Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 6

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

6-1. Reguły
Gracz i jego caddie są odpowiedzialni za znajomość reguł. Podczas regulaminowej rundy gracz ponosi stosowną karę za każde naruszenie jakiejś reguły przez caddiego.

6-2. Handicap

a. Match play
Przed rozpoczęciem meczu w rozgrywkach handicapowych, gracze powinni powiadomić się nawzajem o handicapach. Jeżeli gracz rozpocznie mecz po podaniu handicapu wyższego niż posiadany w rzeczywistości, a to wpływa na liczbę otrzymanych lub dawanych uderzeń, zostaje zdyskwalifikowany, w przeciwnym razie musi grać z zadeklarowanym handicapem.

b. Stroke play
Podczas każdej rundy rozgrywek handicapowych, zawodnik musi zadbać o to, aby jego handicap został zapisany na karcie wyników przed oddaniem jej Komitetowi. Jeżeli na karcie przed jej oddaniem nie został zapisany żaden handicap (Reguła 6-6b) lub jeżeli handicap zapisany jest wyższy niż rzeczywisty handicap gracza i wpływa to na liczbę otrzymanych uderzeń, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany z zawodów handicapowych; w przeciwnym razie wynik pozostaje niezmieniony.

Uwaga: Gracz jest odpowiedzialny za znajomość dołków, na których otrzymuje lub przekazuje uderzenia handicapowe.

6-3. Czas rozpoczęcia i grupy

a. Czas rozpoczęcia
Gracz musi rozpocząć grę w czasie wyznaczonym przez Komitet.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 6-3a:
Jeżeli gracz przybędzie na miejsce startu, gotowy do gry, w czasie do pięciu minut po czasie startu, karą za niewystartowanie o wyznaczonym czasie jest przegranie pierwszego dołka w match play lub dwa uderzenia na pierwszym dołku w stroke play. W innym przypadku, karą za naruszenie tej Reguły jest dyskwalifikacja.
Rozgrywki bogey i par – patrz Uwaga 2 do Reguły 32-1 a.
Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 2 do Reguły 32-1 b.

Wyjątek:
Jeżeli Komitet ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły graczowi wystartować o wyznaczonym czasie, wówczas nie ma kary.

b. Grupy
W stroke play, zawodnik musi przez całą rundę pozostawać w grupie, do której został przydzielony przez Komitet, chyba że Komitet zatwierdzi lub zezwoli na zmianę.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 6-3b:
Dyskwalifikacja

6-4. Caddie
Gracz może korzystać z pomocy caddiego, ale jest ograniczony tylko do jednego caddiego w tym samym czasie.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 6-4:
Match play – po zakończeniu dołka, na którym stwierdzono naruszenie, stan meczu jest korygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna korekta na rundę – dwa dołki.
Stroke play – dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę – cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).
Match play lub stroke play – jeżeli naruszenie zostało zauważone pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wówczas przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.
Rozgrywki bogey i par – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1 a.
Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 1 do Reguły 32-1 b.
*Gracz mający więcej niż jednego caddiego z naruszeniem niniejszej reguły, musi natychmiast po stwierdzeniu naruszenia reguły zadbać, aby podczas pozostałej części regulaminowej rundy nie korzystać z pomocy więcej niż jednego caddiego w tym samym czasie. W przeciwnym razie, gracz zostaje zdyskwalifikowany.

Uwaga: Komitet może w regulaminie turnieju (Reguła 33-1), zabronić korzystania z caddiego lub ograniczyć graczowi wybór caddiego.

6-5. Piłka
Odpowiedzialność za granie właściwą piłką spoczywa na graczu. Każdy gracz powinien w indywidualny sposób oznaczyć swoją piłkę.

6-6.Wyniki w stroke play

a. Zapisywanie wyników
Po ukończeniu każdego dołka, marker powinien sprawdzić i zapisać wynik zawodnika. Po zakończeniu rundy marker musi podpisać kartę wyników i wręczyć ją zawodnikowi. Jeżeli wynik był zapisywany przez więcej niż jednego markera, każdy z nich musi podpisać tę część, za którą był odpowiedzialny.

b. Podpisywanie i oddawanie karty wyników
Po ukończeniu rundy, zawodnik powinien sprawdzić swój wynik na każdym dołku i wyjaśnić z Komitetem wszystkie wątpliwe sytuacje. Musi także zadbać o to, aby marker lub markerzy podpisali jego kartę wyników, sam ją podpisał i oddał Komitetowi, tak szybko, jak to możliwe.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 6-6b:
Dyskwalifikacja

c. Zmiany na karcie wyników
Żadna poprawka nie może być wprowadzona na karcie wyników po oddaniu jej Komitetowi.

d. Niewłaściwy wynik na dołku
Zawodnik jest odpowiedzialny za poprawność wyników na każdym dołku, zapisanych na jego karcie wyników. Jeżeli odda kartę wyników z niższym wynikiem na dowolnym dołku niż rzeczywiście uzyskany, zostaje zdyskwalifikowany. Jeżeli odda kartę wyników z wynikiem wyższym na dowolnym dołku niż w rzeczywistości uzyskany, oddany wynik pozostaje niezmieniony.

Wyjątek: Jeżeli zawodnik na dowolnym dołku poda niższy wynik niż rzeczywiście uzyskał z powodu nieuwzględnienia jednego lub dwóch uderzeń karnych, których otrzymania nie był świadomy przed oddaniem karty wyników, to nie zostanie zdyskwalifikowany. W takich okolicznościach, zawodnik otrzymuje karę związaną z zastosowaną Regułą oraz dodatkową karę dwóch uderzeń na każdym dołku, na którym zawodnik naruszył Regułę 6-6d. Ten wyjątek nie zostaje przywołany, gdy właściwą karą jest dyskwalifikacja z zawodów.

Uwaga 1: Komitet jest odpowiedzialny za zsumowanie wyników i zastosowanie handicapu zapisanego na karcie wyników – patrz Reguła 33-5.

Uwaga 2: W four-ball stroke play, patrz również Reguła 31-3 i Reguła 31-7a.

6-7. Nadmierne opóźnianie; wolne tempo gry
Gracz musi grać bez nadmiernego opóźniania gry oraz zgodnie ze wszelkimi wskazówkami dotyczącymi tempa gry ustalonymi przez Komitet. Pomiędzy zakończeniem gry na dołku a zagraniem z następnego tee, gracz nie może nadmiernie opóźniać gry.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 6-7:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
Rozgrywki bogey i par – patrz Uwaga 2 do Reguły 32-1 a.
Rozgrywki Stableford – patrz Uwaga 2 do Reguły 32-1 b.
Za następne wykroczenie – dyskwalifikacja.

Uwaga 1: Jeżeli gracz nadmiernie opóźnia grę pomiędzy dołkami, to opóźnia on grę na następnym dołka i z wyłączeniem rozgrywek bogey, par i Stableford (patrz Reguła 32), kara dotyczy następnego dołka.

Uwaga 2: W celu zapobiegania wolnej grze, Komitet może w regulaminie turnieju (Reguła 33-1), ustalić wskazówki dotyczące tempa gry, wraz z określeniem maksymalnego dozwolonego czasu na rozegranie regulaminowej rundy, dołka lub uderzenia.

W match play, Komitet może w regulaminie zmodyfikować karę za naruszenie reguły w następujący sposób:
Pierwsze wykroczenie – przegrany dołek;
Drugie wykroczenie – przegrany dołek;
Za następne wykroczenie – dyskwalifikacja.

W stroke play, Komitet może w regulaminie zmodyfikować karę za naruszenie reguły następująco:
Pierwsze wykroczenie – jedno uderzenie;
Drugie wykroczenie – dwa uderzenia;
Za następne wykroczenie – dyskwalifikacja.

6-8. Przerwanie gry; wznowienie gry

a. Kiedy dozwolone
Graczowi nie wolno przerwać gry, chyba że:

  1. Komitet zawiesił grę.
  2. Gracz jest przekonany, że istnieje zagrożenie piorunowe.
  3. Gracz czeka na decyzję Komitetu dotyczącą wątpliwej lub spornej sytuacji (patrz Reguła 2-5 i Reguła 34-3), lub
  4. Istnieje jakiś inny poważny powód, np. nagła choroba.

Zła pogoda nie jest sama w sobie wystarczającym powodem do przerwania gry. Jeżeli gracz przerwie grę bez specjalnego zezwolenia Komitetu, musi zgłosić ten fakt Komitetowi tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli to uczyni, a Komitet uzna, że jego wyjaśnienia są wystarczające, gracz nie podlega karze. W innym przypadku gracz zostaje zdyskwalifikowany.

Wyjątek w match play: Gracze przerywający mecz za obopólną zgodą nie podlegają dyskwalifikacji, pod warunkiem, że nie opóźnia to rozgrywek.

Uwaga: Opuszczenie pola, samo w sobie, nie stanowi o przerwaniu gry.

b. Procedura postępowania po zawieszeniu gry przez Komitet
Jeżeli gra zostaje zawieszona przez Komitet, gdy gracze w meczu lub w grupie znajdują się pomiędzy rozgrywanymi dołkami, nie wolno im wznowić gry do czasu, gdy Komitet ogłosi jej wznowienie. Jeżeli gracze rozpoczęli grę na dołku, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją pod warunkiem, że zrobią to bez opóźnienia. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry na tym dołku, mogą przerwać grę w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka. W każdym przypadku, gra musi być przerwana po zakończeniu dołka.

Gracze muszą wznowić grę po zarządzeniu wznowienia przez Komitet.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 6-8b:
Dyskwalifikacja

Uwaga: Komitet może określić w regulaminie turnieju (Reguła 33-1), iż w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, gra musi być przerwana natychmiast po ogłoszeniu przez Komitet zawieszenia gry. Jeżeli gracz nie przerwie natychmiast gry, zostaje zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności usprawiedliwiają uchylenie tej kary zgodnie z Regułą 33-7.

c. Podnoszenie piłki po przerwaniu gry
Kiedy gracz przerywa grę na dołku zgodnie z Regułą 6-8a, wówczas może bez kary podnieść piłkę tylko wówczas, gdy Komitet zawiesił grę lub gdy istnieje uzasadniony powód do jej podniesienia. Przed podniesieniem piłki, gracz musi zaznaczyć jej położenie. Jeżeli gracz przerwał grę i podniósł piłkę bez specjalnego zezwolenia Komitetu, musi, zgłaszając Komitetowi przerwanie gry (Reguła 6-8a), zgłosić również fakt podniesienia piłki.

Jeśli gracz podniesie piłkę bez uzasadnionego powodu, nie zamarkuje położenia piłki przed jej podniesieniem lub nie zgłosi faktu podniesienia piłki, otrzymuje karę jednego uderzenia.

d. Procedura postępowania po wznowieniu gry
Gra musi być wznowiona z miejsca gdzie została przerwana, nawet jeśli wznowienie gry następuje innego dnia. Gracz musi przed lub po wznowieniu gry postąpić w następujący sposób:

  1. jeśli gracz podniósł piłkę, wówczas musi, pod warunkiem, że miał prawo do jej podniesienia zgodnie z Regułą 6-8c, położyć piłkę oryginalną lub piłkę zastępczą w miejscu, z którego podniósł piłkę oryginalną. W innym przypadku, oryginalna piłka musi zostać odłożona na miejsce.
  2. jeśli gracz nie podniósł piłki, wówczas może, pod warunkiem, że miał prawo do jej podniesienia zgodnie z Regułą 6-8c, podnieść, wyczyścić i odłożyć tę piłkę (lub zastąpić ją inną piłką) na miejsce, z którego oryginalna piłka została podniesiona. Przed podniesieniem piłki, gracz musi zaznaczyć jej położenie.
  3. jeśli piłka gracza lub znacznik zostały przemieszczone (w tym także przez wiatr lub wodę) w czasie zawieszenia gry, wówczas piłka lub znacznik muszą być położone w uprzednim miejscu.

Uwaga: Jeżeli nie można ustalić miejsca położenia piłki, wówczas należy je określić w przybliżeniu i w tym miejscu odłożyć piłkę. Postanowienia Reguły 20-3c nie mają tu zastosowania.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 6-8d:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
*Jeżeli gracz otrzymuje karę główną za naruszenie Reguły 6-8d, to nie ma dodatkowej kary z Reguły 6-8c

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG