Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 16/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 16/14
z dnia 19 maja 2014 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ukonstytuowania się Zarządu PZG oraz  podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu

Na podstawie § 21 statutu oraz §4 pkt. 4 regulaminu Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1
Na wniosek prezesa Zarządu dokonuje się podziału obszarów kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu i ukonstytuowania się w następującym składzie:

– Marek Michałowski – prezes zarządu
– Jacek Socha – wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik PZG
– Janusz Sikora – wiceprezes ds. sportowych
– Paweł Laskowski – wiceprezes ds. sędziowskich i dyscyplinarnych
– Grzegorz Puszkarski – wiceprezes ds. prawnych i organizacyjnych
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG