Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 5

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

Szczegółowe specyfikacje i interpretacje zatwierdzające piłki zgodnie z wymogami reguły 5 i proces konsultacji i przedkładania piłek, patrz załącznik III.

5-1. Postanowienia ogólne
Piłka, którą gra gracz, musi spełniać wymagania określone w Załączniku III.

Uwaga: Komitet może wymagać w regulaminie turnieju (Reguła 33-1), aby piłka, którą gracz gra, była wymieniona na aktualnej liście dozwolonych piłek golfowych (List of Conforming Golf Balls) wydanej przez R&A.

5-2. Obcy materiał
Na piłce nie wolno umieszczać żadnych obcych materiałów w celu zmiany jej parametrów gry.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 5-I lub 5-2:
Dyskwalifikacja

5-3. Piłka niezdatna do gry
Piłka jest niezdatna do gry, gdy jest widocznie przecięta, pęknięta lub utraciła pierwotny kształt. Piłka nie jest niezdatna do gry tylko z tego powodu, że przylgnęło do niej błoto lub inny materiał, jej powierzchnia jest zadrapana, porysowana lub farba się wytarła bądź zmieniła kolor.

Jeżeli gracz ma powód sądzić, że jego piłka stała się niezdatna do gry podczas rozgrywania aktualnie granego dołka, może ją podnieść bez kary, aby ustalić czy istotnie jest niezdatna.

Przed podniesieniem piłki, gracz musi zgłosić swój zamiar przeciwnikowi w meczu bądź markerowi lub współzawodnikowi w stroke play i zaznaczyć położenie piłki. Gracz może podnieść i sprawdzić piłkę, pod warunkiem, że umożliwi swojemu przeciwnikowi, markerowi lub współzawodnikowi ocenę stanu piłki oraz obserwację procedury podnoszenia i odkładania. Piłka podniesiona zgodnie z Regułą 5-3 nie może być oczyszczona.

Jeżeli gracz nie zastosuje się do całej powyższej procedury lub dowolnej jej części, lub jeżeli podniesie piłkę, nie mając powodu sądzić, że jego piłka stała się niezdatna do gry podczas rozgrywania aktualnie granego dołka, otrzymuje karę jednego uderzenia.

Jeżeli ustalono, że piłka stała się niezdatna do gry podczas rozgrywania aktualnie granego dołka, gracz może zastąpić ją inną piłką, kładąc ją w miejscu, w którym leżała piłka oryginalna. W innym przypadku, oryginalna piłka musi zostać odłożona na miejsce. Jeżeli gracz zastąpi piłkę, gdy nie jest to dozwolone i wykona uderzenie niewłaściwie zastąpioną piłką, otrzymuje karę główną za naruszenie Reguły 5-3, ale nie ma innej dodatkowej kary z tytułu niniejszej Reguły lub Reguły 15-2.

Jeżeli piłka rozpadnie się na kawałki na skutek uderzenia, to uderzenie jest anulowane i gracz musi zagrać inną piłkę bez kary, z miejsca położonego jak najbliżej miejsca skąd zagrał oryginalną piłkę (patrz Reguła 20-5).

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 5-3:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
*Jeżeli gracz otrzymuje karę główną za naruszenie Reguły 5-3, to nie ma dodatkowej kary z tytułu niniejszej Reguły.

Uwaga 1: Jeżeli przeciwnik, marker lub współzawodnik chciałby zakwestionować zdatność piłki do dalszej gry, musi to uczynić, zanim gracz zagra inną piłkę.

Uwaga 2: Jeżeli oryginalne warunki miejsca, na którym piłka ma być położona lub odłożona, zostały zmienione, patrz Reguła 20-3b.
(Czyszczenie piłki podniesionej na putting greenie lub na podstawie innej Reguły patrz Reguła 21)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG