Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 21/14
z dnia 19 czerwca 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom biura do reprezentacji związku
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
• Udziela się Bartłomiejowi Chełmeckiemu, sekretarzowi generalnemu PZG, pełnomocnictwo do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu PZG do kwoty 10 tys. zł.
• Udziela się Januszowi Mojsiewiczowi, kierownikowi organizacyjnemu PZG, pełnomocnictwo do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu PZG do kwoty 1 tys. zł.
• Udziela się Agnieszce Truszkowskiej, Księgowej PZG, pełnomocnictwo do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu PZG dla celów podatkowych przez organami podatkowymi.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG