Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Część B

Zgodnie z zasadami ustalonymi w części A tego Załącznika, Komitet może zastosować Wzór Reguły Lokalnej umieszczając na karcie wyników lub na tablicy ogłoszeń odsyłacz do przykładów zamieszczonych poniżej. Jednakże, Wzorce Reguł Lokalnych o tymczasowym charakterze nie powinny być drukowane na karcie wyników.

 

 1. Hazardy wodne; Piłka prowizoryczna grana zgodnie z Regułą 26-1
  Jeżeli hazard wodny (lub boczny hazard wodny) jest takich rozmiarów i kształtu i/lub tak usytuowany, że:

  1. byłoby niepraktyczne sprawdzać czy piłka leży w hazardzie lub sprawdzanie nadmiernie opóźniałoby grę, i
  2. jeżeli piłka nie zostanie znaleziona, to będzie wiadome lub w zasadzie pewne, że leży w tym hazardzie wodnym, wówczas Komitet może wprowadzić Regułę Lokalną zezwalającą na zagranie piłki prowizorycznej zgodnie z Regułą 26-1. Piłka jest grana prowizorycznie zgodnie z dowolną, mającą zastosowanie opcją Reguły 26-1 lub zgodnie ze stosowną Regułą Lokalną. Jeżeli zostanie zagrana piłka prowizoryczna a oryginalna piłka zostanie znaleziona w hazardzie wodnym, gracz może grać piłkę oryginalną tak jak leży lub kontynuować grę piłką prowizoryczną, lecz nie może zastosować Reguły 26-1 do znalezionej piłki oryginalnej.
   W takich okolicznościach, proponowana jest następująca Reguła Lokalna:

   „Jeżeli są wątpliwości czy piłka znajduje się w hazardzie wodnym (wskazać lokalizację) lub czy została w nim zgubiona, wówczas gracz może zagrać piłkę prowizoryczną zgodnie z dowolną opcją Reguły 26-1.
   Jeżeli oryginalna piłka zostanie znaleziona poza hazardem wodnym, gracz musi kontynuować grę tą piłką.
   Jeżeli oryginalna piłka zostanie znaleziona w hazardzie wodnym, gracz może grać oryginalną piłką tak jak leży lub kontynuować grę piłką prowizoryczną zagraną zgodnie z Regułą 26-1.
   Jeżeli oryginalna piłka nie zostanie znaleziona lub zidentyfikowana w ciągu pięciu minut poszukiwań, gracz musi kontynuować grę piłką prowizoryczną.

   KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
   Match play – przegranie dołka;
   Stroke play – dwa uderzenia”

 2. Obszary pola wymagające ochrony; Strefy ekologicznie chronione
  1. Teren w naprawie; gra zabroniona
   Jeżeli Komitet pragnie chronić jakiś obszar pola, to powinien określić go jako teren w naprawie i zabronić gry z tego terenu. Rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   „(wskazać obszar) ……………. (jak jest oznaczony) ………… jest terenem w naprawie, z którego gra jest zabroniona. Jeżeli piłka gracza leży w tym terenie, lub teren zakłóca ustawienie lub obszar zamierzonego swingu gracza, wówczas gracz musi skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1.

   KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
   Match play – przegranie dołka;
   Stroke play – dwa uderzenia.”

  2. Strefa ekologicznie chroniona (ESA)
   Jeśli stosowne władze, np. agencja rządowa itp. zabronią ze względów ekologicznych wchodzenia na jakiś teren znajdujący się na polu lub przy jego granicach oraz/lub zabronią gry z takiego terenu, wówczas Komitet powinien wydać Regułę Lokalną wyjaśniającą procedurę uwolnienia.
   Komitet ma prawo określić taką strefę, jako teren w naprawie, hazard wodny lub aut. Jednakże, Komitet powinien zadbać o zachowanie charakteru dołka i nie może określić takiego terenu, jako hazard wodny, jeśli nie spełnia ona wymogów Definicji „hazardu wodnego”.
   Rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   I. Definicja
   Strefa ekologicznie chroniona (ESA, Environmentally-Sensitive Area) to obszar uznany za takowy przez odpowiednie władze, do którego wchodzenie i/lub z której gra jest zabroniona ze względów ekologicznych. Według uznania Komitetu, taka strefa może być oznaczona jako teren w naprawie, hazard wodny, boczny hazard wodny lub aut, pod warunkiem, że jeżeli ESA zostanie oznaczona jako hazard wodny lub boczny hazard wodny, to ukształtowanie terenu musi być takie, aby spełniało warunki Definicji hazardu wodnego.Uwaga: Komitet nie może sam, w ramach posiadanych uprawnień, uznać danego terenu za ekologicznie chroniony.II. Piłka w strefie ekologicznie chronionej (ESA)

   1. Teren w naprawie
    Jeżeli piłka leży w strefie ESA oznaczonej jako teren w naprawie, wówczas gracz musi skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1b.
    Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w ESA oznaczonej jako teren w naprawie, wówczas gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary, zgodnie z Regułą 25-1c.
   2. Hazardy wodne i boczne hazardy wodne
    Jeżeli piłka znajduje się w ESA lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w ESA oznaczonej jako hazard wodny lub boczny hazard wodny, gracz musi z karą jednego  uderzenia postąpić zgodnie z Regułą 26-1.Uwaga: Jeśli piłka dropowana zgodnie z Regułą 26 wtoczy się na pozycję, gdzie strefa ekologicznie chroniona (ESA) zakłóca ustawienie gracza lub obszar jego zamierzonego swingu, gracz musi skorzystać z uwolnienia w sposób opisany w punkcie III niniejszej Reguły Lokalnej.
   3. Aut
    Jeżeli piłka znajduje się w strefie ESA oznaczonej jako aut, gracz musi zagrać piłkę z karą jednego uderzenia z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego zagrał ostatnio piłkę oryginalną (patrz Reguła 20-5).

   III. Zakłócenie w ustawieniu lub obszarze zamierzonego swingu
   Zakłócenie przez strefę ekologicznie chronioną (ESA) ma miejsce wtedy, gdy ESA zakłóca ustawienie gracza lub obszar jego zamierzonego swingu. Jeśli takie zakłócenie występuje, gracz musi skorzystać z uwolnienia w sposób następujący:

   1. Na terenie zielonym: Jeżeli piłka leży na terenie zielonym, wówczas należy ustalić punkt na polu, położony jak najbliżej miejsca spoczynku piłki, który: (a) nie leży bliżej dołka, (b) w którym nie występuje zakłócenie przez ESA i (c) nie leży w hazardzie lub na greenie. Gracz musi podnieść piłkę i zdropować ją bez kary w obrębie jednej długości kija od tak ustalonego punktu na część pola spełniającą wymagania (a), (b) i (c) powyżej.
   2. W hazardzie: Jeżeli piłka leży w hazardzie, gracz musi ją podnieść i zdropować:
    1. bez kary, w tym hazardzie, w miejscu, które daje pełne uwolnienie od ESA (lecz nie bliżej dołka) i które znajduje się jak najbliżej miejsca, w którym piłka leżała, lub
    2. z karą jednego uderzenia, poza hazardem, utrzymując miejsce, w którym piłka leżała w linii prostej pomiędzy dołkiem a miejscem, na które piłka jest dropowana, bez ograniczenia  odległości od hazardu. Dodatkowo, gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26 lub 28 o ile mają zastosowanie.
   3. Na greenie: Jeżeli piłka leży na greenie, gracz musi, bez kary, podnieść piłkę i położyć ją w miejscu, które daje pełne uwolnienie od ESA (lecz nie bliżej dołka i nie w hazardzie) i które znajduje się jak najbliżej miejsca, w którym piłka leżała.
    Piłka podniesiona zgodnie punktem III niniejszej Reguły Lokalnej może być oczyszczona.Wyjątek: Gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z punktem III niniejszej Reguły Lokalnej, jeżeli (a) zakłócenie powodowane przez cokolwiek innego niż ESA sprawia, że wykonanie uderzenia jest praktycznie niemożliwe lub (b) zakłócenie spowodowane przez ESA wystąpiłoby tylko w przypadku ewidentnie nieracjonalnego uderzenia lub nienormalnego ustawienia, zamachu lub kierunku gry.

    KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
    Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

    Uwaga: W przypadku poważnego naruszenia niniejszej Reguły Lokalnej, Komitet może nałożyć karę dyskwalifikacji.”

  3. Ochrona młodych drzewek
   Jeżeli Komitet pragnie chronić młode drzewka przed zniszczeniem, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   „Ochrona młodych drzewek oznaczonych przez . Jeżeli tak oznaczone drzewko przeszkadza w ustawieniu gracza lub znajduje się w obszarze jego zamierzonego swingu, piłka musi zostać podniesiona i zdropowana bez kary, zgodnie z procedurą Reguły 24-2b (sztuczne utrudnienie nieruchome).
   Jeśli piłka leży w hazardzie wodnym, gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją zgodnie z Regułą 24-2b(i), przy czym najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w tym hazardzie wodnym i piłka musi być dropowana w tym hazardzie wodnym lub też gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26. Piłka podniesiona zgodnie z tą Regułą Lokalną może być oczyszczona.
   Wyjątek: Gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeżeli (a) zakłócenie spowodowane przez cokolwiek innego niż takie drzewko sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe lub (b) zakłócenie spowodowane przez takie drzewko wystąpiłoby tylko podczas ewidentnie nieracjonalnego uderzenia lub niepotrzebnie nienormalnego ustawienia, swingu lub kierunku gry.
   KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:

   Match play – przegranie dołka;
   Stroke play – dwa uderzenia.”

 3. Ochrona młodych drzewek
  Jeżeli Komitet pragnie chronić młode drzewka przed zniszczeniem, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

  „Ochrona młodych drzewek oznaczonych przez . Jeżeli tak oznaczone drzewko przeszkadza w ustawieniu gracza lub znajduje się w obszarze jego zamierzonego swingu, piłka musi zostać podniesiona i zdropowana bez kary, zgodnie z procedurą Reguły 24-2b (sztuczne utrudnienie nieruchome).
  Jeśli piłka leży w hazardzie wodnym, gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją zgodnie z Regułą 24-2b(i), przy czym najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w tym hazardzie wodnym i piłka musi być dropowana w tym hazardzie wodnym lub też gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26. Piłka podniesiona zgodnie z tą Regułą Lokalną może być oczyszczona.

  Wyjątek: Gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeżeli (a) zakłócenie spowodowane przez cokolwiek innego niż takie drzewko sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe lub (b) zakłócenie spowodowane przez takie drzewko wystąpiłoby tylko podczas ewidentnie nieracjonalnego uderzenia lub niepotrzebnie nienormalnego ustawienia, swingu lub kierunku gry.
  Match play – przegranie dołka;
  Stroke play – dwa uderzenia.”

 4. Warunki na polu – błoto, nadmierna wilgoć, zły stan i ochrona pola
  1. Uwolnienie od piłki wbitej
   Reguła 25-2 zapewnia uwolnienie bez kary od piłki wbitej w ziemię, na krótko przystrzyżonej części terenu zielonego. Na greenie piłka może być podniesiona, a miejsce wbicia piłki może być naprawione (Reguła 16-1b i c). Jeśli zezwolenie na skorzystanie z uwolnienia dla piłki wbitej miałoby obowiązywać na całym terenie zielonym, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   ”Na terenie zielonym piłka wbita w ziemię w jej własny pitch-mark, może być podniesiona, bez kary, oczyszczona i dropowana jak najbliżej miejsca, gdzie była wbita, lecz nie bliżej dołka. Piłka tak dropowana musi najpierw dotknąć części pola na terenie zielonym.

   Wyjątki:

   1. Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeśli piłka jest wbita w piasek na terenie, który nie jest nisko koszony.
   2. Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z tą Regułą Lokalną, jeżeli zakłócenie powodowane przez cokolwiek innego niż utrudnienie omawiane w niniejszej Regule Lokalnej sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe.

   KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
   Match play – przegranie dołka;
   Stroke play – dwa uderzenia.”

  2. Czyszczenie piłki
   Warunki takie jak, przesiąknięty grunt, które powodują przyklejanie się dużej ilości błota do piłki mogą uzasadniać zezwolenie na podnoszenie, oczyszczanie i odkładanie piłki. W takich okolicznościach, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   „(Określ miejsce) piłka może być podniesiona, oczyszczona i odłożona na miejsce bez kary.

   Uwaga: Przed podniesieniem piłki zgodnie z tą Regułą Lokalną, pozycja piłki musi być zaznaczona – patrz Reguła 20-1.

   KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
   Match play – przegranie dołka;
   Stroke play – dwa uderzenia.”

  3. „Preferred lies” i „reguły zimowe”
   Teren w naprawie jest omówiony w Regule 25 a sporadyczne, występujące lokalnie nienormalne warunki mogące zakłócać sprawiedliwy przebieg gry, a nie rozprzestrzenione na całym polu, powinny być oznaczone jako teren w naprawie.
   Jednakże niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak duże opady śniegu, wiosenne roztopy, długotrwałe deszcze lub ekstremalne upały mogą znacznie pogorszyć stan fairway’ów i czasami uniemożliwiać użycie ciężkiego sprzętu koszącego. Gdy takie warunki są wszechobecne na całym polu i Komitet uważa, że „preferred lies” lub „reguły zimowe” mogłyby przyczynić się do usprawnienia gry lub pomogłyby chronić pole, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   „Piłka leżąca na krótko przystrzyżonej części terenu zielonego (lub w miejscu bardziej precyzyjnie określonym, np. na 6 dołku) może być bez kary podniesiona i oczyszczona. Przed podniesieniem piłki gracz musi zaznaczyć jej położenie.
   Podniesiona piłka musi być położona na miejscu znajdującym się w obrębie (sprecyzować obszar, np. 15 cm, jedna długość kija itp.) miejsca, gdzie leżała piłka, lecz nie bliżej dołka i nie w hazardzie lub na greenie.
   Gracz może położyć swoją piłkę tylko raz i po jej położeniu jest ona piłką w grze (Reguła 20-4). Jeżeli piłka nie pozostanie w spoczynku w miejscu, na którym została położona, zastosowanie ma Reguła 20-3d. Jeżeli po położeniu piłka pozostaje w spoczynku w miejscu, na którym została położona a następnie przemieści się, nie ma kary, i piłka musi być grana tak jak leży, chyba że mają zastosowanie postanowienia jakiejś innej Reguły.
   Jeżeli gracz nie dopełni obowiązku zaznaczenia pozycji piłki przed jej podniesieniem lub przesunie piłkę w jakiś inny sposób, na przykład poprzez przetoczenie piłki za pomocą kija, wtedy otrzymuje karę jednego uderzenia.

   Uwaga: Teren „krótko przystrzyżony” oznacza każdy fragment pola (także ścieżki przez rough) koszony na wysokość fairwaya lub niższą.

   KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
   Match play – przegranie dołka;
   Stroke play – dwa uderzenia.
   *Jeżeli gracz otrzymał karę główną za naruszenie niniejszej Reguły Lokalnej, nie otrzymuje żadnej dodatkowej kary z tej Reguły Lokalnej.”

  4. Dziury po aeracji
   Jeśli na polu przeprowadzono aerację, wówczas uzasadnione może być wprowadzenie Reguły Lokalnej zezwalającej na uwolnienie od dziur po aeracji.
   Rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   „Jeżeli na terenie zielonym piłka spocznie na (lub w) dziurze po aeracji, może bez kary być podniesiona, oczyszczona i dropowana jak najbliżej miejsca spoczynku, lecz nie bliżej dołka. Piłka tak dropowana musi najpierw dotknąć części pola na terenie zielonym”.
   Na greenie, jeśli piłka spocznie na (lub w) dziurze po aeracji, może być położona jak najbliżej miejsca spoczynku tak, by uzyskać uwolnienie, lecz nie bliżej dołka.

   KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
   Match play – przegranie dołka;
   Stroke play – dwa uderzenia.”

  5. Łączenia ciętej darni
   Jeżeli Komitet postanowi zezwolić na uwolnienia od łączeń ciętej darni, ale nie od samej ciętej darni jako takiej, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   „Na terenie zielonym, łączenia ciętej darni (lecz nie cięta darń sama w sobie) są terenem w naprawie. Zakłócenie ustawienia gracza przez łączenia ciętej darni nie jest zakłóceniem w rozumieniu Reguły 25-1. Jeżeli piłka leży w łączeniu, dotyka łączenia lub łączenie zakłóca obszar zamierzonego swingu, gracz może skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 25-1. Wszystkie łączenia w obszarze pokrytym ciętą darnią uważane są za to samo łączenie.

   KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
   Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.”

 5. Kamienie w bunkrach
  Kamienie, zgodnie z Definicją, są naturalnymi utrudnieniami ruchomymi i kiedy piłka gracza znajduje się w hazardzie, kamień leżący w obrębie lub dotykający hazardu nie może być dotknięty ani poruszony (Reguła 13-4). Jednakże kamienie w bunkrach mogą stanowić niebezpieczeństwo dla graczy (gracz może zostać zraniony przez kamień uderzony w czasie zagrania) i mogą zakłócać prawidłowy przebieg gry.
  Jeśli zezwolenie na podniesienie kamienia w bunkrze byłoby uzasadnione, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

  „Kamienie w bunkrach są sztucznymi utrudnieniami ruchomymi
  (zastosowanie ma Reguła 24-1).”

 6. Sztuczne utrudnienia nieruchome w pobliżu greenu
  Reguła 24-2 zapewnia uwolnienie bez kary od zakłócenia przez sztuczne utrudnienia nieruchome, ale mówi również, że za wyjątkiem sytuacji na greenie, zakłócenie linii gry nie jest samo w sobie zakłóceniem zgodnie z niniejszą Regułą.
  Jednakże na niektórych polach golfowych najbliższe otoczenie greenów jest tak nisko koszone, że gracze mogą chcieć puttować spoza greenu. W takich warunkach sztuczne utrudnienia nieruchome znajdujące się blisko samego greenu mogą zakłócać właściwą grę i wówczas byłoby uzasadnione wprowadzenie następującej Reguły Lokalnej, zapewniającej dodatkowe uwolnienie bez kary od zakłócenia linii gry przez sztuczne utrudnienie nieruchome:

  „Uwolnienie od sztucznego utrudnienia nieruchomego może być wzięte na podstawie
  Reguły 24-2.
  Ponadto, jeśli piłka leży na terenie zielonym a sztuczne utrudnienie nieruchome znajduje się na greenie lub w obrębie dwóch długości kija od greenu oraz  w obrębie dwóch długości kija od piłki oraz koliduje z linią gry pomiędzy piłką a dołkiem, gracz może skorzystać z uwolnienia w następujący sposób:
  Piłka musi być podniesiona i dropowana w miejscu, położonym jak najbliżej miejsca spoczynku, które: (a) nie leży bliżej dołka, (b) uwalnia od zakłócenia i (c) nie leży w hazardzie lub na greenie.
  Jeżeli piłka gracza leży na greenie a sztuczne utrudnienie nieruchome znajduje się w obrębie dwóch długości kija od greenu i koliduje z linią puttowania pomiędzy piłką a dołkiem, gracz może skorzystać z uwolnienia w następujący sposób:
  Piłka musi być podniesiona i położona w miejscu, leżącym jak najbliżej miejsca spoczynku piłki, które: (a) nie leży bliżej dołka, (b) uwalnia od zakłócenia i (c) nie leży w hazardzie.
  Po podniesieniu piłka może być oczyszczona.

  Wyjątek: Gracz nie może uzyskać uwolnienia zgodnie z niniejszą Regułą lokalną, jeżeli zakłócenie spowodowane przez cokolwiek innego niż sztuczne utrudnienie nieruchome sprawia, że wykonanie uderzenia jest praktycznie niemożliwe.

  KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
  Match play – przegranie dołka;
  Stroke play – dwa uderzenia.”

  Uwaga: Komitet może ograniczyć tę Regułę lokalną tylko do niektórych dołków, do piłek leżących tylko na terenie krótko przystrzyżonym, do niektórych sztucznych utrudnień lub w przypadku sztucznych utrudnień leżących poza greenem tylko do sztucznych utrudnień znajdujących się na terenie krótko przystrzyżonym. Teren „krótko przystrzyżony” oznacza każdy fragment pola (także ścieżki przez rough) koszony na wysokość fairwaya lub niższą.

 7. Sztuczne utrudnienia tymczasowe
  Jeśli na polu lub na terenie przyległym są zainstalowane sztuczne utrudnienia tymczasowe, Komitet powinien zdefiniować status takich przeszkód jako ruchome, nieruchome lub tymczasowe sztuczne utrudnienia.

  1. Tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome
   Jeżeli Komitet zdefiniuje takie sztuczne utrudnienia jako tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome, wtedy jest rekomendowana następująca Reguła Lokalna:

   I. Definicja
   Tymczasowym sztucznym utrudnieniem nieruchomym (Temporary Immovable Obstruction, TIO) jest tymczasowy, sztuczny obiekt, często wzniesiony lub postawiony w związku z odbywającym się turniejem, który jest zamocowany do podłoża lub trudny do przesunięcia.

   Przykładami TIO są m.in. namioty, tablice wyników, trybuny, wieże telewizyjne, toalety itp.

   Liny odciągowe są częścią TIO, chyba że Komitet uzna, że będą traktowane jak napowietrzne linie energetyczne lub kable.

   II. Zakłócenie
   Zakłócenie przez TIO zachodzi wtedy, gdy (a) piłka leży przed TIO i tak blisko od niego, że TIO przeszkadza w ustawieniu się gracza lub zakłóca obszar jego zamierzonego swingu, lub (b) piłka leży w, na, pod lub za TIO tak, że jakaś część TIO znajduje się na linii pomiędzy piłką gracza i dołkiem (tzw. linia wzroku) oraz na jego linii gry; zakłócenie ma miejsce również wtedy, gdy piłka leży w zasięgu jednej długości kija od punktu położonego w takiej samej odległości od dołka jak piłka, w którym wcześniej opisane zakłócenie występowałoby.

   Uwaga: Piłka leży pod TIO, kiedy znajduje się w obszarze pod zewnętrznymi brzegami/krawędziami TIO, nawet jeśli te brzegi/krawędzie nie schodzą w dół do ziemi.

   III. Uwolnienie
   Gracz może uzyskać uwolnienie od zakłócenia przez TIO (również od TIO znajdującego się na aucie) w następujący sposób:

   1. Na terenie zielonym: Jeżeli piłka leży na terenie zielonym, musi być ustalony punkt na polu najbliższy miejscu spoczynku piłki, który (a) nie leży bliżej dołka niż piłka, (b) uwalnia od zakłócenia zdefiniowanego w punkcie II i (c) nie leży w hazardzie lub na greenie. Gracz musi podnieść piłkę i upuścić ją, bez kary, w obrębie jednej długości kija od tak ustalonego punktu na część pola, która spełnia wymagania (a), (b) i (c) powyżej.
   2. W hazardzie: Jeżeli piłka znajduje się w hazardzie, gracz musi podnieść piłkę i zdropować ją:
    1. Bez kary, zgodnie z punktem III (a) powyżej, przy czym najbliższa część pola dająca całkowite uwolnienie od zakłócenia musi znajdować się w hazardzie i piłka musi być dropowana w hazardzie lub, jeżeli całkowite uwolnienie nie jest możliwe, piłka musi być dropowana na tą część pola w hazardzie, która daje maksymalne możliwe uwolnienie; lub
    2. Z karą jednego uderzenia, poza hazardem w sposób następujący: musi być ustalony punkt na polu najbliższy miejscu spoczynku piłki, które (a) nie leży bliżej dołka niż piłka, (b) uwalnia od zakłócenia zdefiniowanego w punkcie II i (c) nie leży w hazardzie. Gracz musi upuścić piłkę w obrębie jednej długości kija od tak ustalonego punktu na część pola, która spełnia wymagania (a), (b) i (c) powyżej.
     Piłka podniesiona zgodnie z punktem III może być oczyszczona.Uwaga 1: Jeżeli piłka leży w hazardzie, gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26 lub 28, gdyż Reguła lokalna tego nie zabrania.
     Uwaga 2: Jeżeli nie można szybko odzyskać piłki, która ma być dropowana zgodnie z niniejszą Regułą lokalną, można ją zastąpić inną piłką.
     Uwaga 3: Komitet może ustanowić Regułę lokalną (a) zezwalającą graczowi lub wymagającą od gracza korzystania ze strefy dropowania gdy korzysta z uwolnienia od TIO lub (b) pozwalającą graczowi (jest to dodatkowa opcja) na dropowanie piłki po przeciwnej stronie TIO od punktu ustalonego zgodnie z punktem III, w miejscu, które jest zgodne z punktem III.
     Wyjątki: Gdy piłka gracza leży przed lub za TIO (lecz nie w, na lub pod TIO) gracz nie może skorzystać z uwolnienia zgodnie z punktem III jeżeli:

     1. Zakłócenie spowodowane przez cokolwiek innego niż TIO sprawia, że wykonanie uderzenia jest ewidentnie niemożliwe lub w przypadku zakłócania linii wzroku i linii gry, wykonanie uderzenia w taki sposób, aby piłka mogła wylądować na linii prostej w kierunku dołka jest ewidentnie niemożliwe;
     2. Zakłócenie spowodowane przez TIO występuje jedynie po przyjęciu oczywistego nienormalnego ustawienia, zamachu lub kierunku gry lub w przypadku nieracjonalnego uderzenia; lub
     3. W przypadku zakłócenia, nie można oczekiwać, że gracz będzie w stanie uderzyć piłkę wystarczająco daleko, aby osiągnęła TIO.

    Gracz, który nie jest uprawniony do uzyskania uwolnienia z powodu przytoczonych wyjątków, może, gdy jego piłka leży na terenie zielonym lub w bunkrze skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 24-2b, o ile ma zastosowanie.
    Jeżeli piłka leży w hazardzie wodnym, gracz może ją podnieść i zdropować zgodnie z Regułą 24-2b(i), przy czym najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w hazardzie wodnym i piłka musi być zdropowana w hazardzie wodnym lub gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

    IV. Piłka w TIO nieznaleziona
    Jeśli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona jest w, na lub pod TIO, to inna piłka może być zdropowana zgodnie z punktem III lub punktem V, o ile ma zastosowanie. W celu zastosowania punktu III i V piłka będzie uważana za leżącą w miejscu, gdzie ostatnio przecięła zewnętrzny obrys TIO (Reguła 24-3).

    V. Strefy dropowana
    Jeśli występuje zakłócenie spowodowane przez TIO, Komitet może zezwolić na skorzystanie lub wymagać skorzystania ze strefy dropowania. Jeśli gracz korzysta ze strefy dropowania, to korzystając z uwolnienia musi upuścić piłkę w strefie dropowania leżącej jak najbliżej miejsca, gdzie leżała jego oryginalna piłka lub miejsca, w którym uznano, że jego piłka leży zgodnie z punktem IV (nawet, jeśli najbliższa strefa dropowania znajduje się bliżej dołka).

    Uwaga: Komitet może ustanowić Regułę Lokalną zabraniającą korzystania ze strefy dropowania znajdującej się bliżej dołka.

    KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
    Match play – przegranie dołka;
    Stroke play – dwa uderzenia.”

  2. Tymczasowe linie elektryczne i kable
   Jeżeli na polu zainstalowano tymczasowe linie elektryczne, kable lub linie telefoniczne, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

   „Tymczasowe linie elektryczne, kable, linie telefoniczne i maty ochraniające lub podtrzymujące je słupy są sztucznymi utrudnieniami:

    1. Jeżeli są one łatwe do usunięcia, zastosowanie ma Reguła 24-1.
    2. Jeżeli nie są łatwe do usunięcia lub są umocowane na stałe, gracz może, gdy piłka leży na terenie zielonym lub w bunkrze, uzyskać uwolnienie zgodnie z Regułą 24-2b. Jeżeli piłka leży w hazardzie wodnym, gracz może ją podnieść i zdropować zgodnie z Regułą 24-2b(i), przy czym najbliższy punkt uwolnienia musi znajdować się w hazardzie wodnym i piłka musi być zdropowana w hazardzie wodnym lub gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26-1.
    3. Jeżeli piłka uderzy w napowietrzną linię elektryczną lub kable, uderzenie jest anulowane i gracz musi zagrać piłkę z miejsca położonego jak najbliżej miejsca, z którego oryginalna piłka była ostatnio zagrana, zgodnie z Regułą 20-5 (Wykonywanie następnego uderzenia z miejsca, z którego wykonane było poprzednie uderzenie).Uwaga: Liny odciągowe przytrzymujące konstrukcję tymczasowego sztucznego utrudnienia są częścią tego sztucznego utrudnienia, chyba że Komitet poprzez Regułę Lokalną uzna, że będą traktowane jak napowietrzne linie energetyczne lub kable.
     Wyjątek
     : Uderzenie, po którym piłka trafiła w stację rozdzielczą kabli nie może być powtórzone.
    4. Pokryte trawą kanały z kablami są terenem w naprawie nawet, jeśli nie są tak oznaczone, i zastosowanie ma Reguła 25-1b.

     KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
     Match play – przegranie dołka;
     Stroke play – dwa uderzenia.”

 8. Strefy dropowania
  Jeżeli Komitet uzna, że postępowanie zgodne z Regułą zapewniającą uwolnienie, jest niewykonalne lub praktycznie niemożliwe, może ustanowić strefy dropowania, w których piłka może lub musi być dropowana, gdy gracz korzysta z uwolnienia.
  Strefy dropowania powinny być dodatkową opcją zapewniającą uwolnienie, a nie opcją obowiązkową.
  Rekomendowana jest następująca Reguła lokalna jako przykład wprowadzonej strefy dropowania dla hazardu wodnego:

  1. postąpić zgodnie z Regułą 26; lub
  2. jako opcja dodatkowa, upuścić piłkę z karą jednego uderzenia w strefie dropowania.

  KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY LOKALNEJ:
  Match play – przegranie dołka;
  Stroke play – dwa uderzenia.”

  Uwaga: Podczas korzystania ze strefy dropowania, mają zastosowanie następujące postanowienia dotyczące dropowania lub ponownego dropowania piłki:

  1. Gracz nie musi stać w obrębie strefy dropowania podczas dropowania.
  2. Dropowana piłka musi najpierw dotknąć części pola w obrębie strefy dropowania.
  3. Jeżeli strefa dropowania jest oznaczona linią, to linia należy do strefy dropowania.
  4. Piłka nie musi zatrzymać się w obrębie strefy dropowania.
  5. Dropowana piłka musi być upuszczona ponownie, jeżeli potoczy się i pozostanie w spoczynku w miejscu określonym w Regule 20-2c(i-vi).
  6. Dropowana piłka może potoczyć się bliżej dołka niż znajduje się punkt, w którym po raz pierwszy dotknęła ona części pola, pod warunkiem, że zatrzyma się nie dalej, niż dwie długości kija od tego punktu i nie w miejscu określonym w warunku (e).
  7. Z zastrzeżeniem warunków (e) i (f), dropowana piłka może potoczyć się i spocząć bliżej dołka niż:
   • jej oryginalna lub określona w przybliżeniu pozycja (patrz Reguła 20-2b);
   • najbliższy punkt uwolnienia lub miejsce maksymalnego możliwego uwolnienia (Reguła 24-2, 25-1 lub 25-3);
   • punkt, w którym oryginalna piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu wodnego lub bocznego hazardu wodnego (Reguła 26-1).
 9. Urządzenia do pomiaru odległości
  Jeżeli Komitet pragnie wprowadzić Regułę Lokalną zgodnie z Uwagą do Reguły 14-3, rekomendowana jest następująca Reguła Lokalna:

  „(Określić wg potrzeb, np. W tym turnieju lub Na tym polu itp.) gracz może używać urządzeń do pomiaru odległości, ale tylko mierzących odległość. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperatura itp.), narusza Regułę 14-3, co podlega dyskwalifikacji, bez względu na to czy dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.”

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG