Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zasady powoływania kadry narodowej PZG – 2023

Zgodnie z „Regulaminem powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasadami i warunkami reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych”:

1) Kadrę narodową tworzą zawodnicy obywatelstwa polskiego reprezentujący najwyższy poziom sportowy, nienaganną postawę moralną i osiągający postępy w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym.

2) Kadrę narodową powołuje się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Skład kadry narodowej jest aktualizowany raz na kwartał.

3) Członek kadry narodowej amatorów musi posiadać ważną licencję PZG oraz oficjalny handicap prowadzony przez PZG lub inną federację golfową uznaną przez Międzynarodową Federację Golfa.

4) Członkami kadry narodowej zostają zawodnicy obywatelstwa polskiego, kandydaci do reprezentacji kraju, po zatwierdzeniu przez Zarząd PZG w drodze uchwały.

5) Kwalifikacja do kadry narodowej amatorów następuje na wniosek trenera kadry narodowej w oparciu o:

a) wyniki we współzawodnictwie sportowym uzyskiwane w poprzednich latach;
b) posiadany HCP;
c) wyniki w rankingu Order of Merit;
d) ocenę zaangażowania zawodnika w realizację procesu szkoleniowego oraz prezentowane postępy.

6) Kwalifikacja do kadry narodowej zawodowców następuje na wniosek trenera kadry narodowej w oparciu o rekomendację wynikającą z pozycji zawodnika w Oficjalnym Światowym Rankingu Golfa (OWGR).

7) Warunkiem oficjalnego (ostatecznego) powołania do kadry narodowej zawodnika i uzyskania przez niego statusu członka kadry narodowej jest:

a) pisemne potwierdzenie przyjęcia obowiązków członka kadry narodowej;
b) złożenie deklaracji uczestnictwa w programie szkolenia prowadzonym przez PZG;
c) dostarczenia kopii aktualnego zaświadczenia lekarskiego.

8) W danym roku kalendarzowym skład kadry narodowej może zostać zmieniony lub uzupełniony w każdym czasie uchwałą Zarządu PZG, na wniosek trenera kadry narodowej lub na podstawie decyzji Komisji Dyscyplinarno – Regulaminowej PZG, po jej uprawomocnieniu.

9) Kadra narodowa może być podzielona na grupy szkoleniowe stosownie do potrzeb szkoleniowych i możliwości budżetowych PZG w danym roku. Podziału na grupy szkoleniowe dokonuje Zarząd PZG w drodze uchwały na wniosek trenera kadry narodowej.

10) Aktualna lista zawodników kadry narodowej publikowana jest na stronie internetowej PZG.

W sezonie 2023 do kadry narodowej amatorów zostanie zakwalifikowana następująca liczba zawodników, w poszczególnych grupach wiekowych zgodnie z tabelą poniżej:

Lp.Kategoria wiekowaKlasa AKlasa B
1.seniorzy63
2.seniorki33
3.juniorzy63
4.juniorzy młodsi63
5.seniorki/juniorki63
6.juniorki młodsze63

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG