Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 4

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

Szczegółowe specyfikacje i interpretacje zatwierdzające kije zgodnie z wymogami Reguły 4 i proces konsultacji i przedkładania kijów patrz załącznik II.

4-1. Kształt i budowa kijów

a. Postanowienia ogólne
Kije gracza muszą być zgodne z parametrami, specyfikacjami i interpretacjami zawartymi w Załączniku II.

Uwaga: Komitet może wymagać w regulaminie turnieju (Reguła 33-1), aby każdy driver niesiony przez gracza posiadał główkę identyfikowalną przez model i loft, znajdującą się na aktualnej liście dozwolonych główek driverów (List of Conforming Driver Heads) wydanej przez R&A.

b. Zużycie i zmiany
Kij, który jako nowy zachowywał zgodność z regułami, jest uznawany za zgodny również w stanie używanym, jeżeli jego zużycie nastąpiło poprzez normalne użytkowanie. Każda część kija, która została celowo zmieniona, uważana jest za nową i musi, w jej zmienionym stanie, być zgodna z regułami.

4-2. Zmiana charakterystyki gry i obcy materiał

a. Zmiana charakterystyki gry
Podczas trwania regulaminowej rundy charakterystyka gry kija nie może być celowo zmieniana poprzez regulowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

b. Obcy materiał
Żaden obcy materiał nie może być zastosowany na lico główki kija w celu wpływania na ruch piłki.

*KARA ZA NIESIENIE (LECZ NIE ZA WYKONANIE UDERZENIA) KIJA LUB KIJÓW Z NARUSZENIEM REGUŁY 4-1 LUB 4-2:
Match play – po zakończeniu dołka, na którym stwierdzono naruszenie, stan meczu jest korygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna korekta na rundę – dwa dołki.
Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę – cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).
Match Play lub Stroke Play – jeżeli naruszenie zostało zauważone pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wówczas przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.
Rozgrywki Bogey i Par – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1 a.
Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1 b.
*Każdy kij (lub kije), niesiony z naruszeniem Reguły 4-1 lub 4-2 musi być zadeklarowany, jako wyłączony z gry natychmiast po odkryciu, że takowe naruszenie zaistniało. Gracz musi zgłosić wyłączenie kija z gry swojemu przeciwnikowi w meczu lub swojemu markerowi bądź współzawodnikowi w stroke play. Jeżeli gracz tego nie zrobi, wówczas zostaje zdyskwalifikowany.

KARA ZA WYKONANIE UDERZENIA KIJEM NARUSZAJĄCYM REGUŁĘ 4-1 LUB 4-2:
Dyskwalifikacja.

4-3. Uszkodzone kije: naprawa i wymiana

a. Uszkodzenie w trakcie normalnej gry
Jeżeli podczas trwania regulaminowej rundy, kij gracza zostanie uszkodzony wskutek normalnego użytkowania w trakcie gry, wówczas gracz może:

  1. używać go w stanie uszkodzonym przez resztę regulaminowej rundy,
  2. bez nadmiernego opóźniania gry, naprawić kij lub oddać go do naprawy,
  3. skorzystać z dodatkowej opcji, dostępnej tylko wtedy, gdy uszkodzony kij jest niezdatny do gry, zastępując uszkodzony kij innym. Wymiana kija nie może nadmiernie opóźnić gry (Reguła 6-7) i nie może polegać na pożyczeniu kija wybranego do gry przez inną osobę grającą w danej chwili na tym samym polu lub na zmontowaniu kija z elementów niesionych w czasie regulaminowej rundy przez lub dla gracza.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 4-3a:
Patrz zestawienie kar dla Reguły 4-4a lub b, i Reguły 4-4c.

Uwaga: Kij jest niezdatny do gry, jeżeli jest poważnie uszkodzony, np. shaft został zgnieciony, znacząco wygięty lub połamany na części; główka jest obluzowana, mocno zdeformowana, odpadła, lub poluzował się uchwyt. Kij nie jest niezdatny do gry jedynie dlatego, że kąt „lie lub loft” został zmieniony lub dlatego, że główka została zarysowana.

b.  Uszkodzenie powstałe podczas użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem
Jeżeli podczas trwania regulaminowej rundy, kij gracza zostanie uszkodzony wskutek używana go w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez co stanie się niezgodny z regułami lub zmieni się jego charakterystyka gry, wówczas kij nie może być dalej używany lub wymieniony w czasie trwania tej rundy.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 4-3b:
Dyskwalifikacja

c. Uszkodzenie powstałe przed rundą
Gracz może w czasie rundy używać kija uprzednio uszkodzonego, pod warunkiem, że w stanie uszkodzonym jest on zgodny z regułami.

Uszkodzenie kija, które miało miejsce przed rundą, może być naprawiane podczas rundy pod warunkiem, że nie zostanie zmieniona charakterystyka gry kija i nie spowoduje to nadmiernego opóźnienia gry.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 4-3c:
Patrz zestawienie kar dla Reguły 4-1 lub 4-2.

(Nadmierne opóźnianie – patrz Reguła 6-7)

4-4. Maksymalnie czternaście kijów

a. wybór i dodawanie kijów
Graczowi nie wolno rozpocząć regulaminowej rundy z większą liczbą kijów niż czternaście. Może korzystać z wybranych kijów przez całą rundę za wyjątkiem sytuacji, gdy zaczął rundę z mniejszą liczbą kijów niż czternaście, wówczas może dobrać dowolną liczbę kijów, pod warunkiem, że ich łączna liczba nie przekroczy czternastu.

Dodawanie kija lub kijów nie może nadmiernie opóźnić gry (Reguła 6-7) i gracz nie może pożyczyć kija wybranego do gry przez inną osobę, grającą w danej chwili na tym samym polu lub dodać kija poprzez zmontowanie go z elementów niesionych w czasie regulaminowej rundy przez lub dla gracza.

b. Partnerzy mogą posiadać wspólne kije
Partnerzy mogą dzielić się kijami pod warunkiem, że łączna liczba kijów niesionych przez partnerów tak dzielących się, nie przekracza czternastu.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 4-4a lub b, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI NADLICZBOWYCH KIJÓW:
Match Play – po zakończeniu dołka, na którym stwierdzono naruszenie, stan meczu jest korygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna korekta na rundę – dwa dołki.
Stroke Play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę – cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).
Match Play lub Stroke Play – jeżeli naruszenie zostało zauważone pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wówczas przyjmuje się, że zostało odkryte w czasie rozgrywania właśnie skończonego dołka i kary za naruszenie Reguły 4-4a lub 4-4b nie stosuje się do następnego dołka.
Rozgrywki Bogey i Par – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1 a.
Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1 b.

c. Wyłączenie z gry nadliczbowego kija
Każdy kij (lub kije), niesiony lub użyty z naruszeniem Reguły 4-3a(iii) lub Reguły 4-4 musi zostać zadeklarowany jako wyłączony z gry natychmiast po odkryciu, że wystąpiło naruszenie. Gracz musi zgłosić wyłączenie kija z gry swojemu przeciwnikowi w meczu lub swojemu markerowi bądź współzawodnikowi w stroke play. Graczowi nie wolno używać tego kija lub kijów przez pozostałą część regulaminowej rundy.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 4-4c:
Dyskwalifikacja

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG