Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 40/2017 z dnia 28czerwca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 czerwca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 40/2017

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie w sprawie zasad eksploatacji samochodu przyznanego PZG przez AUDI w ramach świadczeń sponsorskich

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd PZG przekazuje do używania Prezesowi Zarządu PZG Markowi Michałowskiemu samochód osobowy przekazany PZG przez sponsora AUDI w celu prowadzenia działań promocyjno – reklamowych marki w związku z zawartą umową sponsorską oraz w celu jej realizacji.
  2. Na wniosek Prezesa Zarządu PZG Marka Michałowskiego, Zarząd PZG wyraża zgodę na pokrycie kosztów zakupu paliwa do przedmiotowego samochodu we własnym zakresie – ze środków prywatnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny