstrzyganie remisów
Komitet musi ogłosić sposób, dzień i czas rozstrzygnięcia remisowego meczu lub remisu w stroke play, niezależnie od tego czy grano na równych zasadach, czy też z uwzględnieniem handicapu.

Remis w rozgrywkach match play nie może być rozstrzygany w systemie stroke play. Remis w rozgrywkach stroke play nie może być rozstrzygany w systemie match play.

33-7. Kara dyskwalifikacji; prawa Komitetu
Kara dyskwalifikacji może być w wyjątkowych, indywidualnych przypadkach zawieszona, zmodyfikowana lub nałożona, jeżeli Komitet uzna takie działanie za uzasadnione.

Żadna kara mniejsza niż dyskwalifikacja nie może być zawieszona lub zmodyfikowana.

Jeżeli Komitet uzna, że gracz jest winny poważnego naruszenia etykiety, to może nałożyć karę dyskwalifikacji zgodnie z niniejszą regułą.

33-8. Reguły Lokalne

a. Zasady
Komitet może ustanowić reguły lokalne dla nienormalnych warunków lokalnych, jeżeli będą one zgodne z zasadami przedstawionymi w Załączniku I.

b. Uchylanie lub modyfikowanie Reguły
Reguła nie może być uchylona przez regułę lokalną. jednakże, jeśli Komitet uzna, że nietypowe warunki lokalne, do tego stopnia przeszkadzają we właściwym prowadzeniu gry, że konieczne jest ustanowienie reguły lokalnej modyfikującej Reguły gry w golfa, wówczas taka reguła lokalna musi być dopuszczona przez R&A .

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG