Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 34

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

34-1. Protesty i kary

a. Match play
Jeżeli protest zostanie złożony do Komitetu zgodnie z Regułą 2-5, to decyzja powinna zostać wydana w jak najkrótszym czasie, tak by stan meczu mógł być, w razie konieczności, skorygowany. Jeżeli protest nie został wniesiony zgodnie z Regułą 2-5, to nie może być rozpatrywany przez Komitet.

Nie ma limitu czasu na zastosowanie kary dyskwalifikacji za naruszenie Reguły 1-3.

b. Stroke play
W stroke play żadna kara nie może być cofnięta, zmodyfikowana ani nałożona po zamknięciu turnieju. Turniej jest zamknięty, kiedy wyniki zostały oficjalnie ogłoszone lub w kwalifikacjach stroke play poprzedzających match play, gdy gracz zagrał z tee w swoim pierwszym meczu.

Wyjątki: Kara dyskwalifikacji musi zostać nałożona po zamknięciu turnieju, jeżeli zawodnik:

  1. naruszył Regułę 1-3 (Zgoda na uchylenie Reguł); lub
  2. oddał kartę wyników, na której zapisał handicap, o którym (przed zamknięciem turnieju) wiedział, że jest wyższy niż ten, do którego miał prawo i to wpłynęło na liczbę otrzymanych uderzeń (Reguła 6-2b); lub
  3. oddał niższy wynik (na jakimkolwiek dołku) niż uzyskany w rzeczywistości (Reguła 6-6d) z jakiegokolwiek powodu, innego niż niedoliczenie kary, której nie był świadomy przed zakończeniem turnieju.
  4. wiedział przed zamknięciem turnieju, że naruszył dowolną inną regułę, za której naruszenie, karą jest dyskwalifikacja.

34-2. Decyzja sędziego
Jeżeli Komitet powołał sędziego, jego decyzje są ostateczne.

34-3. Decyzja Komitetu
W przypadku braku sędziego każdy spór lub wątpliwość dotycząca reguł musi być przedstawiona Komitetowi, którego decyzje są ostateczne.

Jeżeli Komitet nie jest w stanie podjąć decyzji, to może spór lub wątpliwość dotyczącą reguł przekazać do Komitetu ds. Reguł Gry w Golfa w R&A, którego decyzja jest ostateczna.

Jeżeli spór lub wątpliwość nie zostały przekazane Komitetowi ds. Reguł Gry w Golfa, gracz lub gracze mają prawo wymagać, aby uzgodnione stanowisko przesłać za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Komitetu do Komitetu ds. Reguł Gry w Golfa w celu uzyskania opinii, co do poprawności wydanej decyzji. Odpowiedź zostanie przesłana do upoważnionego przedstawiciela.

Jeżeli gra odbywa się niezgodnie z Regułami gry w golfa, Komitet ds. Reguł Gry w Golfa nie udzieli odpowiedzi na żadne pytanie.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG